Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik geolog

Architektura

Budownictwo

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria materiałowa

Inżynieria środowiska

Nanotechnologia