Wydział Chemiczny
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa jest kierunkiem interdyscyplinarnym prowadzonym przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej i Wydział Chemiczny. Wybierając studia II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa, będziecie mieli możliwość pogłębienia i poszerzenia wiedzy związanej z wykorzystaniem nauk ścisłych i nowoczesnych technik badawczych do projektowania, wytwarzania i analizy właściwości materiałów o różnym potencjalnym przeznaczeniu. Dowiecie się również jak udoskonalać i przetwarzać materiały konstrukcyjne i funkcjonalne.

Materiały są integralną częścią naszej codzienności i nie bez powodu nazwy najważniejszych epok w rozwoju ludzkości nawiązują do nazw materiałów.  Naukowcy i inżynierowie zajmujący się materiałami badają wzorce zachowań różnych materiałów i sposoby ich wytwarzania, mając na celu opracowanie nowych materiałów i innowacyjnych rozwiązań. To sprawia, że ich praca jest kluczowa dla rozwoju medycyny, informatyki, energetyki, opracowań produktów konsumenckich, architektury, transportu etc.

Studia magisterskie na kierunku inżynieria materiałowa pozwalają studentom pogłębić wiedzę na temat materiałów i ich potencjalnych zastosowań oraz rozwinąć umiejętności i kompetencje badawcze, zarządcze i związane z prowadzeniem projektów badawczo-rozwojowych. Studia te to nie tylko nauka i poszerzanie różnorodnych kompetencji, ale również szansa na aktywny udział w rewolucji materiałowej, technologicznej i energetycznej, które zmieniają świat na lepsze.

Program studiów na kierunku IM stopnia II, który będzie realizowany od roku akademickiego 2024/2025, został zmodyfikowany i dopasowany do aktualnych potrzeb studentów i  przyszłych pracodawców w ramach projektu FERS „Studia 5.0. Programy studiów dla kluczowych branż krajowego przemysłu”.  Modyfikacja programu objęła wprowadzenie dwóch NOWYCH SPECJALNOŚCI, organizację zajęć prowadzonych przez praktyków, organizację wizyt studyjnych w zakładach pracy, laboratoriach badawczych i przy instalacjach OZE, realizację projektów zespołowych i dyplomowych we współpracy z przemysłem oraz uruchomienie i udostępnienie studentom warsztatu pracy kreatywnej  - Protolabu inżynierii materiałowej, którego zadaniem jest wspieranie realizacji indywidualnych i zespołowych projektów badawczo-inżynierskich.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór na semestr letni
- studia 3 semestralne

nabór na semestr zimowy
- studia 4 semestralne
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Rekrutacja na kierunek prowadzona jest przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.


Specjalności:

 • Materiały funkcjonalne dla energetyki odnawialnej (prowadzona na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej)
  Studia na tej specjalności dają możliwość zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat fascynującego świata nowych materiałów funkcjonalnych
  i innowacyjnych technologii, które mają kluczowe znaczenie dla naszej przyszłości i przyszłości naszej planety. Program koncentruje się na projektowaniu, wytwarzaniu i analizie właściwości zaawansowanych materiałów, głównie tych, które  są niezbędne dla efektywnego wykorzystania energii odnawialnej. W trakcie studiów studenci poznają materiały specjalistyczne, takie jak nadprzewodniki, przewodniki jonowe, termoelektryki, szkła i ceramiki specjalne, materiały kompozytowe i nanostrukturalne oraz nowoczesne technologie, takie jak technologie addytywne, ciekowarstwowe, technologie przetwarzania biomasy i biogazu, czy technologie wodorowe. Elementem programu jest praca z najnowocześniejszymi technikami  badawczymi z zakresu charakteryzacji materiałów (w tym metody dyfrakcyjne i spektroskopowe, analiza termiczna, techniki mikroskopii elektronowej
  i atomowej, badania nisko- i wysokotemperaturowe). Ścisły związek kształcenia na tej specjalności z prowadzoną w Instytucie Nanotechnologii
  i Inżynierii Materiałowej działalnością naukową pozwala studentom poznawać i być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie IM oraz aktywnie włączać się w prace badawcze. Studenci mają możliwość nie tylko uczestniczenia w projektach zespołów naukowo-badawczych, ale również w realizacji własnych badań, publikowania swoich wyników w czasopismach naukowych i udziału w warsztatach i konferencjach naukowych.
   
