Inżynieria materiałowa | Politechnika Gdańska

Treść strony

Inżynieria materiałowa

Wydział Chemiczny
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Inżynieria materiałowa

Wybierając studia II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa, będziecie mieli możliwość pogłębienia i poszerzenia wiedzy związanej z wykorzystaniem nauk ścisłych i nowoczesnych technik badawczych do projektowania, wytwarzania i analizy właściwości materiałów o różnym potencjalnym przeznaczeniu. Dowiecie się również jak udoskonalać i przetwarzać materiały konstrukcyjne i funkcjonalne.

Inżynieria materiałowa jest kierunkiem interdyscyplinarnym prowadzonym przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej i Wydział Chemiczny.

Materiały są integralną częścią naszej codzienności i nie bez powodu nazwy najważniejszych epok w rozwoju ludzkości nawiązują do nazw materiałów. Materiały można podzielić na ogólne kategorie takie jak np.: szkła, ceramika, polimery, metale, półprzewodniki, kompozyty. Naukowcy i inżynierowie zajmujący się materiałami badają wzorce zachowań różnych materiałów i sposoby ich wytwarzania, mając na celu opracowanie nowych materiałów i innowacyjnych rozwiązań. To sprawia, że ich praca jest kluczowa dla rozwoju medycyny, informatyki, energetyki, opracowań produktów konsumenckich, architektury, transportu etc.

Studia magisterskie na kierunku inżynieria materiałowa pozwalają studentom pogłębić wiedzę na temat materiałów i ich potencjalnych zastosowań oraz rozwinąć umiejętności i kompetencje badawcze, zarządcze i związane z prowadzeniem projektów badawczo-rozwojowych.


  studia stacjonarne studia niestacjonarne
koszt dla
obywateli Polski
bezpłatne nie są prowadzone
język wykładowy polski
termin rekrutacji
dla obywateli Polski
nabór na semestr letni
- studia 3 semestralne

nabór na semestr zimowy
- studia 4 semestralne
brane pod uwagę przy rekrutacji:

Rekrutacja na kierunek prowadzona jest przez Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.


Specjalności:

 • Inżynieria materiałów funkcjonalnych (prowadzona na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej)
  Program koncentruje się na projektowaniu i wytwarzaniu nowych materiałów o preferowanych właściwościach. W trakcie studiów studenci poznają materiały specjalistyczne, takie jak ultralekkie aerożele, nadprzewodniki, przewodniki jonowe, szkła specjalne, biomateriały, materiały kompozytowe i nanostrukturalne. Elementem programu jest praca z najnowocześniejszymi technikami  badawczymi z zakresu charakteryzacji materiałów, takimi jak metody dyfrakcyjne i spektroskopowe, analiza termiczna, techniki mikroskopii elektronowej i atomowej, badania nisko- i wysokotemperaturowe. Ścisły związek kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa z prowadzoną w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej działalnością naukową pozwala studentom poznawać i być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie oraz aktywnie włączać się w prace badawcze. Studenci mają możliwość nie tylko uczestniczenia w projektach zespołów naukowo-badawczych, ale również realizacji własnych badań, publikowania swoich wyników w czasopismach naukowych i udziału w warsztatach i konferencjach naukowych.
   
 • Inżynieria korozyjna (prowadzona na Wydziale Chemicznym)
  Program umożliwia zdobycie wiedzy na temat  procesów korozji ogólnej, szczelinowej, selektywnej, wżerowej, naprężeniowej, pękanie korozyjne, erozja i kawitacja. Przedstawia metody oceny zagrożenia korozyjnego oraz technologie ochrony w warunkach różnych procesów korozyjnych. Ważnym elementem nauczania jest projektowanie systemów ochrony elektrochemicznej i powłokowej, nadzór i inspekcja systemów ochrony przed korozją, typy sensorów korozyjnych i zasady projektowania systemów monitorowania korozyjnego. Absolwent kierunku inżynieria korozyjna przygotowany jest do uzyskania kwalifikacji inspektora i projektanta prac korozyjnych oraz samodzielnej pracy w zakresie korozyjnej selekcji materiałów i ich użyteczności.
   
 • Inżynieria materiałów polimerowych (prowadzona na Wydziale Chemicznym)
  Program umożliwia zdobycie wiedzy dającej możliwości wykorzystania zaawansowanych metod analizy właściwości materiałów takich jak tworzywa sztuczne, metale, ceramika inżynierska itp., w tym wykorzystania stosowanych w przemyśle programów symulacji komputerowej. Ponadto, zdobyte umiejętności pozwalają na podejmowanie innowacyjnych działań związanych z syntezą oraz przetwórstwem materiałów polimerowych, w tym kompozytów, laminatów, pian, itp. Absolwent tej specjalności posiada szerokie perspektywy zawodowe i przygotowany jest do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach projektujących, wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie m.in. w przemyśle budowlanym, energetycznym, stoczniowym, medycznym, opakowaniowym, ale również w laboratoriach oraz instytutach badawczo-rozwojowych.
   

Specjalności są uruchamiane w zależności od liczby chętnych studentów.


Perspektywy zatrudnienia:

 • Laboratoria badawczo-wdrożeniowe, biura projektowe oraz działy zapewniania i kontroli jakości w branżach takich jak:
  - przemysł chemiczny, spożywczy
  - przemysł metalurgiczny, tworzyw sztucznych
  - przemysł motoryzacyjny, stoczniowy, lotniczy, zbrojeniowy
  - energetyka
  - elektronika i optoelektronika
  - medycyna, implantologia
   
 • Centra naukowo-badawcze, laboratoria naukowe, instytuty badawcze

Absolwent inżynierii materiałowej jest przygotowany do podjęcia kształcenie na studiach III stopnia, w szkołach doktorskich zarówno w kraju, jak i za granicą.


Program studiów:

https://ects.pg.edu.pl/pl/faculties