dr inż. Aleksandra Teresa Wiśniewska | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr inż. Aleksandra Teresa Wiśniewska

prodziekan A. T. Wiśniewska w todze

 

 

Prodziekan ds. kształcenia

data urodzenia
1975

wykształcenie

 • studia podyplomowe „Zarządzanie Projektem Badawczym i Komercjalizacja Wyników Badań”, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010–2011),
 • studia podyplomowe ”Control & Management of Lean Manufacturing in Network Systems”, Fachhochschule Karlsruhe (1998–2000),
 • studia magisterskie „Automatyka i Robotyka”, Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny Wydział Budowy Maszyn (1995–2000)

stopień/tytuł naukowy

 • doktor – Politechnika Gdańska, Wydział Mechaniczny (2008)

zatrudnienie

 • Politechnika Gdańska: adiunkt (od 2008); asystent (2003–2008),
 • Flextronics International Poland: inżynier procesu (2000–2002)

staże zagraniczne i pobyty naukowe

 • staż naukowy w przedsiębiorstwie Flextronics International Poland w ramach projektu „STER B+R”, program operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym” (2012),
 • staż naukowy w przedsiębiorstwie PPHU „STIN”, nr TW 9/2012, w ramach projektu „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez Akademię Morską w Gdyni”, program operacyjny Kapitał Ludzki, działanie „Transfer Wiedzy” (2012),
 • projekt „Badania wpływu parametrów technologicznych nagniatania narzędziami ceramicznymi części typu wałek”, grant badawczy własny, kierownik dr inż. Bogdan Ścibiorski (2011–2012),
 • grant promotorski KBN nr 0593/T02/2006/31 – System adaptacyjnego sterowania jakością z zastosowaniem logiki rozmytej – autor i wykonawca (2006–2008),
 • grant rządu Republiki Francuskiej nr 306092L – pobyt badawczy w laboratorium CReSTIC Uniwersytetu Reims, oddział IUT w Troyes (2008),
 • polsko-francuski program współpracy dwustronnej „POLONIUM" (Université Champagne Ardenne de Reims – IUT de Troyes) – zastosowanie logiki rozmytej do sterowania zautomatyzowanymi systemami wytwarzania (2004–2008)

zainteresowania naukowe

 • wykorzystanie narzędzi symulacyjnych oraz elementów logiki rozmytej do optymalizacji procesów logistycznych w przedsiębiorstwie,
 • zasady eksploatacji i remontów maszyn oraz rozwiązań biznesowych dotyczących nowych projektów inwestycyjnych w aspekcie większej produktywności i zastosowania technik Lean Production,
 • systemy zapewnienia i zarządzania jakością TQM, normy ISO w wytwarzaniu maszyn,
 • elastyczne zautomatyzowane systemy wytwarzania (ESP) – projektowanie procesów technologicznych,
 • planowanie i sterowanie produkcją

publikacje/profil naukowy

Most Wiedzy

ResearchGate

Google Scholar