Stypendium doktoranckie | Politechnika Gdańska

Treść strony

Stypendium doktoranckie

Każda osoba przyjęta do szkoły doktorskiej (za wyjątkiem osób ze stopniem doktora) otrzymuje stypendium doktoranckie. Maksymalny okres pobierania stypendium wynosi 4 lata. Stypendia te są zwolnione z podatku, ale podlegają składce rentowej i emerytalnej.

Kwoty stypendium (po wprowadzeniu aktualizacji na podstawie Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 15 lutego 2024r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej):

  • na początku kształcenia  – w wysokości 37% wynagrodzenia profesora (w 2024 r. podstawa ta wynosi 9.370 zł brutto), tj. 3.466,90 zł brutto,
  • a po ocenie śródokresowej – w wysokości 57% wynagrodzenia profesora, tj. 5.340,90 zł brutto.
Doktorant niepełnosprawny może otrzymać stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty podstawowej (sprzed oceny). 
 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 41/2022 z 27 maja 2022 r. w sprawie: wprowadzenia od roku akademickiego 2022/2023 zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej wysokość zwiększenia stypendium, obowiązująca od r. a. 2022/2023 wynosi:

1) 237,17 zł brutto dla doktorantów pierwszego roku,
2) 474,34 zł brutto dla doktorantów drugiego roku,
3) 365,37 zł brutto dla doktorantów trzeciego roku,
4) 548,06 zł brutto dla doktorantów czwartego roku.


Zwiększenia stypendium doktoranckiego w poprzednich latach:

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 42/2020 z 13 lipca 2020 r. w sprawie: wprowadzenia w roku akademickim 2020/2021 zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, wysokość zwiększenia dla doktorantów zarekrutowanych w rekrutacji standardowej, obowiązująca w roku akademickim 2020/2021, wynosi:
1) 237,17 zł brutto dla doktorantów pierwszego roku,
2) 474,34 zł brutto dla doktorantów drugiego roku.

Zgodnie z Zarządzeniem rektora Politechniki Gdańskiej nr 44/2021 z 13 lipca 2021 r. w sprawie: wprowadzenia w roku akademickim 2021/2022 zwiększenia stypendium doktoranckiego dla doktorantów Szkoły Doktorskiej na Politechnice Gdańskiej, wysokość zwiększenia stypendium, obowiązująca w r. a. 2021/2022 wynosi:
1) 237,17 zł brutto dla doktorantów pierwszego roku,
2) 474,34 zł brutto dla doktorantów drugiego roku,
3) 365,37 zł brutto dla doktorantów trzeciego roku.


Zwracamy uwagę, że w niektórych przypadkach związanych z zatrudnieniem doktoranta, doktorant może utracić prawo do stypendium lub kwota tego stypendium może uleć obniżeniu. Więcej na ten temat można przeczytać w zakładce: Dla doktorantów > Pozostałe tematy > Możliwości i skutki zatrudnienia doktorantów.