Stypendia | Politechnika Gdańska

Treść strony

Stypendia

stypendia

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o następujące świadczenia stypendialne:

 1. stypendium socjalne;
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych;
 3. stypendium rektora;
 4. zapomogę.

Wyżej wymienione świadczenia wypłacane są z Funduszu Stypendialnego.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może pobierać świadczenia tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku.

Świadczenia dla studentów:

 1. przysługują na studiach I oraz II stopnia, jak również na jednolitych studiach magisterskich przez okres nie dłuższy niż 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie, z zastrzeżeniem, że w ramach tego okresu:
  - na studiach I stopnia świadczenia przysługują nie dłużej niż przez 9 semestrów
  - na studiach II stopnia świadczenia przysługują nie dłużej niż przez 7 semestrów;
 2. nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy:
  • magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
  • licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia I stopnia.

Świadczenia przyznawane są przez Komisję Stypendialną. Odwołania od decyzji Komisji Stypendialnej rozpatruje Odwoławcza Komisja Stypendialna.

Informacje o wsparciu finansowym dla studentów