 • Inżynieria materiałowa stosowana (prowadzona na Wydziale Chemicznym)
  Program umożliwia zdobycie i poszerzenie wiedzy o materiałach inżynierskich, metodach i procesach ich wytwarzania, procesach ich degradacji oraz zaawansowanych technikach analizy struktury i właściwości tych materiałów. Zdobyte umiejętności pozwalają na podejmowanie innowacyjnych działań związanych z projektowaniem zrównoważonych materiałów o określonych właściwościach, ich otrzymywaniem oraz przetwórstwem. Przedmioty realizowane na Wydziale Chemicznym w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej oraz Katedrze Technologii Polimerów maja charakter ściśle technologiczny związany z praktycznym zastosowaniem wiedzy nabytej w ramach kursu Inżynierii Materiałowej. Program realizowanych przedmiotów był konsultowany z przedstawicielami otoczenia gospodarczego dzięki czemu jesteśmy w stanie wychodzić na przeciw potrzebom przemysłu oraz w sposób dynamiczny korygować treści programowe w zależności od potrzeb przyszłych absolwentów oraz gospodarki. Dla chętnych absolwentów II stopnia studiów na kierunku Inżynieria materiałowa stosowana  pracownicy mają ofertę dalszego pogłębiania wiedzy na studiach doktoranckich proponując interesujące tematy prac doktorskich o charakterze naukowym oraz technologicznym

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.


Argumenty za:

 • stale rozwijający się i przyszłościowy kierunek studiów
 • program studiów dopasowany do potrzeb studentów i  przyszłych pracodawców
 • program studiów konsultowany z otoczeniem gospodarczym
 • możliwość zdobycia wszechstronnej wiedzy z zakresu technologii wytwarzania, modyfikacji i przetwarzania oraz metod badania właściwości innowacyjnych materiałów
 • dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej przy prowadzonych indywidualnie lub grupowo pracach badawczych i inżynierskich
 • udział w aktywnościach studenckich kół naukowych i projektach zespołów naukowo-badawczych
 • realizacja projektów zespołowych we współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym
 • szeroka i różnorodna oferta zatrudnienia

Perspektywy zatrudnienia:

 • Praca w przedsiębiorstwa produkcyjnych w następujących gałęziach przemysłu:
  - przemysł chemiczny i gałęzie pokrewne
  - przemysł inżynierii i przetwórstwa tworzyw sztucznych
  - energetyka, w tym energetyka odnawialna
  - przemysł metalurgiczny
  - przemysł budowalny
  - przemysł motoryzacyjny, stoczniowy, lotniczy, zbrojeniowy - elektronika i optoelektronika
   
 • Laboratoria badawczo-wdrożeniowe, biura projektowe oraz działy zapewniania i kontroli jakości w branżach takich jak:
  - chemiczna, spożywcza, tworzyw sztucznych
  - energetyczna, w tym w zakresie energetyki odnawialnej (słonecznej, wiatrowej, hybrydowej, czy biopaliw)
  - metalurgiczna, stoczniowa, motoryzacyjna, lotnicza, zbrojeniowa
   
 • Centra naukowo-badawcze, laboratoria naukowe, instytuty badawcze

  Absolwent inżynierii materiałowej jest przygotowany do podjęcia kształcenie na studiach III stopnia, w szkołach doktorskich zarówno w kraju, jak i za granicą.

Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties/WFTiMS