Slot publikacyjny, czy też udział jednostkowy, to miara udziału autora w publikacji. Publikacja z jednym autorstwem zapełni 1 cały slot, natomiast w przypadku publikacji wieloautorskich taki udział należy obliczyć.

Na każdą osobę uwzględnioną w liczbie N przypadają maksymalnie 4 sloty publikacyjne, które będą zgłaszane. W toku ewaluacji mogą być zgłoszone przez autora wszystkie publikacje, a sloty zostaną zapełnione w sposób najbardziej korzystny. Należy pamiętać, że 4 sloty przypadną jedynie pracownikowi, który przez cały okres objęty ewaluacją pracował w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach jednej dyscypliny. W innych przypadkach liczba slotów przypadająca na jednego pracownika będzie musiała ulec korekcie poprzez iloczyn wymiaru czasu pracy i udziału czasu pracy w danej dyscyplinie i będzie 4-krotnością uśrednionego iloczynu wymiaru i wkładu pracy w poszczególnych latach.

Przykład:
Jan K. w latach 2022-2023 pracował na ¾ etatu, w latach 2024-2025 przeszedł na pełny etat. Dyscyplina A stanowiła 50% czasu jego pracy. Sloty publikacyjne w dyscyplinie A dla tego pracownika oblicza się następująco:

[(¾ x 0,5 + ¾ x 0,5 + 1 x 0,5 + 1 x 0,5)/4] x 4 = 1,75 slota

z czego nie więcej niż 2-krotność średniej wartości iloczynu wymiaru czasu pracy i wkładu pracy w ramach danej dyscypliny naukowej może przypadać na monografie naukowe, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 120 pkt, redakcje naukowe takich monografii i rozdziały w takich monografiach;
jeśli wartość ta jest mniejsza niż 1 przyjmuje ona wartość równą 1.

Uczelnia może zgłosić do ewaluacji nie więcej niż 3xN udziałów jednostkowych w publikacjach naukowych w ramach jednej dyscypliny, przy czym suma udziałów jednostkowych nie może:

  • przekroczyć 20% 3-krotności liczby N dla dorobku autorstwa osób niezaliczonych do N,
  • przekroczyć 20% 3-krotności liczby N dla monografii, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 120 pkt, i redakcji naukowych takich monografii z dyscyplin z dziedziny nauk humanistycznych, dziedziny nauk społecznych i dziedziny nauk teologicznych,
  • przekroczyć 5% 3-krotności liczby N dla monografii, których całkowita wartość punktowa wynosi nie więcej niż 120 pkt, i redakcji naukowych takich monografii z dyscyplin z pozostałych dziedzin nauki.