Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Transport i logistyka

Na kierunku transport i logistyka (II st.) studenci poznają tajniki nowoczesnej techniki i nauki, których wspólnym mianownikiem są procesy transportowe. Zdobywają wiedzę i kompetencje łączące rozwiązania techniczne z ekonomicznymi, prawnymi i środowiskowymi. Studia mają za zadanie przygotować specjalistów z zakresu środków i systemów transportu oraz zarządzania w transporcie.

Studia trwają 3 semestry i dzielą się na dwie specjalności:

 • inteligentne systemy transportowe
 • transport wodny

W ramach każdej ze specjalności studenci realizują przedmioty obowiązkowe jak i wybieralne, w tym dwa prowadzone w języku angielskim.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór
na semestr letni
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Specjalności II stopnia na kierunku Transport i Logistyka:

 • Inteligentne systemy transportowe
  Specjalność ukierunkowana jest na projektowanie inteligentnych systemów transportowych, automatyzację operacji przeładunkowych, gospodarkę energetyczną w transporcie, a także wprowadza w nowe technologie coraz szerzej wykorzystujące rozwiązania autonomiczne w transporcie.
 • Transport wodny
  Specjalność obejmuje problematykę infrastruktury i środków transportu wodnego, które są nieodzownym elementem nowoczesnych multimodalnych systemów transportowych. Wobec dynamicznego rozwoju zrównoważonego transportu, realizującego kierunki Białej księgi transportu, wiedza z zakresu projektowania systemów transportu wodnego, eksploatacji i modernizacji dróg wodnych staje się niezwykle perspektywiczna, co sytuuje specjalność Transport wodny jako atrakcyjną ofertę edukacyjną.

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.


Argumenty za:

 • W ramach studiów na tym kierunku realizowane są interesujące zajęcia ćwiczeniowe i projektowe, zarówno przygotowane do wykonania w grupach, jak i indywidualnie.

 • Inżynierskie i naukowe pasje studenci rozwijają także w ramach działalności kół naukowych oraz w ramach wymiany międzynarodowej.

 • Zajęcia prowadzone w nowoczesnych salach, profesjonalnych laboratoriach,

  a także w formie wizyt studyjnych pozwalają absolwentowi na zdobycie

  szerokiej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z branży TSL.

 • W ramach przedmiotu „wykład specjalistyczny”, na którym zajęcia będą prowadzić uznani naukowcy zapraszani z innych uczelni, zwłaszcza zagranicznych, studenci zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami nauki w ramach każdej ze specjalności.


Perspektywy zatrudnienia:

 • Biura projektujące systemy transportowe bądź ich elementy, w tym infrastrukturalne.

 • Jednostki administracji obejmujące swymi kompetencjami obszar transportu, zarówno od strony infrastrukturalnej jak i regulacyjnej.

 • Jednostki organizacyjne służb ruchu wodnego, drogowego, szynowego, lotniczego.

 • Operatorzy działający w obszarze transportu wodnego, drogowego, samochodowego, szynowego i lotniczego, w szczególności realizujący transport multimodalny.

 • Przedsiębiorstwa sektora logistycznego.

 • Zarządzanie pracowniami projektowymi z zakresu procesów transportowych.

 • Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz kierowanie zespołami przemysłowymi i badawczymi w obszarze transportu i logistyki.
  Prowadzenie badawczo-rozwojowych w działach R&D.

 • Prowadzenie badań w jednostkach naukowo-badawczych.

 • Przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


Absolwent potrafi:

 • Absolwent uzyskuje wiedzę dot. projektowania, budowy i eksploatacji systemów transportowych na morzu i lądzie.

 •  Wie, jak wykorzystać wiedzę i umiejętności programistyczno-analityczne.

 • Zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2

 • Zdobywa wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw z branży TSL (transport – spedycja – logistyka).

 • Potrafi myśleć kreatywnie oraz posiada świadomość konieczności samokształcenia. Jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej.


Ciekawostka:

Transport około 80 procent  towarów o obrocie globalnym odbywa się drogą morską i obsługiwany jest przez porty na całym świecie. Trudno sobie zatem wyobrazić lepsze miejsce do studiowania kierunku transportowego niż Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, którego tradycje i doświadczenie w obszarze transportu morskiego sięgają początków ubiegłego wieku. Znamy od podszewki tematykę, której uczymy naszych studentów


Więcej informacji na temat kierunku:

https://wimio.pg.edu.pl/rekrutacja/studia-ii-stopnia/transport-i-logistyka

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WIMiO