Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Inżynieria środowiska
Inżynieria środowiska jest interdyscyplinarnym kierunkiem kształcącym specjalistów w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji infrastruktury sanitarnej, wodnej, melioracyjnej, energetyki, gazownictwa, ogrzewnictwa i chłodnictwa, wentylacji i klimatyzacji oraz ochrony środowiska.

Jest to najprężniej rozwijająca się gałąź gospodarki opartej na surowcach odnawialnych, nowoczesnych systemach produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zamkniętych obiegach technologicznych. Na studiach II stopnia istnieje możliwość uzyskania podwójnego dyplomu Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu w Palermo


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne 3400 zł / semestr
język wykładowy polski i angielski polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
  • nabór na semestr letni (PL i ANG)
  • nabór na semestr zimowy (ANG)
nabór
na semestr zimowy
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności - studia stacjonarne:

Specjalności - studia niestacjonarne:

  • Sieci i instalacje


Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów oraz formy studiów.


Perspektywy zatrudnienia:

  • Biura projektowo-instalacyjno-kosztorysowe
  • Wykonawstwo i nadzór budowlany
  • Przedsiębiorstwa wykorzystujące odnawialne zasoby naturalne, zajmujące się recyklingiem i odzyskiem energii, biogospodarką i gospodarką bezodpadową.
  • Jednostki administracji związane ze środowiskiem
  • Placówki naukowo-badawcze i oświatowe, laboratoria analityczne, badawcze i diagnostyczne                                                 

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WILiŚ