Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Oceanotechnika
Kierunek Okręty i konstrukcje morskie II stopnia obejmuje zagadnienia budowy, eksploatacji a zwłaszcza projektowania statków i obiektów oceanotechnicznych oraz obiektów do eksploracji zasobów mórz i oceanów w szerszym zakresie niż na studiach I stopnia.

W zależności od wybranej specjalności, uzyskasz zaawansowaną wiedzę ogólnotechniczną oraz umiejętności niezbędne do jej twórczego wykorzystywania w projektowaniu, budowie, remontach, eksploatacji statków i obiektów oceanicznych oraz pogłębienia zagadnień w zakresie eksploracji i eksploatacji złóż ropy i gazu ziemnego.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne 3510 zł / semestr
język wykładowy polski i angielski polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni (PL i ANG)
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności:

 

Studia stacjonarne

 • Projektowanie statków i urządzeń oceanotechnicznych:
  Specjalność obejmuje dwa profile: statki morskie, obiekty oceanotechniczne i jachty oraz systemy okrętowe i urządzenia ogólnookrętowe. Absolwent obu tych profili posiadać będzie wiedzę ukierunkowaną na projektowanie statków, konstrukcji oceanotechnicznych, jachtów, okrętowych układów napędowych, urządzeń okrętowych i oceanotechnicznych.
 • Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych:
  Absolwent tej specjalności wzbogaci swoją wiedzę ogólnotechniczną oraz zdobędzie umiejętności niezbędne w projektowaniu, budowie oraz eksploatacji morskich i przybrzeżnych obiektów energetycznych.

Studia niestacjonarne

 • Projektowanie statków i urządzeń oceanotechnicznych:
  Specjalność obejmuje dwa profile: statki morskie, obiekty oceanotechniczne i jachty oraz systemy okrętowe i urządzenia ogólnookrętowe. Absolwent obu tych profili posiadać będzie wiedzę ukierunkowaną na projektowanie statków, konstrukcji oceanotechnicznych, jachtów, okrętowych układów napędowych, urządzeń okrętowych i oceanotechnicznych.
 • Inżynieria morska
  Absolwent tej specjalności uzyska wiedzę w zakresie projektowania, budowy i wykonawstwa konstrukcji morskich, głownie związanych z przemysłem offshore.

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów oraz formy studiów.


Absolwent potrafi:

Absolwent jest przygotowany do odnalezienia się na współczesnym, niezwykle szerokim i międzynarodowym rynku pracy, dzięki merytorycznemu przygotowaniu i nabytym umiejętnościom. Posiada on podstawową wiedzę z zakresu nauk ścisłych oraz profesjonalną wiedzę z nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji statków i obiektów oceanotechnicznych. Jest przygotowany do wykonywania typowych prac inżynierskich związanych z projektowaniem, konstruowaniem, technologią budowy i remontu statków oraz obiektów oceanotechnicznych. Potrafi także organizować i nadzorować produkcję w zakładach przemysłu okrętowego; organizować i prowadzić prace remontowe okrętów oraz obiektów oceanotechnicznych. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie pracy siłowni i urządzeń okrętowych oraz organizowania prac inżynierskich i nadzoru ruchu na obiektach przemysłu offshore.


Perspektywy zatrudnienia:

Absolwent jest przygotowany do pracy w stoczniach produkcyjnych, stoczniach remontowych, zakładach kooperujących z przemysłem okrętowym, biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu okrętowego, służbach technicznych przedsiębiorstw armatorskich. Ponadto, absolwent posiada kompetencje umożliwiające jego zatrudnienie w placówkach naukowobadawczych przemysłu okrętowego oraz przedsiębiorstwach przemysłu offshore, w urzędach nadzoru i kontroli zagrożeń środowiska przez przemysł okrętowy. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WIMiO