Ekonomia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomii

WZiE
Wybierając Ekonomię zdobędziesz wiedzę o procesach ekonomicznych zachodzących w gospodarce, roli podmiotów rynkowych oraz występujących między nimi powiązaniach.

Absolwenci kierunku Ekonomia są przygotowani do sprostania wyzwaniom nieprzewidywalnej przyszłości, wynikających z wpływu zmian w otoczeniu na gospodarkę. Urzeczywistniają swoje własne aspiracje jak również globalne oczekiwania społeczne, kształtując swoją przyszłą rolę, jako osoby przygotowanej do: analizy złożonych problemów ekonomicznych bazując na wynikach współczesnych badań; opracowywania unikalnych rozwiązań problemów ekonomicznych w sposób krytyczny i kreatywny; pełnienia roli lidera w pracy zespołowej; działania ze społecznym zaangażowaniem i świadomością problemów globalnych w różnych kulturach, z poszanowaniem różnorodności.

Studenci mają możliwość wyboru jednej z trzech specjalności:

 • Ekonomia menedżerska - przygotowuje do spojrzenia na zarządzanie organizacją z perspektywy ekonomicznej. Kluczową kwestią jest umiejętność wykorzystania informacji finansowych, w zakresie oceniania przedsięwzięć inwestycyjnych oraz oceny i minimalizowania ryzyka związanego z działalnością gospodarczą.
   
 • Ekonomia sportu - przygotowuje do spojrzenia na działalność sportową z perspektywy ekonomicznej. Sport to nie tylko wyniki na prestiżowych imprezach, ale duży zróżnicowany rynek, od sportu wyczynowego do usług typu rekreacja, siłownie, fitness itp.
   
 • Ekonomia zrównoważonego rozwoju - skupia się na ekonomicznych aspektach tej koncepcji, bazującej na rozsądnym gospodarowaniu dostępnymi zasobami. Analizowanie i ocenianie tej złożonej koncepcji wymaga znajomości odpowiednich metod modelowania i oceny ekonomicznej. 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: geografia albo historia
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • Bardzo dobre wyposażenie sal dydaktycznych, komputery z najnowszym oprogramowaniem.
 • Możliwość praktyk w najważniejszych instytucjach sektora publicznego, NGO i stowarzyszeń.
 • Dobre przygotowanie do wejścia na rynek pracy

Perspektywy zawodowe:

 • Administracja publiczna
 • Instytucje międzynarodowe i organizacje pozarządowe
 • Doradztwo inwestycyjne
 • Działy finansowe przedsiębiorstw
 • Sektor bankowy

Ciekawostka:

Kiedy następnym razem sięgniesz po Big Maca, zapomnij o kalorycznych wyrzutach sumienia i pomyśl, że używasz jednego z narzędzi współczesnej ekonomii. Tak zwany Indeks Big Maca pozwoli sprawdzić, czy waluta danego kraju jest niedowartościowana czy przewartościowana względem amerykańskiego dolara.


Absolwent potrafi:

Absolwent kierunku Ekonomia nabywa umiejętności poszukiwania, analizowania, oceniania i agregowania informacji z różnych źródeł, pozwalające na identyfikowanie i rozwiązywanie złożonych problemów ekonomicznych, stosując krytyczne, kreatywne i oparte na dowodach myślenie. Wchodzą w interakcje z innymi w celu wypracowania wspólnego rezultatu, stosując odpowiednie środki komunikacji, dla skutecznego dzielenia się wiedzą i przekazywania pomysłów oraz informacji. Przejawiają profesjonalne zachowania i mają potencjał, aby być przedsiębiorczymi i pełnić role liderów na wybranych stanowiskach i w szerszych społecznościach. Są aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami zdolnymi do krytycznego myślenia, bezstronnego rozwiązywania problemów i przygotowanymi do uczenia się przez całe życie. 


Program studiów: