Gospodarka przestrzenna | Politechnika Gdańska

Treść strony

Gospodarka przestrzenna

Wydział Architektury

Gospodarka przestrzenna
Gospodarka przestrzenna to kierunek dla osób zainteresowanych kształtowaniem przestrzeni miast, wsi, osiedli oraz krajobrazów otwartych w sposób funkcjonalny, zrównoważony i przyjazny dla wszystkich użytkowników.

Daje on szanse na nabycie unikatowej wiedzy i specjalistycznych umiejętności w zakresie urbanistyki, rewitalizacji, planowania przestrzennego, zarządzania jednostkami terytorialnymi. Naszą specjalizacją jest podejście projektowe dające nie tylko narzędzia analityczne, ale także możliwość realnej interwencji w przestrzeni.

W procesie kształcenia nauczysz się zasad sporządzania koncepcji i projektów urbanistycznych, dokumentów planistycznych, prognostycznych i o charakterze koordynacyjnym, powstających na poziomie miasta i gminy. Zrozumiesz zasady prowadzenia polityki rozwoju i polityki przestrzennej w różnych kontekstach i sytuacjach. Poza tym poznasz nowoczesne techniki komputerowe, w szczególności GIS (Geographic Information System), niezbędne w monitorowaniu, analizach i przygotowaniu różnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Równolegle, studiując zasady pozyskiwania funduszy unijnych dowiesz się, jak skutecznie i w sposób zrównoważony można rozwijać miasta i wsie. Będziesz wiedział jak dostosować ludzkie osiedla do zmian klimatycznych i uczynić je lepszymi miejscami do życia.

W ramach studiów przewidziane są praktyki związane z percepcją przestrzeni oraz wprowadzeniem studentów w realia pracy urbanisty. Realizują je różne firmy i instytucje zajmujące się kształtowaniem przestrzeni. Dodatkowo część programu realizujemy we współpracy z kluczowymi firmami z regionu, których przedstawiciele prowadzą zajęcia przybliżające studentów do realiów wykonywania zawodu urbanisty w różnych kontekstach i sytuacjach.

Ukończenie studiów umożliwia podjęcie studiów drugiego stopnia.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmioty dodatkowe: geografia
 • j. polski
 • j. obcy

 


Argumenty za:

 • możliwość łączenia podejścia technicznego i projektowego z kwestiami przyrodniczymi, społecznymi i ekonomicznymi
 • realizacja zadań projektowych
 • nacisk położony na wykorzystanie nowoczesnych technik komputerowych
 • szeroka gama możliwości dalszego rozwoju zawodowego i kontynuacji studiów

Perspektywy zawodowe:

 • zespoły projektowe zajmujące się rozwojem, transformacją i rewitalizacją miast – w tym prywatne pracownie projektowe
 • zespoły zajmujące się planowaniem przestrzennym w skali lokalnej i regionalnej – w tym miejskie, gminne i regionalne biura planowania
 • administracja publiczna – rządowa i samorządowa (gminna, wojewódzka)

Absolwent potrafi:

Absolwenci uzyskujący tytuł zawodowy inżyniera na kierunku „Gospodarka przestrzenna” posiadają wiedzę z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, nauk ekonomicznych, przyrodniczych i społecznych, pozwalającą na aktywne uczestnictwo w kolejnych etapach planowania i realizacji procesów rozwoju miast i gmin, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju przestrzennego i lokalizacji nowych inwestycji.