Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu | Politechnika Gdańska

Treść strony

Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu

Unikalna oferta studiów podyplomowych Uczelni Fahrenheita

Studia podyplomowe "Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu" mają na celu pozyskanie wiedzy oraz podniesienie kompetencji i umiejętności słuchaczy w zakresie mitygacji, definiowanej jako łagodzenie skutków współczesnej zmiany klimatu oraz adaptacji społeczeństwa oraz obszarów zurbanizowanych i wiejskich do zmian klimatu.
Celem studiów jest równocześnie budowanie partnerstw lokalnych i regionalnych pomiędzy jednostkami naukowymi, samorządem terytorialnym, przedstawicielami biznesu oraz NGO w poszukiwaniu praktycznych rozwiązań, stanowiących narzędzia realizacji Europejskiego Zielonego Ładu oraz polityk krajowych i regionalnych z tym związanych.
To studia o unikalnej formule, która wynika z ich interdyscyplinarnego charakteru, partnerstwa trzech uczelni oraz skoncentrowania na praktycznych rozwiązaniach.

Dla kogo?
Oferta studiów podyplomowych “Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu” jest skierowana do:
• Pracowników sektora publicznego, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, w szczególności zajmujących się ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym, gospodarką komunalną, rozwojem regionalnym oraz odnawialnymi źródłami energii
• Pracowników przedsiębiorstw z sektorów takich jak: energetyka, transport, rolnictwo, branża spożywcza, konsulting, turystyka
• Pracowników organizacji pozarządowych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu, co pozwoli im efektywniej działać na rzecz ochrony środowiska
• Osób zainteresowanych tematyką zmiany klimatu, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować swoje kształcenie w tym zakresie
Interdyscyplinarny program

Powstanie studiów i opracowanie ich programu jest wynikiem współpracy przedstawicieli Rad Uczelni Trójmiejskich oraz reprezentantów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, tworzących Związek Uczelni Fahrenheita. Interdyscyplinarna tematyka, która odnosi się do najbardziej aktualnego stanu wiedzy, wypracowana została podczas licznych spotkań z udziałem specjalistów z wszystkich Uczelni, członków Związku Uczelni Fahrenheita. Jednostką prowadzącą studia jest Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.

Studia służą pozyskaniu zaawansowanej i pogłębionej wiedzy o zrównoważonym rozwoju w kontekście mitygacji i adaptacji do zmiany klimatu z elementami wiedzy z czterech różnych dziedzin nauki: nauk społecznych, nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk inżynieryjno-technicznych.

Program zajęć dydaktycznych został podzielony na sześć modułów:
• Moduł 1: Wprowadzenie do problematyki zmiany klimatu
• Moduł 2: Społeczno-polityczne aspekty zmiany klimatu
• Moduł 3: Inżynieria dla klimatu
• Moduł 4: Zdrowotne aspekty zmiany klimatu
• Moduł 5: Seminarium dyplomowe
• Moduł 6: Wyjazd studyjny

Rekrutacja 2023/2024
Rekrutacja na studia w IRK trwa od 27.07.2023 r. do 11.02.2024 r. Rejestracji można dokonać pod tym linkiem. Dokumenty (wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe oraz odpis dyplomu ukończenia studiów) dostarczać należy w terminie od 27.07.2023 r. do 16.02.2024 r. do Instytutu Politologii Wydziału Nauk Społecznych UG, ul. Jana Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk, pok. D401, w godz. 08.00 – 14.30. Dokumenty można przekazać osobiście lub przesłać drogą pocztową, kurierem.
Wysokość opłaty semestralnej dla edycji rozpoczynającej się w roku akademickim 2023/2024 wynosi - 2 500 zł, a całościowej - 5 000 zł.
Dla kandydatów na studia przygotowano 40 miejsc. O przyjęciu zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Studia prowadzone we współpracy Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, tworzących Związek Uczelni Fahrenheita.

Czas trwania:2 semestry, 189 godzin zajęć, marzec 2024 - luty 2025

Data rozpoczęcia zajęć:marzec 2024

Termin rekrutacji:27.07.2023 r. - 11.02.2024 r.

Koszt:dla edycji rozpoczynającej się w roku akademickim 2023/2024 wynosi - 2 500 zł, a całościowej - 5 000 zł

Wydział:
  • Wydział Architektury,
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska,
  • Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa
Więcej informacji

Kierownik studiów podyplomowych

dr Mirosława Malinowska

Sekretariat

mgr Katarzyna Leokajtis-Glanc

tel. +48 58 523 41 41

e-mail: katarzyna.leokajtis-glanc@ug.edu.pl

Uniwersytet Gdański