Wydział Architektury

Architektura
Studia II stopnia przygotowują do podjęcia twórczej i samodzielnej pracy zawodowej architekta.

Podczas studiów nabędziesz nie tylko wiedzę podstawową, umożliwiającą elastyczne dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy, ale również umiejętności i nawyki kształcenia ustawicznego. Absolwent posiadający tytuł magistra inżyniera architekta, przygotowany jest do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie różnorodnych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki, realizowanej w sposób indywidualny lub w zespołach projektowych. Nawiązuje współpracę ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, przyrodniczych, ekonomicznych,
humanistycznych i plastycznych oraz do koordynuje wszelkie działania w ramach programowania, projektowania i realizacji inwestycji. Przygotowujemy studentów do umiejętnego kształtowania przestrzeni dla różnorodnych potrzeb w różnych skalach, w poczuciu odpowiedzialności za ład przestrzenny i harmonię środowiska zbudowanego jako istotnych elementów definiujących życie społeczeństwa.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski i angielski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr zimowy
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Perspektywy zatrudnienia:

  • biura i pracownie projektowe architektoniczne i urbanistyczne
  • jednostki administracji samorządowej i państwowej
  • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się doradztwem


Program studiów: