Bibliometria | Politechnika Gdańska

Treść strony

Bibliometria

Wskaźniki bibliometryczne

Journal Impact Factor oraz CiteScore to dwa najpopularniejsze wskaźniki bibliometryczne wykorzystywane do określenia cytowalności w czasopismach naukowych, która w pewnym stopniu świadczy o prestiżu i poziomie merytorycznym poszczególnych tytułów. Chociaż wskaźniki posługują się danymi z różnych baz bibliograficzno-abstraktowych (JIF bazuje na Web of Science, CiteScore na bazie Scopus) i różnią się metodyką, to generalnie opierają się na tym samym, czyli stosunku liczby cytowań, które otrzymały artykuły opublikowane w danym czasopiśmie do sumy wszystkich artykułów opublikowanych w danym przedziale czasu. Dzięki tej prostocie zawdzięczają swoją popularność i powszechne zastosowanie, jednocześnie używane w oderwaniu od innych wskaźników nie pozwalają na wiarygodną ocenę poziomu naukowego poszczególnych periodyków, ponieważ nie są znormalizowane (np. poprzez uwzględnienie różnic pomiędzy dyscyplinami takich jak średnia liczba cytowanych publikacji w jednym artykule, czy też częstotliwość publikowania). Często również wykorzystuje się je w niewłaściwym celu, np. do oceny dorobku naukowego pracowników akademickich, przez co dają zafałszowany obraz działalności naukowej. Istotne, aby zapamiętać, że JIF oraz CiteScore odnoszą się tylko i wyłącznie do czasopism, nigdy do całych wydawnictw, pojedynczych artykułów czy też osób.

CiteScore   Impact Factor   SCImago Journal Rank   Eigenfactor   Journal Citation Indicator   Source Normalized Impact per Paper

Narzędzia bibliometryczne

InCites   SciVal