faq

Rodzaje matur

 • Matura Polska

Zdałeś lub planujesz zdać polską maturę? Oto, o czym powinieneś pamiętać rekrutując się na PG.

 1. Skala obowiązująca na polskiej maturze to 0-100%. Przedmiot obowiązkowy zdany na minimum 30% można uznać za zaliczony. Niezaliczone przedmioty dodatkowe nie uniemożliwiają wzięcia udziału w rekrutacji.
 2. Pod uwagę bierzemy jedynie egzaminy pisemne.
 3. Podczas składania dokumentów pamiętaj, że nie przyjmujemy oryginałów ani odpisów dyplomów maturalnych. Wystarczy, że zrobisz kopię i potwierdzi ją członek komisji rekrutacyjnej lub notariusz. Więcej informacji w sekcji dokumenty.
 4. Niektórzy z was zdawali stary typ matury, w której obowiązywała skala ocen 1-5 lub 1-6. Takie dokumenty również akceptujemy.

 • Matura zagraniczna

Zdawałeś maturę inną niż polska? Oto kilka wskazówek niezbędnych przy rekrutacji na PG.

 1. Kandydaci z zagranicznymi maturami mogą brać udział w rekrutacji, o ile ich dyplomy uprawniają do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania tych dyplomów.
 2. Pamiętaj, że nie przechowujemy dokumentów w oryginale. Wystarczy, że zrobisz kopię i potwierdzi ją członek komisji rekrutacyjnej za zgodność z oryginałem podczas tygodnia rejestracyjnego.
 3. Dokumenty składane w naborze na studia I i II stopnia muszą zostać przetłumaczone u tłumacza przysięgłego.
 4. W przypadku matury IB lub EB nie wymagamy tłumaczeń.

Konto kandydata

Gdzie zgłosić problem z systemem eRekrutacja? Należy skontaktować się z pomocą techniczną poprzez formularz kontaktowy Helpdesku PG lub telefonicznie pod numerem: 58 348 63 37.

Jak założyć konto, jeżeli pojawiła się komunikat, że konto już istnieje? Taki komunikat oznacza, że założono już konto w systemie eRekrutacja. Jeśli kandydat nie pamięta hasła może skorzystać z opcji jego przypomnienia.

Jak należy się zalogować? Kandydat Posiada już konto w systemie moja.pg – należy korzystać z istniejącego konta podczas rekrutacji (Studenci, absolwenci i pracownicy PG). Kandydat dokonał już rejestracji konta w systemie eRekrutacja - twoje konto jest aktywne i powinieneś z niego korzystać (Kandydaci). UWAGA! Samo założenie konta rekrutacyjnego nie wystarczy! Należy załączyć również skan dokumentów w terminie określonym w harmonogramie.

Co wpisać w kroku 2 (szkoła średnia) w systemie eRekrutacja, jeżeli dyplom zostanie wydany w późniejszym terminie? Należy uzupełnić dane dotyczące szkoły. Gdy kandydat otrzyma świadectwo dojrzałości, powinien uzupełnić pozostałe informacje m.in. datę wystawienia i numer świadectwa oraz wyniki matury. UWAGA! Bez uzupełnionych wyników można podjąć inne kroki rekrutacji (wygenerować numer konta). Aby poruszać się pomiędzy zakładkami (krokami), należy za każdym razem zapisać dane wprowadzone w zakładce. W przypadku nieuzupełnienia, któregoś z pól, pojawi się komunikat "niekompletne dane", należy wcisnąć opcję "kontynuuj". Po kontynuacji można uzupełnić całą resztę, nie czekaj na ostatnią chwilę.

Czy do systemu wpisać tylko te wyniki, które kandydat uważa za najlepsze? Nie, należy uzupełnić wszystkie wyniki, ponieważ system automatycznie wybiera najkorzystniejszy.

Czy można dostać się na wszystkie wybrane kierunki i wtedy zdecydować na który kierunek się wybieram? Nie, można zostać przyjętym tylko na jeden kierunek. Umożliwiamy kandydatowi wybranie większej liczby kierunków alternatywnych, na wypadek, gdyby nie uzyskał wystarczającej liczby punktów na ten „wymarzony”. Kierunki należy ustawiać w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanych. PRZYKŁAD: Jeżeli dostaniesz się na swój pierwszy wybrany kierunek, to nie uczestniczysz w rekrutacji na kolejne.

