Zakazy pożarowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Zakazy pożarowe

Podstawowe zakazy w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

Na terenie i w obiektach administrowanych i użytkowanych przez Politechnikę Gdańską zabrania się:

1. używania otwartego ognia oraz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych na terenie Uczelni oraz w obiektach za wyjątkiem pomieszczeń lub miejsc do tego wyraźnie przeznaczonych;
2. wykonywania prac pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych bez odpowiedniego zabezpieczenia i dozoru;
3. zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji;
4. blokowania drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru;
5. uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do:
a) gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
b) przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
c) źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
d) urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu,
e) wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
f) wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej,
g) krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz pomieszczenia,
6. składowania materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczania przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno – budowlanych;
7. przechowywania substancji i mieszanin chemicznych oraz butli z gazami w sposób inny, niż wskazany w „Karcie charakterystyki”;
8. przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w sposób umożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie składowania lub w skutek wzajemnego oddziaływania;
9. gromadzenia na stanowiskach pracy i naukowo-badawczych większej ilości materiałów niebezpiecznych pożarowo niż przewidziane dobowe zużycie lub dobowa produkcja, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
10. składowania materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach;
11. przechowywania materiałów niebezpiecznych pożarowo w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrębie klatek schodowych i korytarzy oraz innych pomieszczeń ogólnie dostępnych, jak również na tarasach, balkonach i loggiach;
12. przechowywania pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach;
13. gromadzenia łatwopalnych materiałów pod zewnętrznymi ścianami budynków;
14. składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo pod zewnętrznymi ścianami budynków;
15. używania elektrycznych urządzeń grzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;
16. przechowywania materiałów palnych oraz stosowania elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 1000 C;
17. przechowywania materiałów palnych oraz stosowania elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 metra od linii kablowych o napięciu powyżej 1kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V;
18. używania grzałek tzw. „nurkowych”, piecyków elektrycznych z otwartą spiralą grzejną i grzejników typu „słońce” i „Farel”;
19. stosowania na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki;
20. instalowania opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem;
21. prowizorycznego instalowania urządzeń elektrycznych;
22. dokonywania napraw urządzeń i instalacji osobom nie posiadającym uprawnień określonych odrębnymi przepisami;
23. pozostawiania bez dozoru urządzeń nie przystosowanych do pracy ciągłej;
24. używania instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia;
25. eksploatowania systemu wentylacji bez dokonania okresowych przeglądów i konserwacji,
26. używania butli z gazem propan-butan w budynkach wysokich i średnio wysokich;
27. używania butli z gazami technicznymi bez należytego zabezpieczenia przed upadkiem i w pobliżu źródeł ciepła, na drogach i przejściach;
28. pozostawiania na stanowiskach pracy i naukowo-badawczych zbędnych butli z gazami lub pustych butli po gazach;
29. używania sprzętu przeciwpożarowego do innych celów niż gaszenie pożarów lub szkolenie;
30. zmieniania przeznaczenia pomieszczeń, budowy nowych stanowisk dydaktycznych, naukowo-badawczych, bez uzyskania opinii służb technicznych;
31. prowadzenia doświadczeń i prób ze środkami pirotechnicznymi lub innymi substancjami niebezpiecznymi pod względem pożarowym, wybuchowym lub toksycznym, za wyjątkiem tych, które związane są z procesem naukowo-badawczym, dydaktycznym lub ćwiczeniami uzgodnionymi z kierownictwem Uczelni;
32. jednoosobowego wykonywania prac i doświadczeń pożarowo i wybuchowo niebezpiecznych;
33. palenia ognisk, śmieci i odpadów.