Stypendia IDUB | Politechnika Gdańska

Treść strony

Stypendia IDUB

Programy dla naukowców Politechniki Gdańskiej to element realizacji przez uczelnię zadań wynikających z programu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”. Stanowią one wsparcie m.in. przy pozyskiwaniu przez naukowców prestiżowych grantów międzynarodowych, umożliwiają dofinansowanie działalności publikacyjnej czy sfinansowanie kosztów prowadzonych badań naukowych oraz rozwój młodych naukowców w obszarach zgodnych z działalnością centrów priorytetowych obszarów badawczych PG.

W ramach IDUB, doktoranci mogą brać udział w programach wymienionych na stronie: pg.edu.pl/badawcza/programy/doktoranci