Czy kolejność wybranych kierunków ma znaczenie? Tak, kierunki należy ustawiać w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanych. PRZYKŁAD: Jeżeli liczba punktów będzie wystarczająca na wyższą preferencję, to te kolejne nie będą sprawdzane.

Czy wypełniać informacje o średniej ważonej ocen ze studiów na dyplomie I stopnia? Tak, informacje o średniej ważonej ze studiów są niezbędne. Na ich podstawie, jest rozpatrywana kandydatura. UWAGA! Pamiętaj, że informacja dotyczy średniej WAŻONEJ.

Czy zaznaczyć udział rekrutacji na studia na innej uczelni? Nie, informacja na jakie uczelnie kandydat się rekrutuje nie jest potrzebna podczas procesu rekrutacyjnego. Rezygnacji można dokonać, na każdym etapie naboru. Status studenta uzyskują osoby przyjęte, po immatrykulacji, czyli akcie przyjęcia w poczet studentów odbywającego się podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego.

Do kiedy można wprowadzać zmiany na koncie? Blokada danych na koncie rekrutacyjnym następuje w dwóch przypadkach, gdy zakończy się nabór na dany kierunek, bądź w przypadku gdy kandydatura została zatwierdzona na podstawie załączonych skanów dokumentów.


Opłata rekrutacyjna

Do kiedy należy dokonać opłaty rekrutacyjnej? Opłata musi wpłynąć w terminie, zgodnym z harmonogramem rekrutacyjnym. Należy pamiętać, że zaksięgowanie opłaty może trwać od 1 do 7 dni roboczych od daty jej uiszczenia.

Co zrobić, jeżeli dokonano opłaty tuż przed zakończeniem rejestracji ? Opłata może się nie zostać zaksięgowana na koncie PG. Kandydat musi skontaktować się z Komisją do Spraw Rekrutacji Cudzoziemców, aby zarejestrowała aplikację ręcznie na podstawie przesłanego przez kandydata potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Ile wynosi opłata rekrutacyjna? W ramach jednej opłaty kandydat może wybrać dowolną liczbę kierunków studiów (w naborze), którymi jest zainteresowany. Opłata jest obowiązkowa. Wysokość opłaty w rekrutacji: architektura: 150 zł (tylko w przypadku studiów I stopnia); pozostałe kierunki: 85 zł.

Ile wynosi opłata, jeżeli rekrutuję się na kierunek Architektura studia I stopnia oraz inne kierunki? Jeśli wśród wybranych kierunków znajduje się Architektura, należy wnieść jedną opłatę rekrutacyjną w wysokości opłaty jak za udział w naborze na kierunek Architektura (150 zł).

Czy za każdy wybrany kierunek należy wnieść opłatę rekrutacyjną? W ramach jednego naboru należy wnieść jedną opłatę, kolejny nabór to kolejna płatność. PRZYKŁAD: Biorąc udział w naborze na studia stacjonarne płacisz raz, niezależnie od ilości wybranych kierunków. Jeśli starasz się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne, powinieneś wykonać dwa przelewy.

Jakiej wysokości są opłaty za studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym? Cennik dostępny jest na NASZEJ STRONIE (Załącznik 4).

Czy mogę studiować za darmo? Tak, będziesz zwolniony z opłat za studia stacjonarne w języku polskim, jeśli jesteś osobą, posiadająca poniższy status:

1) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art.159 ust.1 lub art.186 ust.1 pkt3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017r. poz.2206 i 2282 oraz z 2018r. poz.107, 138 i 771);

4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art.11a ust.2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2018r. poz.931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art.151ust.1 lub art.151b ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art.156b ust.1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

9) cudzoziemca, któremu przyznano stypendium NAWA

Czy opłaty rekrutacyjnej mogę dokonać z konta internetowego? Tak.

Czy przelew dojdzie pomimo braku odpowiednich danych w tytule? Tak, ponieważ dla każdego kandydata jest przypisany indywidualny numer konta.

Czy można dokonać opłaty na miejscu na uczelni? Nie, opłaty należy dokonać przelewem internetowym lub tradycyjnym, na poczcie lub w banku.

Jak zrobić przelew z zagranicznego konta? Do wykonania przelewu międzynarodowego jest potrzebny kod BIC (SWIFT): WBKPPLPP. Przed numerem konta należy również umieścić PL. Adres banku to Santander Bank Polska SA, 1 Oddział w Gdańsku, ul. 3 Maja 3, 80-958.


Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Kiedy można ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej? O zwrot opłaty można ubiegać się w dwóch przypadkach: 1) gdy żaden z kierunków na który kandydat aplikował nie został uruchomiony; 2) wniesiono więcej niż jedną opłatę za rekrutację na ten sam rodzaj i tryb studiów.

Co zrobić, jeżeli wniesiono dwie opłaty rekrutacyjne pomimo udziału tylko w jednym naborze? Można starać się o zwrot nadpłaty składając odpowiedni wniosek do CWM.

Czy można uzyskać zwrot opłaty rekrutacyjnej, jeżeli złożono rezygnację z aplikacji na Politechnikę Gdańską? Nie, dlatego przed uiszczeniem opłaty należy się zastanowić nad wyborem studiów na Politechnice Gdańskiej.

Czy można otrzymać zwrot opłaty rekrutacyjnej, jeżeli nie zdano egzaminu maturalnego lub nie zdobyto minimalnego progu punktowego? Nie, w razie wątpliwości należy, uiścić opłatę dopiero po uzyskaniu wyników egzaminu maturalnego. UWAGA! Opłatę trzeba wnieść w czasie określonym w terminarzu.


Dokumenty

Jakie dokumenty są wymagane? Zapoznaj się z zakładką „dokumenty”.

Czy wymagane jest zaświadczenie lekarskie? Politechnika Gdańska nie wymaga zaświadczenia lekarskiego.

Czy trzeba dostarczyć zdjęcie legitymacyjne? Tak

Czy można się rekrutować na studia II stopnia, pomimo braku wydanego dyplomu? Nie.

Kto i jakie dokumenty załącza w systemie eRekrutacja?

Studia I stopnia:

 • Świadectwo dojrzałości w języku oryginalnym + Apostille w języku oryginalnym
 • Suplement z ocenami i przedmiotami do świadectwa dojrzałości w języku oryginalnym
 • Tłumaczenie świadectwa dojrzałości + suplementu z ocenami + Apostille na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego
 • Wyniki z egzaminu państwowego uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Potwierdzenie uprawnień wydane przez szkołę/władze oświatowe do podjęcia studiów I stopnia w kraju wydania świadectwa maturalnego/certyfikatu uzyskania wykształcenia średniego o uprawnieniu do przyjęcia na studia w państwie jego wydania (niewymagane w przypadku świadectw objętych umowami międzynarodowymi lub dwustronnymi oraz International Baccalaureate i European Baccalaureate)
 • Dokument dający prawo do podjęcia studiów bez opłat (jeżeli dotyczy).
 • Certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie min B2 (w przypadku studiów w j. polskim). Lista certyfikatów dostępna na stronie.
 • Aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (jak na paszport)
 • Decyzja o uznaniu świadectwa przez kuratora oświaty (niewymagana w przypadku świadectw objętych umowami międzynarodowymi lub dwustronnymi, wydanych przez kraje OECD, EU, EFTA oraz International Baccalaureate i European Baccalaureate)
 • Upoważnienie rodziców dla osób niepełnoletnich

Studia II stopnia:

 • Dyplom bakałarza (bakalavr) w języku ojczystym + Apostille w języku oryginalnym
 • Suplement z ocenami i przedmiotami do dyplomu bakałarza (dodatek do dyplomu) w języku ojczystym
 • Tłumaczenie dyplomu bakałarza + suplementu z ocenami + Apostille na język polski przez tłumacza przysięgłego (w przypadku dyplomu wydanego m.in w języku angielskim - tłumaczenie tylko pieczątki Apostille)
 • Dokument dający prawo do podjęcia studiów bez opłat (jeżeli dotyczy).
 • Certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie min B2 (w przypadku studiów w j. polskim). Lista certyfikatów dostępna na stronie.
 • Aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (jak na paszport)   

Kto składa dokumenty? Osoba, która otrzymała status przyjęty.

Kto i jakie dokumenty dostarcza w wersji papierowej?

