Wskaźniki bibliometryczne:

Journal Impact Factor oraz CiteScore to dwa najpopularniejsze wskaźniki bibliometryczne wykorzystywane do określenia cytowalności w czasopismach naukowych, która w pewnym stopniu świadczy o prestiżu i poziomie merytorycznym poszczególnych tytułów. Chociaż wskaźniki posługują się danymi z różnych baz bibliograficzno-abstraktowych (JIF bazuje na Web of Science, CiteScore na bazie Scopus) i różnią się metodyką, to generalnie opierają się na tym samym, czyli stosunku liczby cytowań, które otrzymały artykuły opublikowane w danym czasopiśmie do sumy wszystkich artykułów opublikowanych w danym przedziale czasu. Dzięki tej prostocie zawdzięczają swoją popularność i powszechne zastosowanie, jednocześnie używane w oderwaniu od innych wskaźników nie pozwalają na wiarygodną ocenę poziomu naukowego poszczególnych periodyków, ponieważ nie są znormalizowane (np. poprzez uwzględnienie różnic pomiędzy dyscyplinami takich jak średnia liczba cytowanych publikacji w jednym artykule, czy też częstotliwość publikowania). Często również wykorzystuje się je w niewłaściwym celu, np. do oceny dorobku naukowego pracowników akademickich, przez co dają zafałszowany obraz działalności naukowej. Istotne, aby zapamiętać, że JIF oraz CiteScore odnoszą się tylko i wyłącznie do czasopism, nigdy do całych wydawnictw, pojedynczych artykułów czy też osób.

Narzędzia bibliometryczne: