Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik budowy dróg

Architektura

Budownictwo

Chemia budowlana

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria materiałowa

Inżynieria odzysku surowców i energii

Inżynieria środowiska

Transport