1. Studia I stopnia:

 • Świadectwo dojrzałości w języku oryginalnym + Apostille w języku oryginalnym
 • Suplement z ocenami i przedmiotami do świadectwa dojrzałości w języku oryginalnym
 • Tłumaczenie świadectwa dojrzałości + suplementu z ocenami + Apostille na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego
 • Wyniki z egzaminu państwowego uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Potwierdzenie uprawnień wydane przez szkołę/władze oświatowe do podjęcia studiów I stopnia w kraju wydania świadectwa maturalnego/certyfikatu uzyskania wykształcenia średniego o uprawnieniu do przyjęcia na studia w państwie jego wydania (niewymagane w przypadku świadectw objętych umowami międzynarodowymi lub dwustronnymi oraz International Baccalaureate i European Baccalaureate)
 • Dokument dający prawo do podjęcia studiów bez opłat (jeżeli dotyczy).
 • Certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie min B2 (w przypadku studiów w j. polskim). Lista certyfikatów dostępna na stronie.
 • Aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (jak na paszport)
 • Decyzja o uznaniu świadectwa przez kuratora oświaty (niewymagana w przypadku świadectw objętych umowami międzynarodowymi lub dwustronnymi, wydanych przez kraje OECD, EU, EFTA oraz International Baccalaureate i European Baccalaureate)
 • Upoważnienie rodziców dla osób niepełnoletnich

2. Studia II stopnia:

 • Dyplom bakałarza (bakalavr) w języku ojczystym + Apostille w języku oryginalnym
 • Suplement z ocenami i przedmiotami do dyplomu bakałarza (dodatek do dyplomu) w języku ojczystym
 • Tłumaczenie dyplomu bakałarza + suplementu z ocenami + Apostille na język polski przez tłumacza przysięgłego (w przypadku dyplomu wydanego m.in w języku angielskim - tłumaczenie tylko pieczątki Apostille)
 • Dokument dający prawo do podjęcia studiów bez opłat (jeżeli dotyczy).
 • Certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie min B2 (w przypadku studiów w j. polskim). Lista certyfikatów dostępna na stronie.
 • Aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (jak na paszport)   

Kiedy złożyć dokumenty? Po opublikowaniu wyników rekrutacji. Dokumenty należy złożyć zgodnie z terminarzem, nie można ich złożyć ani wcześniej ani później. UWAGA! Wcześniej należy załączyć skany danych dokumentów w systemie eRekrutacja w czasie określonym w terminarzu.

Czy kandydat musi składać dokumenty osobiście? Nie, w wyjątkowych sytuacjach będzie możliwość dostarczenia dokumentów za pośrednictwem osoby trzeciej wskazanej przez kandydata. Należy pamiętać, że kserokopie świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez uczelnię (PG – Należy przynieść wszystkie oryginały dokumentów do wglądu i ich kserokopii, komisja uwierzytelni kserokopię i zwróci oryginał dokumentu) lub przez notariusza.

Gdzie dostarczyć wymagane dokumenty? Dokumenty składa osoba przyjęta do Komisji do Spraw Rekrutacji Cudzoziemców, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Czy można zrobić ksero dokumentów w Wydziałowej Komisji? Nie, aby uzyskać uwierzytelnienia kandydat ma obowiązek posiadać przygotowane kserokopie.

Jak liczyć punkty rekrutacyjne dla I stopnia? 

W = matematyka * p + przedmiot dodatkowy * p + punkty za kwalifikacje

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

matematyka

ocena odpowiadająca przeliczeniu na punkty z egzaminu z matematyki

przedmiot dodatkowy

locena odpowiadająca przeliczeniu na punkty z egzaminu z przedmiotu dodatkowego

p = 1,0

dla egzaminu państwowego z wyszczególnionym wynikiem z matematyki, przedmiotu dodatkowego 

p = 0,8

dla egzaminu państwowego bez wyszczególnionego wyniku z matematyki i przedmiotu dodatkowego 

p = 0,6

dla egzaminu wewnątrzszkolnego i innego niż państwowy 

p = 0,3

dla ocen ze świadectwa końcowego ostatniej klasy z wyłączeniem przedmiotu informatyka

punkty za kwalifikacje

punkty za posiadanie wybranych dyplomów wydanych w polskim systemie edukacyjnym wymienionych w załączniku 5


Nie zostałem zakwalifikowany na studia pierwszego/drugiego stopnia w rekrutacji podstawowej. Czy mogę wziąć udział w rekrutacji dodatkowej na ten sam kierunek?

