Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Mechanika i budowa maszyn
Studia II stopnia Mechanika i budowa maszyn, kończące się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera, dają możliwości tworzenia i efektywnego rozwijania: nowych technologii i systemów produkcyjnych, konstrukcji maszyn i urządzeń, mając pogłębioną wiedzę w tym zakresie i doświadczenie w badaniach naukowych.

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn, umożliwia uzupełnienie i rozwinięcie wiedzy technicznej ukierunkowanej na mechanikę, wytrzymałość materiałów, elementów budowy maszyn, technologii wytwarzania i innych.

Podczas studiów absolwent wyrabia i utrwala takie cechy jak kreatywność, potrzebę i umiejętność ciągłego samokształcenia i odpowiedzialność. Uzyskana na studiach wiedza umożliwia rozwiązywanie złożonych zadań konstrukcyjnych, technologicznych, eksploatacyjnych, organizacyjnych, eksperymentalno-badawczych lub studialno-twórczych. Ponadto umożliwia ona wykorzystanie metod matematycznych, symulacyjnych, planowania i matematycznego opracowania wyników eksperymentu z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego do zaawansowanego projektowania, weryfikacji rozwiązań inżynierskich oraz w pracy badawczej w tym umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów naukowych.

Uzyskane podstawy szeroko pojętej wiedzy technicznej w powiązaniu z wiedzą ekonomiczną umożliwiają absolwentowi kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi. Studia pogłębiają znajomość użytkowania i posługiwania się sprzętem komputerowym wraz z zaawansowanym oprogramowaniem technicznym umożliwiającym prowadzenie zaawansowanych obliczeń i symulacji podczas rozwiązywania problemów z zakresu szeroko pojętej mechaniki. Studia stwarzają możliwości dobrego opanowania przynajmniej jednego języka obcego, pozwalającego na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej, jak również na podjęcie pracy zarówno w kraju jak i za granicą.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne 3510 zł / semestr
język wykładowy polski i angielski polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

Tryb stacjonarny

 • Technologie maszyn i systemy produkcyjne,
 • Technologie cieplno-przepływowe, 
 • Modelowanie w budowie maszyn i pojazdów,
 • International Design Engineer (w j. angielskim) 

Tryb niestacjonarny

 • Technologie maszyn i systemy produkcyjne
 • Technologie cieplno-przepływowe
 • Modelowanie w budowie maszyn i pojazdów

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.


Perspektywy zatrudnienia:

 • jednostki badawczo-naukowe i ośrodki rozwojowe firm nowych technologii,
 • przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego,
 • budownictwo stalowe, biura projektowe, konstrukcyjne i technologiczne oraz zakłady związane z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • jednostki odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów,
 • firmy produkcyjne i usługowe wymagające wiedzy technicznej.

Absolwent potrafi:

 • rozwiązywać złożone zadania konstrukcyjne, technologiczne, eksploatacyjne, organizacyjne, eksperymentalno-badawcze lub studialno-twórcze,
 • wykorzystywać metody matematyczne, symulacyjne, planowania i matematycznego opracowywania wyników eksperymentów
 • stosować oprogramowanie komputerowe do zaawansowanego projektowania, weryfikacji rozwiązań inżynierskich oraz w pracy badawczej
 • stosować umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów naukowych
 • kierować zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi za pomocą uzyskanej szeroko pojętej wiedzy technicznej w powiązaniu z wiedza ekonomiczną
 • prowadzić zaawansowane obliczenia i symulacje podczas rozwiązywania problemów z zakresu szeroko pojętej mechaniki
 • posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym, co pozwala na swobodne korzystanie z literatury obcojęzycznej, jak również na podjęcie pracy zarówno w kraju jak i za granicą.

Ciekawostka:

Kierunek Mechanika i budowa maszyn jest jednym z najstarszych prowadzonych przez Politechnikę Gdańską. Absolwenci kierunku Mechanika i budowa maszyn stanowią trzon kadry inżynierskiej w firmach produkcyjnych i biurach konstrukcyjnych z zakresu budowy maszyn na Pomorzu. Wielu dyrektorów technicznych i prezesów firm jest również absolwentami tego kierunku. 


Więcej informacji na temat kierunku:

https://wimio.pg.edu.pl/rekrutacja/studia-ii-stopnia/mechanika-i-budowa-maszyn

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WIMiO