Wydział Chemiczny


Interdyscyplinarny kierunek studiów, wyposażający studenta w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu chemicznych procesów technologicznych. Program studiów jest ukierunkowany na przekazanie specjalistycznej wiedzy potrzebnej do projektowania, prowadzenia kontroli i automatyzacji procesów technologicznych w przemyśle chemicznym, energetycznym, kosmetycznym, farmaceutycznym, a także w przemysłach pokrewnych.

W ramach tego kierunku poznasz budowę i zasady działania aparatury przemysłowej, a także metody kontroli i automatyzacji procesów technologicznych.

Projekty grupowe pomogą ci nauczyć się efektywnej pracy zespołowej. W zależności od wybranej specjalności zostaniesz znawcą procesów korozyjnych, detergentów, tłuszczów, kosmetyków, polimerów, materiałów funkcjonalnych, procedur analitycznych, badań środowiska lub kontroli jakości surowców.

Wszystko to w ramach czterech specjalności do wyboru:

 • Analityka w technologii chemicznej
 • Technologia polimerów i biopolimerów
 • Technologia i analiza kosmetyków
 • Technologia zabezpieczeń przeciwkorozyjnych


 

studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo chemia
 • j. polski
 • j. obcy

Argumenty za:

 • zróżnicowanie profili sprawia, że każdy student odnajdzie dziedzinę zgodną ze swoimi predyspozycjami i pasjami
 • zdobyta wiedza umożliwia wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań do tradycyjnych technologii
 • duża liczba zajęć laboratoryjnych
 • urozmaicony program praktyk

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego
 • zakłady petrochemiczne

 • przemysł materiałów budowlanych

 • przemysł energetyczny

 • przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją odpadów

 • laboratoria kontrolne, diagnostyczne i badawcze

 • instytucje rządowe i pozarządowe

 • uczelnie wyższe


Absolwent potrafi:

W toku studiów absolwent opanowuje umiejętności posługiwania się technikami laboratoryjnymi związanymi z syntezą, analizą, wydzielaniem oraz oczyszczaniem związków chemicznych. Potrafi projektować procesy technologiczne, zna budowę i działanie różnego rodzaju aparatury przemysłowej, a także metody automatyzacji i kontroli procesów, które stosowane są w produkcji chemicznej. Umie wykorzystać poznane metody obliczeniowe, eksperymentalne, statystyczne oraz analityczne. Absolwent posiada szerokie perspektywy zawodowe i przygotowany jest do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego oraz przemysłów pokrewnych. W zależności od wybranej specjalności, jest znawcą procesów otrzymywania detergentów, tłuszczów, kosmetyków, tworzyw sztucznych, materiałów funkcjonalnych. Ponadto, zna szeroką gamę procedur analitycznych, wykorzystywanych do badań środowiska, kontroli jakości surowców oraz gotowych wyrobów, a także procedur związanych z ochroną korozyjną materiałów.


Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WCh