Istnieje możliwość przystąpienia do rekrutacji naborze dodatkowym na ten sam kierunek. W tym celu należy jeszcze raz wybrać kierunek i uiścić opłatę rekrutacyjną oraz przesłać wszystkie wymagane dokumenty.

Czy mogę aplikować w terminie innym niż przewidziany w kalendarzu rekrutacji dla danego naboru/rekrutacji?

Nie. Aplikować należy w terminie przewidzianym na aplikowanie w danym naborze/rekrutacji.
 Brak aplikacji i złożenie dokumentów oznacza rezygnację z miejsca.

 

W jaki sposób mogę ubiegać się o przydział miejsca w domu studenckim?

Każda osoba, która jest studentem Politechniki Gdańskiej może zamieszkać w Domu Studenckim. Miejsca w akademikach przysługują w pierwszej kolejności zamiejscowym studentom studiów stacjonarnych. W przypadku wolnych miejsc w Domach Studenckim mogą mieszkać także studenci miejscowi oraz studenci studiów niestacjonarnych. O przyznanie miejsca w Domu Studenckim można starać się przez cały rok akademicki. Zakwalifikowani kandydaci na studia zostaną poinformowani o sposobie aplikacji o miejsce w akademiku. Zajmuje się tym Dział Spraw Studenckich. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://pg.edu.pl/dss

Jak i gdzie składać podania o stypendium socjalne?

Podania o stypendium socjalne składa się w Dziale Spraw Studenckich po wpisie na listę studentów. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://pg.edu.pl/dss

Czy są obowiązkowo wymagane podczas rekrutacji egzaminy Państwowe (ЗНО, ЦТ, ЕГЭ и т.д,)?
Egzaminy Państwowe nie są obowiązkowo wymagane, ale prosimy pamiętać, że przedstawienie wyników z takich egzaminów zwiększa szansę kandydata na dostanie się na wymarzony kierunek studiów.

Co oznacza „uznanie świadectwa szkoły średniej za dokument, uprawniający do podjęcia studiów I stopnia w Polsce” i jak uzyskać ten dokument?
 Kandydat ze świadectwem ukończenia szkoły średniej uzyskanym w zagranicznym systemie edukacyjnym może ubiegać się o przyjęcie na studia, jeśli jego świadectwo uprawnia do podjęcia studiów w Polsce. Świadectwa wydane w zagranicznych systemach edukacji, na podstawie których kandydaci ubiegają się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia muszą być:

 • uznane za dokumenty potwierdzające w Polsce wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe
 • zalegalizowane
 • przetłumaczone na język polski przez tłumaczenia przysięgłego.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:
 
https://pg.edu.pl/node/8491/inne-kraje-0

Do kiedy muszę dostarczyć dokument o uznaniu świadectwa szkoły średniej za dokument, uprawniający do podjęcia studiów I stopnia w Polsce (tzw. recognition of secondary degree)? 

Oryginał decyzji o uznaniu świadectwa szkoły średniej za dokument, uprawniający do podjęcia studiów I stopnia w Polsce należy dostarczyć na Politechnikę Gdańską nie później niż w ostatni dzień przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Czy muszę zapłacić kaucję za akademik i czy jest ona zwrotna? 

Tak. Kaucja wynosi 500 PLN i należy ją zapłacić do końca lipca. Zwracana jest ona podczas wykwaterowania na podstawie wniosku o zwrot kaucji, pod warunkiem, że student nie spowodował żadnych uszkodzeń. Niewpłacenie kaucji jest jednoznaczne z rezygnacją z przyznanego miejsca w  Domu Studenckim.

W jaki sposób dokonujemy płatności za akademik?

Studenci dokonują płatności za akademik online, po otrzymaniu faktury na konto studenta na portalu MojaPG. Student otrzymuje fakturę za akademik 10 każdego miesiąca.

Czy woda w Gdańsku jest zdatna do picia? 

Tak. Gdańska woda jest zdatna do picia, można ją bezpiecznie pić prosto z kranu i gotować na niej posiłki.

Czy mam szansę na pokój jednoosobowy?

Z powodu bardzo dużej ilości chętnych, nie jesteśmy w stanie zapewnić pokoju jednoosobowego.

Jak wyposażone są pokoje w akademikach?

