SPARC Europe
 

Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition

Dostęp: https://sparceurope.org/

SPARC Europe to działająca od 2004 r. międzynarodowa organizacja non-profit, której główną misją jest lobbowanie na rzecz Otwartej Nauki i Otwartej Edukacji w Europe. SPARC Europe współpracuje z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i z najważniejszymi instytucjami w wielu krajach Europy kształtującymi politykę Otwartego Dostępu. Organizacja zajmuje się m.in. otwartym dostępem do publikacji, otwartymi recenzjami, otwartymi danymi, otwartymi zasobami edukacyjnymi, a także oceną i rzetelnością badań. Głównymi grupami docelowymi działań SPARC Europe są europejscy decydenci ds. badań naukowych i edukacji, społeczności badawcze, uniwersytety, biblioteki akademickie i dostawcy infrastruktury Otwartej Nauki i Otwartej Edukacji.

Biblioteka Politechniki Gdańskiej jest członkiem SPARC Europe od listopada 2017 r. W prace grupy roboczej European Network of Open Education Librarians (Europejska Sieć Bibliotekarzy Otwartej Edukacji) zaangażowana jest Kamila Kokot-Kanikuła z Sekcji Budowy Zbiorów Cyfrowych i Multimedialnych Biblioteki PG. Misją ENOEL jest zapewnienie warunków i możliwości maksymalizacji dostępu, wykorzystania i ponownego wykorzystania Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla wszystkich, przy jednoczesnym poszanowaniu różnorodności, przystępności cenowej i równości w celu zaspokojenia lokalnych potrzeb.

Cele:
 • Wzmocnienie polityki Otwartego Dostępu, Otwartej Nauki i Otwartej Edukacji w Europie oraz dostosowanie ich tam, gdzie to możliwe.
 • Opowiadanie się za otwartością w badaniach i edukacji.
 • Dążenie do zapewnienia większej równości w otwartości, tak aby wszyscy, którzy chcą publikować i dzielić się zasobami badawczymi i edukacyjnymi w sposób otwarty, mieli taką możliwość.
 • Promowanie różnorodności w publikowaniu otwartych badań i edukacji.
 • Zwiększenie wpływu badań finansowanych ze środków publicznych poprzez zmianę sposobu, w jaki otwarte badania są nagradzane i motywowane.
 • Pomoc w utrzymaniu ekosystemu otwartej infrastruktury/usług.
OpenAIRE
 

Dostęp: www.openaire.eu

OpenAIRE AMKE to organizacja non-profit, której misją jest przesunięcie komunikacji naukowej w kierunku otwartości i przejrzystości oraz ułatwienie innowacyjnych sposobów komunikowania się i monitorowania badań. Organizacja działa w oparciu o europejską e-infrastrukturę oferującą zróżnicowany zestaw usług publicznych w celu przyspieszenia wdrażania Otwartej Nauki. Działania wspierane są przez sieć ekspertów umieszczonych w kluczowych organizacjach krajowych w krajach europejskich, w ramach tzw. Krajowych Biur Otwartego Dostępu (National Open Access Desks, NOAD). Użytkownikami usług OpenAIRE są naukowcy, koordynatorzy projektów, decydenci polityczni, organizacje badawcze, uniwersytety i biblioteki. OpenAIRE jest kluczowym podmiotem wdrażającym Europejską Chmurę Otwartej Nauki (EOSC).

W ramach OpenAIRE działa społeczność praktyków dla koordynatorów szkoleń (Community of Practice for Training Coordinators), która stanowi nieformalną sieć wymiany doświadczeń osób organizujących programy szkoleniowe w dziedzinach badawczych i e-infrastrukturach. Do grupy roboczej należy Magdalena Szuflita-Żurawska, kierownik Sekcji Informacji Naukowej-Technicznej Biblioteki PG.

Działania:
 • promowanie Otwartej Nauki oraz informowanie o narzędziach wspomagających Otwarty Dostęp,
 • świadczenie usług w zakresie Otwartej Nauki oraz interoperacyjności,
 • wspieranie inicjatywy European Open Science Cloud (EOSC),
 • wzmocnienie wsparcia polityk Otwartego Dostępu w państwach europejskich poprzez działania NOAD,
 • spotkania informacyjne i doradztwo w kwestii Open Access kluczowym osobom odpowiedzialnym za koordynowanie badań w kraju,
 • wspieranie procesu ulepszania polityk Open Access oraz planów zarządzania danym,
 • prowadzenie szkoleń z planów zarządzania danymi oraz dobrych praktyk związanych z danymi badawczymi,
 • gromadzenia informacji o recenzowanych publikacjach Open Access,
 • pomoc twórcom repozytoriów danych badawczych w zapewnieniu zgodności z wytycznymi OpenAIRE.
LIBER Europe
 

Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche - Association of European Research Libraries

Dostęp: https://libereurope.eu/

Stowarzyszenie LIBER powstało w 1971 r. jako niewielka grupa bibliotekarzy z europejskich bibliotek naukowych. Jego celem było podkreślenie "głosu" europejskich bibliotek naukowych, narodowych i akademickich w bibliotecznym środowisku międzynarodowym. W 2009 r. stowarzyszenie przekształciło się w fundację, działającą wg prawa holenderskiego i pod patronatem Rady Europy, z siedzibą w Hadze [LIBER executive board].

