Inżynieria materiałowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Inżynieria materiałowa

Wydział Chemiczny
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Inżynieria materiałowa

Studia na międzywydziałowym kierunku inżynieria materiałowa realizowane są przez dwa wydziały PG: Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej i Wydział Chemiczny. Studiując inżynierię materiałową będziesz wykorzystywać matematykę i nauki ścisłe, takie jak fizyka i chemia, do badania szkła, ceramiki, metali, polimerów, czy materiałów kompozytowych. Dowiesz się, jak projektować, wytwarzać i badać właściwości innowacyjnych materiałów, oraz zdobędziesz umiejętności, które pozwolą Ci efektywnie działać w obszarze zrównoważonych technologii.

Nowe materiały należały i należą do największych osiągnięć wszystkich epok i od początku historii ludzkości mają kluczowe znaczenie dla wzrostu dobrobytu, bezpieczeństwa i jakości życia ludzi oraz wyznaczają kierunki i trendy rozwoju nauki i techniki. To one otwierają drzwi do nowych technologii czy to w inżynierii lądowej, chemicznej, budowlanej, jądrowej, lotniczej, rolniczej, mechanicznej, biomedycznej, czy elektronicznej. Materiałoznawcy i inżynierowie materiałowi nadal przodują we wszystkich tych i w wielu innych dziedzinach nauki.

O zastosowaniu i jakości materiału stanowią jego właściwości, w tym strukturalne i fizyko-chemiczne, takie jak: wytrzymałość, elastyczność, odporność termiczna, odporność na korozję, właściwości katalityczne, elektryczne, czy magnetyczne. Dlatego umiejętność projektowania i wytwarzania nowych materiałów o określonych, pożądanych i w pełni kontrolowalnych właściwościach jest niezmiernie ważnym narzędziem w rękach naukowca i inżyniera przyszłości.

Studia na kierunki inżynieria materiałowa dzięki nowoczesnym treściom i metodom nauczania, dzięki nowoczesnej aparaturze dostępnej w laboratoriach dydaktyczno-naukowych zarówno Wydziału FTiMS (Centrum Nanotechnologii A), jak i Wydziału Chemicznego oraz dzięki programowi wychodzącemu naprzeciw potrzebom studentów i pracodawców kształtują zarówno umiejętności badawcze, inżynierskie, jak i tzw. miękkie (umiejętność efektywnej komunikacji, współpracy z różnymi interesariuszami) oraz pozwalają na zdobycie kwalifikacji potrzebnych na współczesnym rynku pracy.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo chemia
 • j. polski
 • j. obcy

Specjalności:

 • Inżynieria innowacyjnych materiałów

 • Materiały i technologie dla zrównoważonego rozwoju

 • Inżynieria materiałów polimerowych

 • Inżynieria korozyjna

Rekrutacja na kierunek prowadzona jest przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

 • Inżynieria innowacyjnych materiałów (wydziałem wiodącym jest WFTiMS)
  Studia na tej specjalności dają możliwość zdobycia wiedzy na temat fascynującego świata nowych materiałów funkcjonalnych i innowacyjnych technologii, które mają kluczowe znaczenie dla naszej przyszłości i przyszłości naszej planety. Program studiów z inżynierii materiałów innowacyjnych przygotowuje studentów do pracy z najnowszymi technologiami i materiałami, które rewolucjonizują różne branże. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu właściwości materiałów, projektowania materiałowego oraz technik charakteryzacji materiałów. Uczą się także o nanomateriałach, materiałach kompozytowych, inteligentnych i biokompatybilnych oraz o materiałach opartych na zaawansowanej inżynierii strukturalnej. Celem programu jest wyposażenie absolwentów w umiejętności potrzebne do rozwiązywania złożonych problemów związanych z innowacyjnymi materiałami oraz przygotowanie ich do pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku przemysłowym.
   
 • Materiały i technologie dla zrównoważonego rozwoju (wydziałem wiodącym jest WFTiMS)
  Program umożliwia zdobycie szeregu umiejętności i wiedzy niezbędnej do tego, aby efektywnie działać w obszarze zrównoważonych materiałów (takich jak materiały recyklowane, regeneratywne, biodegradowalne, czy niskoemisyjne) i zrównoważonych technologii (takich jak technologie energetyki odnawialnej, w tym fotowoltaika, technologie ogniw paliwowych, technologie recyclingu, w tym materiałów polimerowych, czy urban mining). Ponad to, studenci zdobędą umiejętność rozumienia procesów produkcyjnych opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju, w tym minimalizacji zużycia energii, surowców i wody oraz oceny wpływu materiałów i technologii na środowisko. Umiejętności te sprawią, że absolwenci będą przygotowani do pracy w różnych sektorach, takich jak przemysł, badania naukowe, konsulting czy edukacja, przyczyniając się do tworzenia bardziej zrównoważonego i ekologicznego społeczeństwa.
   
