Stara matura | Politechnika Gdańska

Treść strony

Stara matura

Kandydatom, którzy zdawali egzamin dojrzałości w starej formule (przed rokiem 2005)

ocenianej w skali czterostopniowej (w skali od 2 do 5)
lub sześciostopniowej (w skali od 1 do 6),
przelicza się na punkty oceny uzyskane z egzaminu dojrzałości.

Jeśli matematyka lub przedmiot dodatkowy nie były zdawane na egzaminie
to przelicza się oceny ze świadectwa końcowego ostatniej klasy
(z wyłączeniem przedmiotu informatyka) według reguły:

Ocena

celujący (6)
bardzo dobry (5)

dobry
(4)

dostateczny
(3)

mierny
dopuszczający (2)

Przypisane punkty

100

75

50

25

W przypadku, gdy kandydat zdawał część pisemną i ustną egzaminu dojrzałości, liczy się średnią z obu ocen. Zasada dotyczy matematyki, przedmiotu dodatkowego i języka obcego.

Do wzoru na obliczenie liczby punktów kandydata należy podstawić:

matematyka

liczba punktów odpowiadająca ocenie z matematyki

przedmiot dodatkowy

liczba punktów odpowiadająca ocenie z przedmiotu dodatkowego

j polski

liczba punktów odpowiadająca ocenie z egzaminu dojrzałości z  języka polskiego (wynik z części pisemnej egzaminu)

j obcy

liczba punktów odpowiadająca ocenie z egzaminu dojrzałości z języka obcego

p = 1,0

dla ocen z egzaminu dojrzałości

p = 0,25

dla ocen ze świadectwa końcowego ostatniej klasy