Obecnie LIBER zrzesza ponad 420 instytucji z krajów należących do Rady Europy a także jej członków stowarzyszonych (tj. Kanada, USA czy Turcja). To największe europejskie stowarzyszenie bibliotekarskie, którego misją jest współpraca i integracja a mottem „Enabling World Class Research”. Od kwietnia 2021 r. LIBER Europe jest członkiem porozumienia EARE (The European Alliance for Research Excellence) wspierającego rozwój i jakość badań naukowych w Europie.

Cele:
 • stworzenie infrastruktury informacyjnej tak, aby badania naukowe w instytucjach LIBER prowadzone były na światowym poziomie,
 • zwiększenie świadomości użytkowników o instytucjach LIBER przez oferowane usługi i udogodnienia,
 • promowanie europejskich bibliotek na forum Europy i poza nią,
 • wspieranie rozwoju zawodowego bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej (m.in. przez program dla liderów czy ofertę szkoleń).
IATUL
 

Director of GUT Library a member of the IATUL Board of Directors - news-en - GUT Library

International Association of University Libraries

(dawniej International Association of Technical University Libraries)

Dostęp: https://www.iatul.org/

Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotek Uniwersyteckich powstało w 1955 r. w Düsseldorfie, w Niemczech. Jako międzynarodowa, pozarządowa organizacja stanowić miało forum wymiany doświadczeń dla menedżerów bibliotek i wspólnych inicjatyw mających wpływ na infrastrukturę informacyjną. Działania IATUL zasadniczo koncentrują się wokół zagadnień związanych z informacją naukową i usługami dla użytkowników. Od 2014 r. do stowarzyszenia przystąpić mogą również biblioteki uczelni o profilu innym niż techniczny. 

Biblioteka Politechniki Gdańskiej należy do IATUL od marca 2017 r., a w grudniu 2019 roku była organizatorem i gospodarzem IATUL Seminar.

Cele:
 • rozwój standardów bibliotecznych,
 • publikowanie rekomendacji dla instytucji prawodawczych,
 • organizację zaawansowanych kursów dokształcających,
 • informowanie członków o prognozowanych trendach w bibliotekach uniwersyteckich,
 • publikowanie "przewodników po dobrych praktykach",
 • prezentowanie środowiska, występowanie w jego imieniu,
 • współpraca z organizacjami o podobnym profilu,
 • wyznaczanie planu strategicznego swojej działalności.
CoreTrustSeal
 

Director of GUT Library a member of the IATUL Board of Directors - news-en - GUT Library

Dostęp: https://www.coretrustseal.org/

CoreTrustSeal jest międzynarodową, pozarządową organizacją non-profit promującą zrównoważone i godne zaufania infrastruktury danych. Oferuje ona każdemu zainteresowanemu repozytorium danych certyfikację na poziomie podstawowym w oparciu o Core Trustworthy Data Repositories Requirements. Ten uniwersalny katalog wymagań odzwierciedla podstawowe cechy godnych zaufania repozytoriów danych. Certyfikacja CoreTrustSeal jest przewidziana jako pierwszy krok w globalnych ramach certyfikacji repozytoriów, które obejmują certyfikację na poziomie rozszerzonym (nestor-Seal DIN 31644) i certyfikację na poziomie formalnym (ISO 16363). W październiku 2023 r. repozytorium danych badawczych MOST Wiedzy Katalog Danych Badawczych po spełnieniu wymaganych kryteriów otrzymało certyfikat CoreTrustSeal na okres trzech lat.

W ramach organizacji CoreTrustSeal funkcjonuje tzw. zgromadzenie recenzentów (Assembly of Reviewers), które zajmuje się oceną wiarygodności repozytoriów starających się o przyznanie certyfikatu. Należą do niego wykwalifikowani recenzenci-wolontariusze wyznaczeni przez certyfikowane repozytoria, członkowie zarządu CoreTrustSeal oraz członkowie komitetu naukowego World Data System z certyfikowanych repozytoriów danych. Do zgromadzenia recenzentów należy Magdalena Szuflita-Żurawska, kierownik Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej w Bibliotece PG.