Wydział Chemiczny


Interdyscyplinarne studia dla osób zainteresowanych chemią, biologią, medycyną, farmacją i żywnością. Liczne zajęcia laboratoryjne umożliwią wykorzystanie wiedzy teoretycznej oraz nabycie umiejętności praktycznych.

Absolwenci kierunku Biotechnologia potrafią posługiwać się podstawowymi technikami inżynierii genetycznej (w tym metodami izolacji DNA), biologii molekularnej czy też laboratoryjnymi technikami mikrobiologicznymi. Znajomość chemii ogólnej, fizycznej i pozwoli przewidywać właściwości biomolekuł i przebieg bioprocesów, a dobrze opanowana fizyka i matematyka ułatwią analizę wyników przeprowadzanych eksperymentów. Wszystko to w ramach trzech specjalności: Biotechnologii molekularnej, Biotechnologii leków oraz Technologii, biotechnologii i analizy żywności.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo biologia albo chemia
 • j. polski
 • j. obcy

 


Argumenty za:

 • program Twoich studiów łączą nauki chemiczne i biologiczne z wiedzą techniczną
 • bierzesz udział w dużej liczbie zajęć laboratoryjnych
 • interdyscyplinarność zdobywanej wiedzy zapewnia Ci kwalifikacje umożliwiające pracę w różnorodnych obszarach
 • jesteś przygotowany do rozwiązywania problemów w innowacyjny sposób

Perspektywy zawodowe:

 • laboratoria badawczo-rozwojowe w firmach wykorzystujących biotechnologię
 • przemysł spożywczy
 • przemysł farmaceutyczny
 • przemysł biotechnologiczny
 • instytuty naukowo-badawcze

Absolwent potrafi:

Absolwent studiów I stopnia posiada umiejętność praktycznego korzystania ze zdobytej podstawowej wiedzy z zakresu nauk ścisłych, chemicznych i technicznych, metod biologii eksperymentalnej oraz chemicznych procesów technologicznych i procesów biotechnologicznych. Jest wyposażony w wiedzę specjalistyczną oraz w umiejętności praktyczne przygotowujące go do pracy na stanowiskach związanych z organizacją i prowadzeniem procesów produkcyjnych w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych oraz do pracy w laboratoriach prowadzących analizy kontrolne i diagnostyczne z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury analitycznej. Potrafi również wykonywać podstawowe prace badawcze z użyciem materiału biologicznego. Ponadto, jest przygotowany do samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia.


Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WCh