Inżynieria środowiska | Politechnika Gdańska

Treść strony

Inżynieria środowiska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Inżynieria środowiska
Inżynieria środowiska jest interdyscyplinarnym kierunkiem kształcącym specjalistów w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji infrastruktury mającej na celu zarówno wykorzystanie i przekształcanie zasobów środowiskowych, jak i ich ochronę. 

W takcie studiów nauczysz się, w jaki sposób projektować infrastruktury wodne, sanitarne, gazowe, wentylacji i klimatyzacji. Poznasz tajniki wykonawstwa systemów związanych z energetyką, ogrzewnictwem i chłodnictwem. Dowiesz się w jaki sposób tworzyć aglomeracje wykorzystując  nowoczesne rozwiązania, dbając tym samym o ochronę środowiska.

Inżynieria środowiska to najprężniej rozwijająca się gałąź gospodarki opartej na surowcach odnawialnych, nowoczesnych systemach produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zamkniętych obiegach technologicznych. Wybierając ten kierunek możesz stać się jej częścią.


 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne koszt 3135 zł / semestr
język wykładowy polski język wykładowy polski
przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo chemia albo biologia albo informatyka
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • możliwość zatrudnienia w branży sanitarnej w roli projektanta lub wykonawcy
 • stałe zapotrzebowanie na kadrę inżynierską w gospodarce polskiej i unijnej
 • opcja wyjazdów semestralnych w ramach programu Erasmus+

Perspektywy zawodowe:

 • biura projektowo-instalacyjno-kosztorysowe
 • wykonawstwo i nadzór budowlany
 • przedsiębiorstwa wykorzystujące odnawialne zasoby naturalne, zajmujące się recyklingiem i odzyskiem energii, biogospodarką i gospodarką bezodpadową.
 • jednostki administracji związane ze środowiskiem
 • placówki naukowo-badawcze i oświatowe, laboratoria analityczne, badawcze i diagnostyczne      

Ciekawostka:

Kreujemy zdolnych inżynierów, ale i odpowiedzialnych urzędników, prezesów, dyrektorów. Wśród naszych absolwentów znajduje się m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Dyrektor Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdańska, czołowi pracownicy Gdańskich Wodociągów, Gdańskich Wód itp.


Absolwent potrafi:

 • wykorzystania posiadanej wiedzy i umiejętności z projektowania, planowania, realizacji, modernizacji i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych z podstawowego zakresu inżynierii środowiska;
 • potrafi posługiwać się literaturą fachową, nie mając problemów terminologicznych, oraz gromadzić, przetwarzać i przekazywać informacje fachowe w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej;
 • potrafi korzystać z technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej;
 • zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
 • zawodu i doskonale radzi sobie przy rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich - jest w pełni przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WILiŚ