Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik geodeta

Architektura

Budownictwo

Fizyka techniczna

Geodezja i kartografia

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria odzysku surowców i energii

Inżynieria środowiska

Transport