Wydział Architektury

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna to interdyscyplinarne studia, pozwalające nabyć unikatowe kompetencje w zakresie rozwoju i przekształceń przestrzeni, w tym – miast i regionów. Oferowane specjalności są unikatowymi w Polsce, pozwalając na szerokie możliwości rozwoju naukowego i zawodowego.

Absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna przygotowani są do samodzielnej, koncepcyjnej pracy w zakresie gospodarowania przestrzenią i wyposażeni są w zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji, umożliwiających elastyczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb tej działalności zawodowej i nawyki kształcenia ustawicznego.

Nasi absolwenci pracują w biurach urbanistycznych i planistycznych zarówno publicznych jak i prywatnych zarówno w Polsce jak i za granicami naszego kraju, administracji publicznej wszystkich szczebli (lokalnej, regionalnej, krajowej, europejskiej), doradzają bankom inwestycyjnym, firmom deweloperskim, społecznościom lokalnym, organizacjom sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego. Są także przygotowani do pracy w instytucjach europejskich.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski i angielski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

  • Urbanistyka (prowadzona jest w języku angielskim)
    Otrzymasz przygotowanie do realizacji zadań dotyczących planowania i projektowania urbanistycznego oraz rewitalizacji i odnowy struktur miejskich, w poczuciu odpowiedzialności za ład przestrzenny i harmonię środowiska zbudowanego. Specjalność „Urbanistyka” stanowi wyjście naprzeciw zapotrzebowaniu na wysoko kwalifikowanych specjalistów w interdyscyplinarnej, elitarnej i wysoce innowacyjnej dziedzinie jaką jest nowoczesne planowanie rozwoju struktur zurbanizowanych.

  • Zintegrowane Zarządzanie Strefa Przybrzeżną
    Stosowanie inteligentnych technologii w gospodarczym wykorzystaniu obszarów przybrzeżnych i morskich wymaga interdyscyplinarnej wiedzy oraz umiejętności pozyskiwania danych o przestrzeni morskiej i wykorzystywania tych danych w procesie planowania przestrzennego w strefach przybrzeżnych oraz w zrównoważonej eksploatacji zasobów morskich i przybrzeżnych. Zarządzanie przestrzenią strefy przybrzeżnej i obszarów morskich wymaga umiejętności wypracowywania rozwiązań trójwymiarowych, z uwzględnieniem zmienności w czasie i akceptowalnych przez wszystkich interesariuszy. Specjalność związana z zarządzaniem strefą przybrzeżną nie jest obecnie realizowana na żadnej polskiej uczelni.

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.


Perspektywy zatrudnienia:

  • Zespoły projektowe zajmujące się rozwojem, transformacją i rewitalizacją miast – w tym prywatne pracownie projektowe
  • Zespoły zajmujące się planowaniem przestrzennym w skali lokalnej i regionalnej – w tym miejskie, gminne i regionalne biura planowania
  • Administracja publiczna – rządowa i samorządowa
  • Firmy prywatne – w tym zajmujące się przygotowaniem i realizacją inwestycji oraz doradztwem inwestycyjnym


Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WA