 • Inżynieria materiałów polimerowych (wydziałem wiodącym jest WCh)
  Program umożliwia zdobycie wiedzy o materiałach inżynierskich oraz metodach analizy struktury i właściwości materiałów, w szczególności tworzyw sztucznych oraz umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu symulacji komputerowej procesów stosowanych w przemyśle. Ponadto, zdobyte umiejętności pozwalają na podejmowanie innowacyjnych działań związanych z otrzymywaniem oraz przetwórstwem materiałów polimerowych, w tym kompozytów, laminatów, elastomerów termoplastycznych oraz gumy. Absolwent tej specjalności posiada szerokie perspektywy zawodowe i przygotowany jest do podjęcia pracy zarówno w przemyśle jak również w laboratoriach oraz instytutach badawczo-rozwojowych. Wśród gałęzi przemysłu, w których sylwetka absolwenta w pełni wpisze się do potrzeb nowoczesnych przedsiębiorstw związanych z technologiami materiałowymi (projektowaniem, wytwarzaniem oraz przetwórstwem tworzyw sztucznych) można wymienić: przemysł chemiczny, budowlany, energetyczny, stoczniowy, opakowaniowy, medyczny czy farmaceutyczny.
   
 • Inżynieria korozyjna (wydziałem wiodącym jest WCh)
  Studenci uzyskują wiedzę dotyczącą degradacji, w tym mechanizmów degradacji materiałów konstrukcyjnych oraz sposobów zapobiegania tym procesom. Uzyskana wiedza pozwala na kontynuację edukacji na II stopniu studiów jak również na podjęcie pracy zawodowej w przemyśle stoczniowym, rafineryjnym czy budowy konstrukcji stalowych. Wiedza związana z podstawami korozji metali oraz materiałami polimerowymi daje duże możliwości zatrudnienia jako technolog zabezpieczeń przeciwkorozyjnych powłokowych czy inspektor kontroli jakości. Przedmioty realizowane w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej mają charakter technologiczny związany z praktycznym zastosowaniem wiedzy nabytej w ramach kursu Inżynierii Materiałowej. Dzięki stałym kontaktom z absolwentami kierunku istnieją duże możliwości odbywania praktyk studenckich oraz staży przemysłowych.

Argumenty za:

 • stale rozwijający się i przyszłościowy kierunek studiów

 • program studiów dopasowany do potrzeb studentów i przyszłych pracodawców

 • możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu technologii wytwarzania, modyfikacji i przetwarzania oraz metod badania właściwości innowacyjnych materiałów

 • dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej przy prowadzonych indywidualnie lub grupowo pracach badawczych i inżynierskich

 • udział w aktywnościach studenckich kół naukowych i projektach zespołów naukowo-badawczych

 • realizacja projektów zespołowych we współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym

 • szeroka oferta zatrudnienia


Perspektywy zawodowe:

 • Praca w przedsiębiorstwa produkcyjnych w następujących gałęziach przemysłu:
  - przemysł chemiczny i gałęzie pokrewne
  - przemysł inżynierii i przetwórstwa tworzyw sztucznych
  - przemysł metalurgiczny
  - przemysł budowalny
  - przemysł motoryzacyjny, stoczniowy, lotniczy, zbrojeniowy
  - energetyka - elektronika i optoelektronika
  - medycyna i implantologia

 • Laboratoria badawczo-wdrożeniowe, biura projektowe oraz działy zapewniania i kontroli jakości w branżach takich jak:
  - chemiczna, spożywcza, tworzyw sztucznych
  - metalurgiczna, stoczniowa, lotnicza, zbrojeniowa
  - motoryzacja
  - energetyka
  - implantologia

 • Centra naukowo-badawcze, laboratoria naukowe, instytuty badawcze


Absolwent potrafi:

Studenci inżynierii materiałowej uwielbiają rozwiązywać problemy i uczyć się, jak działa świat i dlaczego. Jako absolwent tego kierunku będziesz używać krytycznego myślenia i kreatywności, aby określić, w jaki sposób materiały mogą być używane w różnych warunkach, jak wykorzystać je do różnych celów, jak zmieniać i kontrolować ich właściwości. Będziesz umiał pracować z liczbami, rozwiązywać problemy i zadania, stosować profesjonalne narzędzia do analizy danych i komputerowo wspomaganego projektowania. Będziesz również przygotowany do pracy w zespole, współpracy z różnymi interesariuszami i do prezentacji swoich pomysłów i wyników badań na forum publicznym. Zdobędziesz kompetencje w zakresie zarządzania projektami związanymi z rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych materiałów i technologii. Będziesz miał świadomość społecznych aspektów związanych z wykorzystywaniem materiałów i technologii oraz zdolność do podejmowania decyzji zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.