Każdy pokój wyposażony jest w 2 lub 3 łóżka, biurko, szafę ubraniową i lodówkę. Na każdym piętrze są kuchnie i jadalnie. W zależności od standardu akademika, jest albo jedna łazienka na dwa pokoje, albo łazienka jest na korytarzu. W każdym akademiku jest pokój do indywidualnej nauki. Po przyjeździe każda osoba otrzymuje prześcieradło, kołdrę, poduszkę i koc. Pościel jest zmieniana co trzy tygodnie. W każdym akademiku jest pralnia. Akademik nie zapewnia: ręczników, naczyń i sztućców oraz wyżywienia. Warto pamiętać, że internet jest dostępny jako połączenie LAN (nie WiFi), warto więc posiadać kabel sieciowy.

Czy wyżywienie jest wliczone w cenę akademika? 

Politechnika Gdańska nie zapewnia wyżywienia. Na terenie kampusu znajduje się wiele punktów gastronomicznych oraz automatów vendingowych. Ponadto w akademikach na każdym piętrze są kuchnie i jadalnie.

Gdzie można przygotować sobie posiłek?

Studenci mają możliwość przygotowania posiłków we wspólnej kuchni. W akademikach na każdym piętrze są kuchnie i jadalnie. Oprócz tego, na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej jest wiele kawiarń i restauracji.

Czy akademiki są ogrzewane? 

Tak, w akademikach jest centralne ogrzewanie. Sezon grzewczy rozpoczyna się przeważnie w październiku, a kończy na początku maja.

Co zrobić w przypadku awarii ogrzewania lub elektryczności? 

W przypadku problemów z ogrzewaniem lub elektrycznością, student zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym recepcjonistę celem usunięcia usterki.

Czy mogę się zakwaterować w akademiku w środku nocy, jeśli mój samolot przyleci późno?

Tak, akademiki są otwarte 24/7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00.

Czy istnieje możliwość wyboru akademika i pokoju? 

Niestety, z uwagi na ogromną ilość zainteresowanych naszymi akademikami, studentów kwaterujemy w aktualnie wolnych pokojach.

 

Kierunek Architektura

Jakie kroki muszę uzupełnić w systemie eRekrutacja, aby móc podejść do egzaminu na architekturę? Należy podać swoje dane osobowe, wybrać kierunek architekturę i wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 150 zł. Na etapie załączania dokumentów należy pamiętać, żeby wgrać portfolio. 

Weryfikacja predyspozycji do zawodu architekta przebiega na podstawie oceny portfolio. 

W portfolio należy przedstawić 5 prac (rysunek ołówkiem, format A3)

 •  2 czarno-białe rysunki zawierające ludzką postać
 • 1 kompozycja rysunkowa złożona z brył geometrycznych
 • 1 rysunek o tematyce architektonicznej
 • 1 rysunek o tematyce dowolnej. 

Następnie skany prac należy wgrać do systemu eRekrutacja a oryginały wraz z wzór oświadczenia o samodzielności pracy (pdf, 77.91kB) należy złożyć podczas tygodnia rejestracyjnego. Aby zapewnić bezstronna ocenę prac, nie mogą być one podpisane na arkuszach rysunkowych.
 


Inne

W jaki sposób wykorzystać wygraną olimpiady/konkursu „wygraj indeks”, w procesie rekrutacyjnym? Należy zaznaczyć ten fakt w systemie rekrutacyjnym – zakładka "olimpiady i konkursy" oraz załączyć skan dyplomu (potwierdzenia wygranej). Olimpiada/konkurs honorowana jest na kierunkach zawartych w uchwale >>ZOBACZ

W jaki sposób zrezygnować z nauki na Politechnice Gdańskiej? Należy poinformować o tym Komisję do spraw rekrutacji cudzoziemców. 

Czy można ponownie rekrutować się na ten sam kierunek studiów? Kandydat nie może aplikować na kierunek, na którym aktualnie studiuje w ramach tego samego stopnia i wydziału Politechniki Gdańskiej. W przypadku kierunków międzyuczelnianych i międzywydziałowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej zasada dotyczy również różnych uczelni i wydziałów współprowadzących.

Czy można się przenieść na Politechnikę Gdańską z innej uczelni? W tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z wydziałem. Osoba ubiegająca się o przeniesienie powinna zapoznać się z regulaminem studiów na dany rok akademicki.


System moja.pg

Moja.pg - dostęp.

 


ELS - legitymacja

MLegitymacja studencka

Pytania dotyczące konta i portalu Moja PG:

Moja.pg - dla kogo.