Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Fizyka Techniczna

Studia na kierunku Fizyka techniczna kształcą specjalistów posiadających szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne, umożliwiające rozwiązywanie problemów o charakterze podstawowym, rodzących się na pograniczu fizyki i nauk technicznych.

Fizyka jest podstawową dziedziną wiedzy zajmującą się badaniem własności materii, zachodzących w niej zjawisk oraz wykrywaniem praw rządzących tymi zjawiskami. Fizyka stanowi bazę, na której oparta jest cała współczesna technika. Jednocześnie fizyka często sama korzysta z narzędzi i technik będących wytworem myśli inżynierów. Bardzo dobrym pomostem łączącym fizykę z techniką mogą być studia Fizyki technicznej


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

 • Fizyka stosowana i fotowoltaika
  Specjalność Fizyka stosowana i fotowoltaika łączy fizykę techniczną z techniką wykorzystania różnych form energii - zwłaszcza opartych na źródłach energii odnawialnej. Studia stacjonarne drugiego stopnia trwają 3 semestry i oferują przedmioty specjalistyczne z zakresu: mechaniki ośrodków ciągłych, energetyki geotermalnej i pomp ciepła, energetyki wodnej, fizyki jądrowej, fizyki atomu i cząsteczki, chemicznych źródeł prądu, diód elektroluminescencyjnych, energetyki wiatrowej oraz konwersji energii słonecznej. Absolwenci chętnie są zatrudniani w wyższych uczelniach, w instytutach naukowo-badawczych, w biurach projektowych i laboratoriach przyzakładowych, przy obsłudze wysokospecjalistycznej aparatury diagnostycznej. Wszechstronność ich wykształcenia sprawia, że z powodzeniem pracują oni również w branżach odległych od ukończonego kierunku, np. w zarządzaniu i bankowości oraz obsłudze sieci komputerowych.
 • Informatyka stosowana
  Celem studiów na specjalności Informatyka stosowana jest zdobycie wiedzy i umiejętności posługiwania się metodami i narzędziami informatyki w oparciu o solidne podstawy w dziedzinach nauk ścisłych. Studia stacjonarne drugiego stopnia na specjalności Informatyka stosowana umożliwiają rozwinięcie indywidualnych umiejętności całościowego rozwiązania stawianych problemów, poczynając od zbierania danych i ich opracowania statystycznego, poprzez obliczenia i analizę z użyciem współczesnej techniki informatycznej, aż do procesów sterowania. W trakcie studiów student będzie mógł zapoznać się z zaawansowanymi  metodami komputerowego modelowania zjawisk fizycznych, a część zajęć będzie poświęcona komputerowo sterowanej technice pomiarowej i kontrolnej. Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych dziedzinach zastosowania informatyki i wszędzie tam, gdzie niezbędne są umiejętności projektowania, wytwarzania i implementacji oprogramowania.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Zatrudnienie w branży IT
 • Laboratoria i ośrodki naukowo-badawcze (instytuty Polskiej Akademii Nauk, polskie i zagraniczne uczelnie)
 • Firmy wytwarzające nowoczesne urządzenia pomiarowe
 • Firmy pośredniczące w transferze osiągnięć nauki do świata gospodarki
 • Firmy branży energetycznej projektujące i produkujące turbiny parowe i gazowe
 • Firmy projektujące i instalujące systemy fotowoltaiczne i farmy wiatrowe
 • Firmy zajmujące się wytwarzaniem i rozwojem oprogramowania, w tym naukowego

 • Firmy zajmujące się świadczeniem usług informatycznych

 • Szkolnictwo


Absolwent potrafi:

 • zaprojektować, tworzyć i rozwijać oprogramowanie, w tym do obliczeń naukowych

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WFTiMS