Nasi absolwenci laureatami konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-01-25

Nasi absolwenci laureatami konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni

Na zdjęciu na niebieskim tle widoczna jest budowla.

Dnia 15 grudnia 2021 roku została rozstrzygnięta kolejna edycja konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni za najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Gdyni. Tematyka prac nadesłanych w tym roku była bardzo zróżnicowana, od rozwiązań urbanistycznych po wewnętrzny sposób organizacji dzielnicy. Ze względu na bardzo wyrównany poziom, komisja zdecydowała nie przyznać nagrody głównej, lecz pięć równorzędnych wyróżnień. Wśród laureatów znalazło się trzech absolwentów Wydziału Architektury PG.

Jedno z wyróżnień otrzymał Jakub Korzekwa, za pracę inżynierską pt. „W poszukiwaniu tożsamości. Program i projekt przekształceń północno-wschodniego fragmentu dzielnicy Mały Kack w Gdyni”. Dyplom powstał  pod kierunkiem dr inż. arch. Małgorzaty Kostrzewskiej. 

W pracy autor między innymi badał zagadnienie tożsamości lokalnej miejsca i poszukiwał, czym Mały Kack wyróżnia się na tle innych gdyńskich dzielnic. Przeprowadzone analizy, w tym ankieta i mapy mentalne, wykazały między innymi korzystne warunki demograficzne i mieszkaniowe dzielnicy, jej atrakcyjne położenie pod względem krajobrazowym i komunikacyjnym, brak wewnętrznej spójności oraz ważność elementów przyrodniczych, takich jak lasy i rzeka Kacza.

Celem opracowania było przygotowanie programu i projektu, które mogłyby przyczynić się do poprawy spójności między poszczególnymi fragmentami dzielnicy i wzmocnienia jego tożsamości. Autor skupił się przede wszystkim na północno-wschodnim fragmencie dzielnicy, gdzie zaproponował różne, zestawione w macierzy warianty rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych, spośród których do szczegółowego opracowania został wybrany jeden. W jego ramach, w miejscu dawnej żwirowni i obszaru o niskim standardzie zabudowy, zaprojektowano nowe założenie urbanistyczne z zabudową mieszkaniową wielorodzinną, strefą biurową i główną osią komunikacyjną w postaci ciągu pieszo-jezdnego. Zaproponowano także nowe rozwiązanie dla terenu obecnych ogródków działkowych położonych nad rzeką Kaczą, polegające na przekształceniu ich części w park działkowy, łączący w swoim obrębie przestrzenie publiczne i prywatne.

Kolejne wyróżnienie powędrowało do Anny Kolasy za pracę magisterską pt. „Na styku miasta i portu. Rewaloryzacja molo Rybackiego wraz z adaptacją dawnych gdyńskich chłodni rybnych”. Dyplom powstał pod kierunkiem dr inż. arch. Anny Orchowskiej-Smolińskiej. 

Podejmując temat adaptacji zespołu dawnych chłodni rybnych bardzo szybko okazało się, iż projektowanie bez kontekstu nie przyniesie zamierzonych skutków. Tylko kompleksowa rewaloryzacja całego Mola Rybackiego jest w stanie wpłynąć korzystnie na potencjał zabytkowych budynków tam się znajdujących. Po dogłębnej analizie obecnego zagospodarowania Nabrzeża Angielskiego autorka udowodniła istnienie bardzo ważnych kulturowo oraz architektonicznie elementów portowych terenów Gdyni.

Jednym z zasadniczych założeń rewitalizacyjnych było nadanie funkcji w odniesieniu do historii miejsca, otwarcie Mola, upublicznienie pirsu i oddanie go z powrotem w ręce mieszkańców. W miejscu dawnych chłodni powstanie Gdyńska Akademia Architektury (także okrętowej), Muzeum Gdyńskiego Modernizmu oraz Biblioteka Publiczna. Zdaniem autorki proponowany projekt przyczyni się do zwiększenia potencjału śródmieścia, zmieni zasięg reprezentacyjnych, publicznych przestrzeni oraz panoramę miasta. Wszystkie te działania stanowią odpowiedź na historyczną, niekontrolowaną ekspansję portu na tereny miasta.

Kolejna wyróżniona absolwentka Beata Dłużniewska stworzyła pracę magisterską pt. „Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne jako narzędzie pokonywania barier komunikacyjnych wewnątrz dzielnicy. Nowa przestrzeń publiczna placu targowego w Orłowie”. Promotorem pracy była dr inż. arch. Magdalena Podwojewska.

Autorka przygotowała projekt zagospodarowania i rewitalizacji placu targowego znajdującego się w Orłowie. Orłowo to ekskluzywna dzielnica, w której pewne bariery komunikacyjne doprowadziły do zauważalnej jej dezintegracji. Autorka w swojej pracy wzięła pod uwagę bogatą historię tego obszaru, uwarunkowania przyrodnicze, społeczne, strukturalne. Po przeanalizowaniu całej dzielnicy zauważyła, że Plac Górnośląski ma duży potencjał na scalenie i ujednolicenie tej części miasta. Wizą projektu jest stworzenie ciekawej przestrzeni publicznej o różnorodnych funkcjach, usprawnienie komunikacji wewnątrz założenia, połączenie ważnych punktów oraz nawiązanie do nie w pełni zrealizowanych, historycznych planów tego obszaru. W miejscu istniejącej hali targowej proponuje nowoczesny kompleks handlowo-usługowy z elementami prospołecznymi. Nowy obiekt oraz zmodernizowane ciągi pieszo-komunikacyjne wpłynęłyby na poprawę komunikacji z pozostałą częścią dzielnicy oraz reszty miasta. Tak zmodernizowana struktura przyciągnęłyby mieszkańców zarówno Orłowa jak i całej Gdyni. Zrewaloryzowany plac targowy podkreślił także walory przyrodnicze i historyczne tego miejsca.

Serdecznie gratulujemy!

53 wyświetleń