Programy NAWA - nabór wniosków | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-01-12

Programy NAWA - nabór wniosków

naukowcy
Trwa nabór do programów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Zainteresowani mogą składać wnioski w programach Marii Skłodowskiej-Curie "Staff Exchanges" (program dla instytucji) oraz Preludium Bis (program dla doktorantów). 

Powołana do życia w 2017 roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski - jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. Cele te są realizowane dzięki szerokiej ofercie programów dla instytucji, naukowców oraz studentów.

Obecnie NAWA prowadzi nabory do następujących programów:


Program Marii Skłodowskiej-Curie "Staff Exchanges"

MSCA Staff Exchanges to program umożliwiający międzynarodową oraz międzysektorową wymianę pracowników instytucji, które tworzą konsorcjum, zaangażowanych w badania i działania innowacyjne w ramach tych instytucji. Więcej informacji można znaleźć na stronie NAWA

 • termin składania wniosków: 8 marca 2023 
 • kto może złożyć wniosek: konsorcjum, w skład których mogą wchodzić: uniwersytety, instytucje badawcze, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne organizacje pozaakademickie; konsorcjum musi składać się z co najmniej trzech organizacji, pochodzących z trzech różnych krajów - dwie z nich muszą pochodzić z kraju członkowskiego EU albo stowarzyszonego z Horizon Europe
 • czas trwania projektu: do 48 miesięcy
 • jakie działania można pokryć z programu: budżet projektu MSCA SE zapewnia pokrycie kosztów w/w działań, poprzez finansowanie oddelegowania pracowników do innych organizacji należących do konsorcjum projektu (przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia i zatrudnienia) oraz kosztów związanych z realizacją wspólnych badań i innowacji
  APLIKUJ (nabór do 8 marca)


Program Preludium Bis NAWA 3

To już kolejna edycja programu, którego celem jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 3 Narodowego Centrum Nauki (NCN). Więcej informacji można znaleźć na stronie NAWA

 • termin składania wniosków: nabór ciągły od 5 stycznia 2023 do 10 grudnia 2026
 • kto może złożyć wniosek: doktorant realizujący projekt badawczy, który otrzymał finansowanie w konkursie NCN - PRELUDIUM BIS 3
 • czas trwania projektu: od 3 do 6 miesięcy
 • jakie działania można pokryć z programu: finansowanie obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy; w przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun
  APLIKUJ (nabór ciągły do grudnia 2026)


Więcej informacji o programach dla instytucji, naukowców oraz studentów można znaleźć na stronie NAWA
 


Dział Współpracy Międzynarodowej nie odpowiada za treść ogłoszeń dotyczących programów NAWA. We wszelkich sprawach związanych z programami NAWA prosimy o kontakt bezpośrednio z Agencją

76 wyświetleń