Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik budownictwa

Architektura

Budownictwo

Chemia budowlana

Geodezja i kartografia

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria materiałowa

Inżynieria odzysku surowców i energii

Inżynieria środowiska Transport