Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Nanotechnologia

Nanotechnologia przesuwa granice klasycznej nauki, aby tworzyć i badać nowe materiały, zjawiska lub urządzenia oparte na nanostrukturach.

Nanotechnologia obejmuje wytwarzanie i badanie struktur o nanometrowych wymiarach. Dziedzina ta skupia się na opracowywaniu nowych materiałów, nowych technologii i urządzeń, w tym biomateriałów, materiałów konstrukcyjnych i materiałów dla energetyki przyszłości, narzędzi diagnostycznych, terapeutycznych i nanoczujników. Nanotechnologia działa na styku wielu nauk, a w szczególności fizyki (eksperymentalnej, teoretycznej i obliczeniowej), matematyki, chemii i inżynierii materiałowej, dlatego z samej natury jest dziedziną interdyscyplinarną.

Studia II stopnia oferują specjalistyczne podejście do nanotechnologii i projektowania nowych materiałów. Zajęcia praktyczne realizowane są w laboratoriach Centrum Nanotechnologii A wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą służącą do syntezy i charakteryzacji struktury i właściwości fizyko-chemicznych nanomateriałów. W toku studiów student poznaje i wykorzystuje metody eksperymentalne takie jak np. dyfraktometria rentgenowska, rentgenowska spektroskopia emisyjna i absorpcyjna, skaningowa mikroskopia elektronowa. Praca eksperymentalna w laboratoriach fizycznych wspierana jest badaniami obliczeniowo-symulacyjnymi. Student nabywa umiejętności z zakresu metod obliczeniowych i modelowania atomistycznego za pomocą symulacji ab initio i dynamiki molekularnej.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski i angielski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
 • nabór na semestr letni (PL)
  - studia 3 semestralne
 • nabór na semestr zimowy (ANG)
  - studia 4 semestralne
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

 • Projektowanie nowych materiałów;
 • Nanostruktury fotoniczne - studia realizowane we współpracy z Instytutem Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Struktura modułowa programu studiów, wynikająca z interdyscyplinarnego charakteru kierunku, daje możliwość indywidualizacji ścieżki kształcenia i dopasowania jej do potrzeb studenta. 

Specjalność realizowana w języku angielskim:

 • Nanostructures and computer simulations in material science
  (Nanostruktury i symulacje komputerowe w inżynierii materiałowej)

Program studiów dedykowany zarówno kandydatom polskim, jak i zagranicznym, posiadającym tytuł inżyniera lub licencjata fizyki, matematyki, inżynierii materiałowej, nanotechnologii lub kierunków pokrewnych. Daje możliwość pracy w zespołach o charakterze interdyscyplinarnym i międzynarodowym.


Perspektywy zatrudnienia:

 • Medycyna, farmaceutyka i kosmetologia
 • Centra badawczo-rozwojowe, laboratoria naukowe, instytuty badawcze
 • Energetyka, w szczególności odnawialna
 • Elektronika i optoelektronika
 • Produkcja, obróbka i magazynowanie żywności
 • Inteligentne tekstylia
 • Lotnictwo i przemysł kosmiczny
 • Przemysł zbrojeniowy

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WFTiMS