Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców | Politechnika Gdańska

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-07-01

Stypendia ministra dla wybitnych młodych naukowców

stypendyści ministra
Dr inż. Aleksandra Kuryłowicz-Cudowska, dr inż. Patrycja Makoś-Chełstowska, mgr inż. Szymon Dudziak oraz mgr inż. Krzysztof Pyrchla znaleźli się w gronie stypendystów ministra nauki.

Minister nauki przyznał stypendia łącznie 228 wybitnym młodym naukowcom, w tym 32 doktorantom, którzy reprezentują 53 dyscypliny naukowe i artystyczne. Z Politechniki Gdańskiej stypendia otrzymały cztery osoby. Stypendium wynosi 5390 zł miesięcznie i jest przyznawane na okres 36 miesięcy.

Dr inż. Aleksandra Kuryłowicz-Cudowska, inżynieria lądowa, geodezja i transport, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Jest adiunktem w Katedrze Wytrzymałości Materiałów na WILiŚ. Prowadzona przez nią działalność naukowa ukierunkowana jest na doświadczalne i numeryczne rozpoznanie zjawisk termicznych w młodym betonie. W swojej dotychczasowej pracy badawczej dowiodła, że możliwy jest opis rozwoju wytrzymałości betonu na ściskanie jako funkcji uwzględniającej wpływ połączonych efektów czasu i temperatury. Wraz z zespołem pod kierownictwem prof. Krzysztofa Wildego opracowała system monitorowania zmian w czasie rzeczywistej wytrzymałości betonu twardniejącego w konstrukcji, który wdrożono podczas budowy największego w Europie przęsła mostu extradosed. W dotychczasowym dorobku posiada 28 artykułów naukowych, w tym 12 w czasopismach z listy JCR. W latach 2021-2022 była kierownikiem projektu badawczego pt. „Wpływ warunków pielęgnacji na rozwój temperatury betonu – analiza warunków brzegowych w ujęciu doświadczalnym i numerycznym”, który był finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu MINIATURA.

Dr inż. Patrycja Makoś-Chełstowska, inżynieria chemiczna, Wydział Chemiczny

Jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym. Jej badania skupiają się głównie na projektowaniu i otrzymywaniu nowych „zielonych” mediów sorpcyjnych z substancji pochodzenia naturalnego, opartych na cieczach głęboko eutektycznych (ang. Deep Eutectic Solvents, DES). Opracowane substancje wykorzystuje w technikach rozdzielania, takich jak ekstrakcja, absorpcja i adsorpcja, do separacji zanieczyszczeń z paliw konwencjonalnych i biopaliw, a także surowców do ich otrzymywania. Obecnie prowadzi badania w ramach projektu SONATA pt. „Nowe biosorbenty z materiałów odpadowych modyfikowane zielonymi rozpuszczalnikami do oczyszczania strumieni paliw gazowych”, finansowanego przez NCN. W ramach tych badań zagospodarowuje odpady rolno-spożywcze i przekształca je w wartościowe biosorbenty, które służą do oczyszczania strumieni biogazu. Aby nadać unikalne właściwości, otrzymane biosorbenty są modyfikowane z wykorzystaniem DES. Pełniła również funkcję kierownika w projekcie MINIATURA (NCN) oraz pięciu projektów finansowanych ze środków IDUB (Argentum, Technetium, Radium i Americium). W jej dorobku naukowym znajduje się ponad 50 publikacji z listy JCR.

Mgr inż. Szymon Dudziak, nauki chemiczne, Wydział Chemiczny

Prowadzi badania skoncentrowane na projektowaniu materiałów fotokatalitycznych w oparciu o ekspozycję wybranych płaszczyzn krystalicznych do środowiska reakcji, głównie w kontekście oczyszczania wody z zanieczyszczeń organicznych niepodatnych na rozkład biologiczny. Podstawowym celem takiego podejścia jest próba zrozumienia szczegółowych interakcji, jakie zachodzą na granicy faz fotokatalizator-środowisko i na tej podstawie zmaksymalizowanie efektywności całego procesu. Dotychczas udało mu się szczegółowo porównać aktywności wybranych płaszczyzn TiO2, będącego jednym z najważniejszych znanych fotokatalizatorów, w ramach czego w szczególności wykazał, że wpływ wybranej domieszki w obrębie tej samej fazy krystalicznej na aktywność fotokatalityczną może być zupełnie różny, zależnie od struktury powierzchniowej (publikacja w prestiżowym „Applied Catalysis B: Environment and Energy”). Kieruje projektem PRELUDIUM. Jest współautorem 19 publikacji o łącznym IF ok. 125. Badania realizuje w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej w zespole prof. Anny Zielińskiej-Jurek.

Mgr inż. Krzysztof Pyrchla, inżynieria materiałowa, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Ukończył studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej uzyskując tytuł inżyniera. Następnie studiował optoelektronikę na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, gdzie uzyskał tytuł magistra. Prowadzi badania nad nowymi nanostrukturami sensorycznymi, skupiając się przede wszystkim na nanoribonach fosforenowych w kontekście potencjonalnego zastosowania w optycznej sensoryce nanomechanicznej. Będąc Szkole Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej kierował projektem Diamentowy Grant poświęconym opracowaniu multiskalowego modelowania tego rodzaju struktur, które pozwoli na efektywne ich projektowanie. Był również stypendystą w projekcie QUNNA, w ramach którego pracował nad symulacjami ab initio odziaływania nanodiamentów z centrami barwnymi NV z związkami organicznymi i ich wpływem na fluorescencje tych nanocząstek. W celu badania możliwości wykorzystania nieliniowego rozpraszania światła (Hyper–Rayleigh scattering) na nanostrukturach fosofrenowych odbył staże w grupie, którą kierował prof. Pierre-Francois Brevet (Institut Lumière Matière, Lyon1) oraz prof. Thomas Buergi (Université de Genève). Swoje badania prowadzi w zespole dr. hab. inż. Roberta Bogdanowicza, prof. PG.

Więcej o stypendiach

901 wyświetleń