Wydział Elektrotechniki i Automatyki


Kształcimy magistrów inżynierów w rozszerzonym zakresie projektowania, uruchamiania i eksploatacji układów elektrycznych i energetycznych. Przygotowujemy naszych absolwentów do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci studiów II stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę i umiejętności potrzebne do twórczego działania w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów elektrycznych i energetycznych.

Poznają strategie optymalizowania zagadnień technicznych oraz nabywają umiejętność rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu elektroniki i elektrotechniki w przemyśle. Stają się zdolni do kierowania zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych oraz do pracy naukowo-badawczej. Mają szansę projektować innowacyjne urządzenia elektryczne, wdrażać nowe technologie, czy zarządzać specjalistycznymi laboratoriami lub działami jakości w przedsiębiorstwach przemysłowych.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne 3500 zł / semestr
język wykładowy polski polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
nabór
na semestr zimowy
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

  • Elektroenergetyka
  • Przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów oraz formy studiów.


Perspektywy zatrudnienia:

  • Biura projektowe
  • Instytuty badawczo-rozwojowe
  • Działy elektryczne i energetyczne wielu przedsiębiorstw
  • Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny
  • Laboratoria pomiarowe, działy jakości w przedsiębiorstwach

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WEiA