Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa


Mechatronika bazuje na podstawowej wiedzy i umiejętnościach z mechaniki, elektroniki, informatyki, automatyki i sterowania, modelowania, projektowania i eksploatacji wyrobów i procesów produkcyjnych.

Kształcąc się na kierunku mechatronika opanujesz wiedzę i umiejętności, niezbędne do tworzenia różnorodnych systemów mechatronicznych łączących w sobie technologie i rozwiązania z różnych dziedzin techniki. Zagłębisz się na przykład w tajniki teoretycznej i praktycznej znajomości elementów mechaniki i budowy maszyn, elektroniki, informatyki i sterowania, a przede wszystkim – integracji wymienionych elementów w produkcie.  

Praca mechatronika polega na nieustannym szukaniu rozwiązań problemów związanych z projektowaniem, konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnostyką różnorodnych maszyn i urządzeń. Dlatego  od piątego semestru studiów większość zajęć praktycznych odbywa się w formie samodzielnych i zespołowych projektów, polegających na rozwiązywaniu określonych problemów inżynierskich. Służą temu, wraz z konwencjonalną bazą laboratoryjną, nowoczesne dedykowane pracownie, m.in.: Mechatroniki Haptyki i Robotyki, Modelowania i Informatyki w Mechatronice, Elektrotechniki Pojazdowej, Pomiarów Dynamicznych, Automatyzacji Procesów Technologicznych, Mikronapędów, Pneumatyki, Elementów i Systemów Mechatronicznych i wiele innych.

Wyposażony w wiedzę, umiejętności i doświadczenie, niezbędne do wykonywania zawodu, staniesz się niezwykle atrakcyjny dla przyszłego pracodawcy.


 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • opanujesz zasady formułowania i rozwiązywania zadań projektowania mechatronicznego w zakresie konstrukcji, wytwarzania, sprzedaży, eksploatacji, serwisowania i diagnozowania maszyn i procesów roboczych
 • przygotujesz się do realizacji interdyscyplinarnych projektów zespołowych w robotyce, nowoczesnych maszynach i procesach produkcyjnych, układach sterowania pojazdami, urządzeniach automatyki, aparaturze medycznej, zaawansowanym funkcjonalnie sprzęcie gospodarstwa domowego, nowoczesnych zabawkach oraz miniaturowych urządzeniach elektromechanicznych
 • zaczniesz posługiwać się specjalistycznym językiem obcym na poziomie, który umożliwi Ci jego swobodne wykorzystywanie
 • w ramach m.in. programu Erasmus+ możesz rozwinąć swoje umiejętności i zdobyć doświadczenie na studiach za granicą

Perspektywy zatrudnienia:

 • projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie systemów mechatronicznych w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym.
 • nadzór nad użytkowaniem systemów mechatronicznych w zakładach przemysłowych, instytucjach, stacjach serwisowych i diagnostycznych.
 • praca w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
 • poradnictwo i upowszechnianie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.
 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.
 • kierowanie i uczestniczenie w pracach innowacyjnych zespołów badawczych i przemysłowych.

Ciekawostka:

W roku 2023 uruchomione zostało nowoczesne Laboratorium Mechatroniki, Haptyki i Robotyki MecHaRo-Lab, w którym studenci uczą się programować i wykorzystywać do realizacji ciekawych zadań różne rodzaje robotów - roboty przemysłowe, współpracujące i mobilne, a także systemy haptyczne i pomiarowe.


Absolwent potrafi:

 • wykorzystywać wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania;
 • integrować wiedzę przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu;
 • uczestniczyć w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z: konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują;
 • jest przygotowany do pracy w: przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym, a także przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.