Czworo badaczy z PG w gronie 100 wybitnych młodych naukowców | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-22

Czworo badaczy z PG w gronie 100 wybitnych młodych naukowców

Logo Fundacji Nauki Polskiej
Dr inż. Mikołaj Nowak, mgr inż. Katarzyna Drozdowska, mgr inż. Sabina Szymczak oraz dr inż. Krzysztof Wołoszyk zostali laureatami programu stypendialnego START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Stypendyści FNP prowadzą badania w dziedzinie elektrotechniki, elektroniki, ekonomii i mechaniki.

Stypendia przyznawane są wybitnym młodym uczonym na początku ich kariery naukowej, którzy posiadają udokumentowane publikacjami osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Dr inż. Mikołaj Nowak, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, dziedzina elektrotechnika

Fot. arch. pryw.

Zainteresowania badawcze dr. inż. Mikołaja Nowaka obejmują systemy energii skierowanej i ich zastosowanie do celów neutralizacji zagrożeń elektronicznych, układy impulsowe o wielkiej gęstości mocy i energii, systemy bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej, energoelektroniki i elektroniki przemysłowej, a także niekonwencjonalnych materiałów elektrotechnicznych. Jest autorem unikalnych w skali międzynarodowej rozwiązań technicznych z dziedziny techniki generacji i formowania impulsów wielkiej mocy.

Realizuje projekty z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, a także aktywnie współpracuje z przemysłem i instytucjami międzynarodowymi związanymi z bezpieczeństwem elektronicznym.

Mgr inż. Katarzyna Drozdowska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, elektronika

Fot. arch. pryw.

W swojej pracy badawczej mgr inż. Katarzyna Drozdowska zajmuje się przede wszystkim poszukiwaniem materiałów niskowymiarowych (w tym materiałów węglowych jak grafen czy nanorurki, ale także nieorganicznych struktur dwuwymiarowych), które mogą pracować jako warstwy gazoczułe. Warstwy te służą jako główne komponenty czujników rezystancyjnych lub takich, które pracują w konfiguracji tranzystora polowego (FET) lub diody Schottky'ego.

Badania doktoranckie realizuje jako stypendystka w projekcie Narodowego Centrum Nauki pn. „System detekcji gazu za pomocą czujników wykonanych z materiałów o strukturze dwuwymiarowej”, kierowanego przez prof. Janusz Smulko.

Mgr inż. Sabina Szymczak, Wydział Zarządzania i Ekonomii, ekonomia

Fot. Joanna Szakoła/PG

Mgr inż. Sabina Szymczak jest realizuje rozprawę doktorską pt. "International production fragmentation and its impact on labour market outcomes" pod kierunkiem dr hab. Joanny Wolszczak-Derlacz, prof. PG.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą globalnych łańcuchów wartości (GVC), a tematyka prac naukowych obejmuje mikroekonomiczne konsekwencje zmian w organizacji produkcji na świecie, w szczególności wpływ GVC na zatrudnienie, płace oraz efektywność wykorzystania zasobów przez firmy. Prowadzi też badania, które dotyczą znaczenia pozycji kraju w łańcuchu produkcji oraz powiązania zaangażowania sektora w GVC i napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Aktualnie jest jednym ze wykonawców w projekcie badawczym RETHINK-GSC (Horizon-Europe).

Dr inż. Krzysztof Wołoszyk, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa, mechanika

Fot. Paweł Bielski

Głównym celem badań prowadzonych przez dr. Krzysztofa Wołoszyka jest określenie wpływu efektów starzeniowych na wytrzymałość cienkościennych metalowych elementów konstrukcyjnych.

Kieruje projektem finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (Preludium), w ramach którego sprawdza wpływ korozji na wytrzymałość konstrukcji, aby poprawić bezpieczeństwo statków już na etapie ich projektowania. Planuje również kolejne badania, których celem jest uwzględnienie efektów mających wpływ na ryzyko zniszczenia konstrukcji kadłuba statku. Jest również wykonawcą w projekcie NCN (Sonata) dotyczącym diagnostyki skorodowanych konstrukcji metodami nieniszczącymi.

Więcej

1049 wyświetleń