Nazwa zawodu Kierunki studiów, na których
dodane zostaną
dodatkowe punkty
Technik ortopeda

Inżynieria biomedyczna