Sloty publikacyjne | Politechnika Gdańska

Treść strony

Sloty publikacyjne

Slot publikacyjny, czy też udział jednostkowy, to miara udziału autora w publikacji. Publikacja z jednym autorstwem zapełni 1 cały slot, natomiast w przypadku publikacji wieloautorskich taki udział należy obliczyć.

Na każdą osobę uwzględnioną w liczbie N przypadają maksymalnie 4 sloty publikacyjne, które będą zgłaszane. W toku ewaluacji mogą być zgłoszone przez autora wszystkie publikacje, a sloty zostaną zapełnione w sposób najbardziej korzystny. Należy pamiętać, że 4 sloty przypadną jedynie pracownikowi, który przez cały okres objęty ewaluacją pracował na cały etat i zgłosił jedynie jedną dyscyplinę naukową. W innych przypadkach liczba slotów przypadająca na jednego pracownika będzie musiała ulec korekcie poprzez iloczyn wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy w danej dyscyplinie i będzie 4 krotnością uśrednionego iloczynu wymiaru i wkładu pracy w poszczególnych latach.

Przykład:
Jan K. w latach 2017-2019 pracował na ¾ etatu, w latach 2020-2021 przeszedł na pełny etat. Dyscyplina A stanowiła 50% czasu jego pracy. Sloty publikacyjne w dysc. A dla tego pracownika oblicza się następująco:

[(¾ x 0,5 + ¾ x 0,5 + ¾ x 0,5 + 1 x 0,5 + 1 x 0,5)/5] x 4 = 1,7 slota

z czego nie więcej niż 2-krotność tej wartości może przypadać na monografie naukowe, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 100 pkt, redakcje naukowe takich monografii i rozdziały w takich monografiach;
Wszystkie końcowe wartości niższe od 1 przyjmują wartość 1

Uczelnia może zgłosić do ewaluacji nie więcej niż 3xN udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych, przy czym suma udziałów jednostkowych nie może:

  • Przekroczyć 20% 3-krotności liczby N dla dorobku autorstwa osób niezaliczonych do N.
  • Przekroczyć 20% 3-krotności liczby N dla monografii których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 100 pkt, i redakcjach naukowych takich monografii z dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych.
  • Przekroczyć 5% 3-krotności liczby N dla monografii których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 100 pkt, i redakcjach naukowych takich monografii z dyscyplin z pozostałych dziedzin nauki.
  • Przekroczyć 220% w przypadku artykułów naukowych opublikowanych w latach 2019–2021 oraz monografii naukowych, rozdziałów w monografiach naukowych i redakcji naukowych monografii naukowych, opublikowanych w latach 2017–2021 (wyjątek dyscypliny informatyka oraz informatyka techniczna i telekomunikacja).