Stypendium rektora | Politechnika Gdańska

Treść strony

Stypendium rektora

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na co najmniej krajowym poziomie.

Wnioski o stypendium rektora można złożyć w pełni elektronicznie

Sprawdź jak złożyć wniosek    


Stypendium dla studenta 1 roku studiów I stopnia

Warunki

Stypendium rektora może otrzymać student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego;
b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach ustawy o sporcie.

Liczba stypendiów przyznawanych studentom 1 roku jest nieograniczona, tzn. każdy student, który spełni powyższe warunki i poprawnie złoży wniosek otrzyma stypendium.

Wymagane dokumenty

- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu laureata olimpiady międzynarodowej;
- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
- dokument potwierdzający uzyskanie tytułu medalisty co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach ustawy o sporcie.


Stypendium dla studentów wyższych lat - za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

Stypendium rektora studentom wyższych lat przyznaje się na podstawie sumy uzyskanych punktów. Stypendium otrzymuje określony procent najlepszych studentów na danym kierunku, który ustalany jest na początku roku akademickiego (nie większy jednak niż 10%). Pod uwagę brane są średnia ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe. Katalog osiągnięć, a także ich dokładna punktacja wyszczególnione są w Regulaminie świadczeń dla studentów Politechniki Gdańskiej. Tam też można znaleźć informacje dotyczące podziału puli stypendiów na semestry, specjalności etc.

Suma punktów obliczana jest za pomocą wzoru:

Liczba punktów = 0,25 * x1 + 0,25 * x2 + 0,25 * x3 + 0,25 * x4

gdzie:
x1 – punkty uzyskane za wysoką średnią ocen;
x2 – punkty uzyskane za osiągnięcia naukowe;
x3 – punkty uzyskane za osiągnięcia artystyczne;
x4 – punkty uzyskane za osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie na co najmniej krajowym poziomie.

W każdym z kryteriów można uzyskać maksymalnie 100 punktów.

Współczynnik x1 ustala się od średniej 3,800 za pomocą wzoru:

x1 = (x - 3,799) * (100/1,201)

gdzie:
x – średnia ocen uzyskana przez studenta; dla średniej poniżej 3,800 współczynnik x1 wynosi 0.

O stypendium rektora na studiach I stopnia wnioskuje się raz w roku akademickim i przyznawane jest na dwa semestry (poza ostatnim semestrem studiów 7-semestralnych). Na studiach II stopnia natomiast wnioskuje się o stypendium co semestr i przyznawane jest na okres jednego semestru.

Ważne!
 1. Student 1 semestru studiów II stopnia może ubiegać się o stypendium rektora w ciągu 15 miesięcy od ukończenia studiów I stopnia.
 2. Jeśli student ubiega się o stypendium na podstawie ocen zdobytych na innej uczelni, to do wniosku koniecznie trzeba załączyć suplement do dyplomu.
 3. Średniej nie wylicza się w procesie przyznawania stypendium rektora w przypadku, gdy student nie zaliczył któregokolwiek z przedmiotów (ocena 2 lub brak oceny) realizowanych na semestrach, na podstawie których student ubiega się o stypendium.
 4. Brane są pod uwagę oceny z dwóch ostatnich semestrów w przypadku studiów I stopnia oraz z jednego ostatniego semestru w przypadku studiów II stopnia. Wyjątkiem są studenci 1 semestru studiów II stopnia, których ostatni rok studiów I stopnia trwał 2 semestry (brane pod uwagę są oba ostatnie semestry).
 5. Średnią ocen przyjmuje się na dzień 31 października - w przypadku wnioskowania o stypendium na semestr zimowy oraz na dzień 12 marca – w przypadku wnioskowania na semestr letni. Jeśli z jakichś przyczyn wciąż nie masz wpisanych wszystkich ocen, skontaktuj się z nami mailowo.
 6. Brane pod uwagę są osiągnięcia z dwóch ostatnich semestrów.
 7. Pamiętaj, aby starannie wypełnić formularz wniosku w systemie MojaPG. Jeśli nie zgłosisz swoich osiągnięć, to nie zostaną one ocenione. Im dokładniej to zrobisz, tym mniejsza szansa na błąd Komisji i konieczność odwołania się.
 8. W przypadku osiągnięć sportowych, uwzględniane jest jedno najwyżej punktowane osiągnięcie w danej dyscyplinie. Oceniane są one przez Centrum Sportu Akademickiego, a decyzja Centrum jest dla Komisji wiążąca. Warunkiem przyznania punktów za osiągnięcia sportowe jest nienaganna postawa studenta jako sportowca (również oceniana przez CSA).
Zasady dokumentowania osiągnięć
 • Publikacje – dokument zawierający datę i miejsce publikacji
 • Wystąpienie konferencyjne/poster - dokument zawierający datę, miejsce, tytuł i formę wystąpienia oraz nazwę wydarzenia
 • Laureat konkursu - dokumentu potwierdzający fakt uzyskania tytułu laureata konkursu oraz regulamin konkursu
 • Udział w projekcie/grancie - zaświadczenie potwierdzające od opiekuna naukowego lub dziekana
 • Studiowania na dwóch kierunkach studiów - zaświadczenia potwierdzające fakt studiowania na innym kierunku i otrzymania terminowej rejestracji na kolejny semestr.
 • Merytoryczny udział w organizacji wydarzeń popularyzujących naukę (wymienionych w regulaminie) – zaświadczenie od organizatora wydarzenia
 • Dokumenty w języku innym niż polski lub angielski – tłumaczenie przysięgłe