Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Transport i logistyka

Na kierunku transport i logistyka (I st.) studenci poznają tajniki nowoczesnej techniki i nauki, których wspólnym mianownikiem są procesy transportowe. Zdobywają wiedzę i kompetencje łączące rozwiązania techniczne z ekonomicznymi, prawnymi i środowiskowymi.

Studia trwają 7 semestrów i dzielą się na dwie specjalności: systemy transportowe i zarządzanie logistyczne. Studenci po czwartym semestrze wybierają jedną z dwóch specjalności:

 • Systemy transportowe
 • Zarządzanie logistyczne

W ramach każdej ze specjalności studenci realizują przedmioty obowiązkowe jak i wybieralne.


studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla obywateli Polski bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
przedmioty maturalne brane pod uwagę przy rekrutacji:
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy: fizyka albo informatyka
 • j. polski
 • j. obcy

 


Argumenty za:

 • w ramach studiów na tym kierunku realizowane są interesujące zajęcia ćwiczeniowe i projektowe, zarówno przygotowane do wykonania w grupach, jak i indywidualnie.
 • inżynierskie i naukowe pasje studenci rozwijają także w ramach działalności kół naukowych oraz w ramach wymiany międzynarodowej.

 • zajęcia prowadzone w nowoczesnych salach, profesjonalnych laboratoriach, a także w formie wizyt studyjnych pozwalają absolwentowi na zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z branży TSL.

 


Perspektywy zawodowe:

 • Biura projektujące systemy transportowe bądź ich elementy, w tym infrastrukturalne.

 • Jednostki administracji obejmujące swymi kompetencjami obszar transportu, zarówno od strony infrastrukturalnej jak i regulacyjnej.

 • Jednostki organizacyjne służb ruchu wodnego, drogowego, szynowego, lotniczego.

 • Operatorzy działający w obszarze transportu wodnego, drogowego, samochodowego, szynowego i lotniczego, w szczególności realizujący transport multimodalny.

 • Przedsiębiorstwa sektora logistycznego.

 • Zarządzanie pracowniami projektowymi z zakresu procesów transportowych.

 • Samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz kierowanie zespołami przemysłowymi i badawczymi w obszarze transportu i logistyki.


Ciekawostka:

Transport około 80 procent  towarów o obrocie globalnym odbywa się drogą morską i obsługiwany jest przez porty na całym świecie. Trudno sobie zatem wyobrazić lepsze miejsce do studiowania kierunku transportowego niż Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, którego tradycje i doświadczenie w obszarze transportu morskiego sięgają początków ubiegłego wieku. Znamy od podszewki tematykę, której uczymy naszych studentów


Absolwent potrafi:

 • Absolwent uzyskuje wiedzę dot. projektowania, budowy i eksploatacji systemów transportowych na morzu i lądzie.
 • Wie, jak wykorzystać wiedzę i umiejętności programistyczno-analityczne.
 • Zna przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2
 • Zdobywa wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstw z branży TSL (transport – spedycja – logistyka).
 • Potrafi myśleć kreatywnie oraz posiada świadomość konieczności samokształcenia. Jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej.