Ewaluacja jakości działalności naukowej w 2026 r.

Ewaluacja jakości działalności naukowej za lata 2022-2025 odbędzie się w styczniu 2026 r. Tak jak w przypadku poprzedniej ewaluacji (za lata 20217-2021), w tej także będą brane pod uwagę dyscypliny naukowe, a nie wydziały. Aby uczelnia mogła zgłosić daną dyscyplinę do ewaluacji, dyscyplina ta musi być reprezentowana przez min. 12 naukowców zaliczonych do liczby N, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Poszczególnym dyscyplinom przyznawane zostaną kategorie naukowe: A+, A, B+, B albo C. Od kategorii zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów, a także kwota subwencji, czyli środków finansowych, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.

Powołany do tego celu organ - Komisja Ewaluacji Nauki (KEN) przeprowadzi ten proces w oparciu o trzy kryteria (za wyjątkiem dyscyplin artystycznych):

  1. poziom naukowy i artystyczny prowadzonej działalności naukowej na podstawie artykułów naukowych, monografii naukowych oraz patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe,
  2. efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych,
  3. wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.

Waga poszczególnych kryteriów będzie różna w zależności od dyscyplin:

  • dziedzina nauk humanistycznych, dziedzina nauk społecznych i dziedzina nauk teologicznych: 1. - 70%, 2. - 10%, 3. - 20%
  • dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu: 1. - 60%, 2. - 20%, 3. - 20%
  • dziedzina nauk inżynieryjnych i technicznych oraz dziedzina nauk rolniczych: 1. - 50%, 2. - 35%, 3. - 15%

Podstawę do oceny pierwszego kryterium, czyli poziomu naukowego uczelni stanowi liczba N, to jest średnia liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) zatrudnionych w jednostce w poszczególnych latach przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w danej dyscyplinie, czyli w przypadku uczelni osób zatrudnionych na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych.

Warunkiem zaliczenia pracownika do liczby N jest złożenie przez niego dwóch oświadczeń: uprawniającego uczelnię do uwzględnienia pracownika w liczbie N oraz oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach naukowych. Oświadczenie o liczbie N można złożyć tylko w jednym podmiocie i w nie więcej niż 2 dyscyplinach naukowych.

W ewaluacji mogą zostać ujęte również osiągnięcia osób niezaliczonych do liczby N, w tym doktoranci ze Szkoły Doktorskiej, którzy prowadzili badania w danej dyscyplinie naukowej i złożyli oświadczenie upoważniające uczelnię do wykazania osiągnięcia naukowego na potrzeby ewaluacji.

Jedną z najważniejszych zasad przyjętych w ewaluacji według pierwszego kryterium jest zasada dziedziczenia prestiżu. Zgodnie z tą zasadą artykuł (w tym artykuł recenzyjny) jest wart tyle, ile czasopismo naukowe, w którym jest opublikowany, a monografia naukowa (w tym przekład lub edycja naukowa tekstów źródłowych) – tyle, ile wydawnictwo ją wydające. Zasada ta dotyczy również rozdziałów monografii naukowych i redakcji naukowej takich monografii.

To, ile punktów przypisanych jest do danego czasopisma czy wydawnictwa, można sprawdzić w aktualnych wykazach czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wykazach wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Należy przy tym pamiętać, że wartość punktową publikacji naukowej ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism i ostatnim wykazem wydawnictw, sporządzonymi i udostępnionymi przez ministra w roku kalendarzowym, w którym dana publikacja naukowa została opublikowana w ostatecznej formie, właściwej dla danego czasopisma albo wydawnictwa.

Warunkiem zaliczenia danego osiągnięcia do ewaluacji jakości działalności naukowej jest złożenie przez pracownika oświadczenia upoważniającego uczelnię do jej wykazania jako osiągnięcia naukowego w danej dyscyplinie naukowej.