Profesor Beata Bochentyn z Nagrodą Naukową POLITYKI 2021 | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2021-10-18

Profesor Beata Bochentyn z Nagrodą Naukową POLITYKI 2021

na zdjęciu prof. Beata Bochentyn
Fot. Marcin Hoppe/WFTiMS 
Dr hab. inż. Beata Bochentyn, prof. PG z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej została laureatką 21 edycji Nagród Naukowych Polityki 2021. W finale konkursu znalazło się piętnaścioro naukowców, wybranych z ponad czterystu zgłoszeń.

Nagrody Naukowe POLITYKI to prestiżowe wyróżnienia przyznawane wybitnym naukowcom w pięciu dziedzinach: nauki humanistyczne, społeczne, nauki o życiu, nauki ścisłe i nauki techniczne. Nagrody wyróżniają się wyjątkowym sposobem wyłaniania laureatów. W pierwszym etapie selekcji zgłoszeń dokonuje tzw. Kapituła Profesorska, w której zasiadają wybitni polscy naukowcy reprezentujący różne dyscypliny naukowe. Kiedy Kapituła Profesorska dokona wyboru finalistów, następuje drugi etap, podczas którego pięciu laureatów wybiera Kapituła Obywatelska, składająca się z osobistości życia publicznego.

Jak czytamy na stronie POLITYKI: Obie Kapituły miały w tym roku naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Aplikacje naukowców, szczególnie piętnastki finalistów, robiły duże wrażenie, pokazując m.in., jak bardzo umiędzynarodowiła się polska nauka. Ścisła współpraca z najlepszymi światowymi ośrodkami akademickimi, zasiadanie w redakcjach zagranicznych czasopism specjalistycznych nie są wyjątkiem, lecz właściwie normą w przypadku osób starających się o Nagrodę Naukową POLITYKI. Dlatego członkowie jury zmagali się z prawdziwym bogactwem wyboru, często „narzekając”, że głównych nagród powinno w tym roku być przyznanych więcej. Niestety, zgodnie z regulaminem konkursu mogło ich być tylko pięć. Bez żadnej więc przesady można podsumować, iż owa zwycięska piątka to pierwsi spośród naprawdę równych.

Prof. Beata Bochentyn ukończyła studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na specjalności Informatyka Stosowana w 2009 r. W roku 2013 uzyskała tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie fizyki, zaś w roku 2020 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauki ścisłe i przyrodnicze, w dyscyplinie: nauki fizyczne. Pracuje w Instytucie Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej WFTiMS kierowanym przez prof. Wojciecha Sadowskiego

Obecnie prowadzi badania tlenkowych materiałów funkcjonalnych do ogniw paliwowych i termoelektrycznych. Budzą one duże zainteresowanie środowiska naukowego, gdyż wpisują się w ważny i aktualny nurt badań z zakresu fizyki ciała stałego i inżynierii materiałowej. Badania prof. Bochentyn przekładają się na poszukiwania tanich, wydajnych i stabilnych materiałów do urządzeń przetwarzania energii, np. w gospodarstwach rolnych czy w oczyszczalniach ścieków.

Dotychczasowe wyniki badań pozwoliły już udowodnić, że związki tlenku ceru domieszkowanego lantanowcami osadzone na anodzie, kilkukrotnie wydłużają długoterminową stabilność, odporność na osadzanie węgla i zatruwanie siarką ogniw w porównaniu do ogniw tradycyjnych. Zespół kierowany przez badaczkę, stworzył także nowatorskie narzędzie do kompleksowej analizy dynamicznego procesu reformingu wewnętrznego biogazu w oparciu o jednoczesne badania elektryczne oraz analizę składu gazów wylotowych z ogniwa.

Dotychczasowe badania prof. Bety Bochentyn w tej tematyce zaowocowały 31 artykułami w czasopismach z listy JCR i prawie 50 artykułami w innych wydawnictwach recenzowanych. Na swoim koncie ma także niemal sto wystąpień na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Badaczka kierowała też dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursów PRELUDIUM i SONATA. Jest też laureatką innych nagród i programów stypendialnych, m.in. stypendium dla wybitnych doktorantów przyznawanego przez MNiSW oraz stypendium START przyznawanego przez Fundację Nauki Polskiej.

Więcej o Nagrodach Naukowych POLITYKI 2021 

499 wyświetleń