Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik architektury krajobrazu

Architektura

Gospodarka przestrzenna