Stypendium rektora | Politechnika Gdańska

Treść strony

Stypendium rektora

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na co najmniej krajowym poziomie. Stypendium otrzymuje się za osiągnięcia przypisane do określonych kryteriów I, II lub III. 

Pomimo rozdziału osiągnięć na kryteria, stypendium rektora jest "jedno". Nie istnieje osobne stypendium "naukowe" ani "sportowe". Jednakże pula stypendiów przyznawana za dane kryteria jest różna. Ponadto można otrzymać łącznie stypendium za osiągnięcia z kryterium I i II.

Wnioski o stypendium rektora można złożyć w pełni elektronicznie

Sprawdź jak złożyć wniosek    


Kryterium III - stypendium dla studenta 1 roku studiów I stopnia

Warunki

Stypendium rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego;
b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach ustawy o sporcie.

Liczba stypendiów przyznawanych za kryterium III jest nieograniczona, tzn. każdy student, który spełni powyższe warunki i poprawnie złoży wniosek otrzyma stypendium.

Wymagane dokumenty

- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu laureata olimpiady międzynarodowej;
- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu medalisty co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach ustawy o sporcie.


Kryterium I – za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne

Stypendium rektora wg kryterium I przyznaje się na podstawie sumy uzyskanych punktów. Stypendium otrzymuje określony procent najlepszych studentów na danym kierunku, który ustalany jest na początku roku akademickiego (nie większy jednak niż 10%). Pod uwagę brane są średnia ocen, osiągnięcia naukowe oraz artystyczne. Katalog osiągnięć, a także ich dokładna punktacja wyszczególnione są w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej. Tam też można znaleźć informacje dotyczące podziału puli stypendiów na semestry, specjalności etc.

Suma punktów obliczana jest za pomocą wzoru:

Liczba punktów = 0,4 * x1 + 0,3 * x2 + 0,3 * x3

gdzie:
x1 – punkty uzyskane za wysoką średnią ocen;
x2 – punkty uzyskane za osiągnięcia naukowe;
x3 – punkty uzyskane za osiągnięcia artystyczne.

Współczynnik x1 ustala się od średniej 3,800 za pomocą wzoru:

x1 = (x - 3,799) * (100/1,201)

gdzie:
x – średnia ocen uzyskana przez studenta; dla średniej poniżej 3,800 współczynnik x1 wynosi 0.

O stypendium rektora na studiach I stopnia wnioskuje się raz w roku akademickim i przyznawane jest na dwa semestry (poza ostatnim semestrem studiów 7-semestralnych). Na studiach II stopnia natomiast wnioskuje się o stypendium co semestr i przyznawane jest na okres jednego semestru.

Ważne zasady
  1. Jeśli student ubiega się o stypendium na podstawie ocen zdobytych na innej uczelni, to do wniosku koniecznie trzeba załączyć suplement do dyplomu.
  2. Każde zgłoszone osiągnięcie należy odpowiednio udokumentować, aby Komisja mogła je przypisać do odpowiedniej kategorii i przyznać prawidłową liczbę punktów. Szczególnie istotne jest, aby na dokumencie znalazły się dane studenta, data osiągnięcia oraz informacja, co zostało wykonane/osiągnięte. Dokumenty w obcych językach muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego (dopuszczamy jedynie język angielski).
  3. Brane są pod uwagę oceny z dwóch ostatnich semestrów w przypadku studiów I stopnia oraz z jednego ostatniego semestru w przypadku studiów II stopnia. Wyjątkiem są studenci 1 semestru studiów II stopnia, których ostatni rok studiów I stopnia trwał 2 semestry (brane pod uwagę są oba ostatnie semestry).
  4. Średnia ocen jest brana z dnia następującego po ostatnim dniu wnioskowania. Jeśli z jakichś przyczyn wciąż nie masz wpisanych wszystkich ocen, skontaktuj się z nami mailowo.
  5. Brane pod uwagę są osiągnięcia z dwóch ostatnich semestrów.
  6. Pamiętaj, aby starannie wypełnić formularz wniosku w systemie MojaPG. Jeśli nie zgłosisz swoich osiągnięć, to nie zostaną one ocenione. Im dokładniej to zrobisz, tym mniejsza szansa na błąd Komisji i konieczność odwołania się.

Kryterium II – za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym

Analogicznie do osiągnięć naukowych i artystycznych, osiągnięcia sportowe należy zgłosić w formularzu wniosku na portalu MojaPG. Katalog osiągnięć rónież znajduje się w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej. Osiągnięcia należy odpowiednio udokumentować. Liczy się jedno najwyżej punktowane osiągnięcie. Oceniane są one przez Centrum Sportu Akademickiego, a decyzja Centrum jest dla Komisji wiążąca. Warunkiem przyznania punktów za osiągnięcia sportowe jest nienaganna postawa studenta jako sportowca (również oceniana przez CSA).

Zgłaszając jedynie osiągnięcia sportowe we wniosku, automatycznie walczysz o przyznanie stypendium wg kryterium I (na podstawie średniej). Nie należy składać osobnych wniosków.