Wydział Elektrotechniki i Automatyki


Kształcimy magistrów inżynierów w rozszerzonym zakresie projektowania, uruchamiania i eksploatacji urządzeń, układów i systemów automatyki oraz robotów i manipulatorów.

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę i umiejętności potrzebne do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji.
Poznają problematykę technik decyzyjnych i wiedzy systemowej oraz nabywają umiejętność rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle. Stają się zdolni do kierowania zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych oraz do pracy naukowo-badawczej.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne 3500 zł / semestr
język wykładowy polski polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
nabór
na semestr zimowy
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

  • Automatyka przemysłowa,
  • Informatyka w systemach sterowania,
  • Robotyka i systemy mechatroniki,
  • Systemy sterowania i wspomagania decyzji.

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów oraz formy studiów.


Perspektywy zatrudnienia:

  • Instytuty naukowo-badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe
  • Przemysł chemicznym,
  • Przemysł mechaniczny: budowy maszyn i metalurgiczny,
  • Przemysł spożywczy,
  • Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny,
  • Małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające specjalistów z zakresu automatyki i technik decyzyjnych.

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WEiA