Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

 

Mechatronika stanowi synergię zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i sterowania dla potrzeb modelowania, projektowania i eksploatacji nowoczesnych wyrobów i procesów produkcyjnych.

Kierunek Mechatronika pozwala poznać wiele obszarów współczesnej nauki i techniki. W toku studiów absolwenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje zapewniające im zdolność integrowania różnorodnych elementów i rozwiązań – mechanicznych, elektronicznych, informatycznych i sterowania – w jednym projekcie. Dzięki temu są poszukiwani na rynku pracy jako osoby potrafiące poradzić sobie z potrzebami przemysłu wdrażającego nowoczesne technologie jak i z wyzwaniami współczesnego, wysoko konkurencyjnego rynku, na którym sukces osiągają przede wszystkim ci, którzy stale doskonalą swoje produkty, usługi i procesy.
W kształceniu na kierunku Mechatronika wykorzystywana jest rozbudowana baza laboratoryjna w której studenci realizują ćwiczenia dotyczące podzespołów mechanicznych, elektrycznych, automatyki, robotyki i sterowania oraz pracownie informatyczne. Dzięki temu studenci mogą samodzielnie przygotowywać i wykonywać konkretne projekty mechatroniczne. Przykładowe projekty dotyczą chwytaków i narzędzi manipulatorów, robotów mobilnych kołowych i kroczących, urządzeń do czynnej rehabilitacji kończyn, inteligentnych systemów nadzorowania maszyn i procesów roboczych, czy też – komputerowo wspomaganych nowoczesnych technologii, a także, implementacji różnych algorytmów sterowania oraz przetwarzania danych i sygnałów.


W ramach studiów realizuje się wiele ciekawych ćwiczeń oraz samodzielnych projektów indywidualnych i zespołowych. Projekty ukierunkowane są na możliwość ich konkretnego, praktycznego zastosowania i nie nierzadko związane są z wysoką technologią, włączając w to nano- i mikrokonstrukcje, zaawansowane, nowoczesne systemy elektroniczne i rozwiązania informatyczne. Podczas studiów studenci poznają m.in. takie zagadnienia jak: teoria systemów mechatronicznych, techniki projektowania mechatronicznego, metody numeryczne, zaawansowane projektowanie CAD/CAE, układy elektroniczne i optoelektroniczne, metody programowania współbieżnego, projektowanie układów sterowania, algorytmy Sztucznej Inteligencji i inne.
Swoje inżynierskie i naukowe pasje studenci mogą rozwijać także w ramach działalności studenckich Kół Naukowych oraz w ramach wymiany międzynarodowej.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

 • Projektowanie mechatroniczne
  Celem specjalności jest wykształcenie absolwentów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu formułowania i rozwiązywania zadań projektowania mechatronicznego, do których należą: tworzenie oryginalnych, nowych rozwiązań projektowych, na podstawie zdefiniowanej funkcjonalności urządzenia/procesu oraz przekształcanie układów konwencjonalnych (mechanicznych, elektromechanicznych, hydraulicznych) w układy mechatroniczne, z jednoczesnym zachowaniem, bądź rozszerzeniem ich funkcjonalności. Zadania projektowania mechatronicznego dotyczą nie tylko urządzeń i systemów, lecz również procesów technologicznych.

  Zasadnicze cechy projektowania mechatronicznego to:
  - interdyscyplinarność, czyli konieczność uwzględnienia w procesie realizacji interdyscyplinarnej natury projektowanych wyrobów/procesów,
  - integracja, czyli traktowanie elementów o różnej naturze fizycznej z jednakową wagą,
  - komplementarność, czyli wzajemne uzupełnianie się dyscyplin na zasadzie (częściowej) rozłączności,
  - zespołowość, polegająca na wspólnej realizacji projektów mechatronicznych w grupach specjalistów – mechatroników oraz specjalistów z innych dziedzin.
 • Mechatroniczne systemy sterowania
  Celem specjalności jest wykształcenie absolwentów posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie modelowania, projektowania, budowy i eksploatacji inteligentnych, zintegrowanych systemów mechatronicznych ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagadnienia związane ze sterowaniem i nadzorowaniem takich systemów oraz procesów.

  Zasadnicze cechy systemów mechatronicznych to:
  - wielofunkcyjność - łatwość realizacji różnych zadań przez jedno urządzenie (np. przez zmianę oprogramowania),
  - inteligencja - możliwość podejmowania decyzji i komunikacji z otoczeniem, w tym także dzięki zastosowaniu metod Sztucznej Inteligencji,
  - elastyczność (rekonfigurowalność) – ułatwiająca modyfikację konstrukcji na etapie projektowania, produkcji oraz eksploatacji, np. przez zastosowanie konstrukcji modułowej,
  - możliwość niewidocznego dla operatora sposobu działania.

Perspektywy zatrudnienia:

 • Twórcza działalność w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych w przemyśle elektromaszynowym (motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym), stacjach serwisowych i diagnostycznych, placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej oraz jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.
 • Praca jako integrator i programista systemów mechatronicznych, systemów automatyki, systemów wbudowanych i IoT, instalacji przemysłowych,
 • Kierowanie i rozwijanie produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych, zarządzanie procesami technologicznymi.
 • Zarządzanie pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych.
 • Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz kierowanie zespołami przemysłowymi i badawczymi.
 • Prowadzenie badawczo-rozwojowych w działach R&D przedsiębiorstw z różnych branż,

 • Prowadzenie badań w jednostkach naukowo-badawczych,

 • Przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WIMiO