Monografie naukowe | Politechnika Gdańska

Treść strony

Monografie naukowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami monografia naukowa to recenzowana publikacja książkowa, przedstawiająca określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, i która jest opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Monografią naukową jest również recenzowany i opatrzony aparatem naukowym przekład na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury bądź przekład na inny język nowożytny dzieła istotnego dla nauki lub kultury, wydanego w języku polskim. W ewaluacji uwzględnia się również edycję naukową tekstów źródłowych.

Publikacje Wartość Pc Redakcja Rozdział Wartość P
Monografia naukowa - poziom II dziedzina nauk humanistycznych, społecznych oraz teologicznych 300 150 75

 

100% punktów przyznawanych za autorstwo bez względu na stosunek liczby autorów pochodzących z danej uczelni do liczby wszystkich autorów

Monografia naukowa - poziom II pozostałe dyscypliny 200 100 50
Monografia naukowa - poziom I dziedzina nauk humanistycznych, społecznych oraz teologicznych 120 40 20 √k/m, ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za autorstwo
Monografia naukowa - poziom II pozostałe dyscypliny 80 20 20

Monografia naukowa w wydawnictwie niezamieszczonym w wykazie wydawnictw - dziedzina nauk humanistycznych, społecznych oraz teologicznych

20 10 5

k/m, ale nie mniej niż 10% punktów przyznanych za autorstwo

Monografia naukowa w wydawnictwie niezamieszczonym w wykazie wydawnictw - pozostałe dyscypliny

20 5 5
  • wartość punktowa monografii będącej przekładem na język polski dzieła istotnego dla nauki lub kultury lub przekładem takiego dzieła wydanego w języku polskim na inny język nowożytny, monografii będącej edycją naukową tekstów źródłowych wynosi 50% punktów wymienionych w powyższych zestawieniach tabelarycznych
  • wyjątek stanowi przypadek, gdy monografia ta powstała w wyniku realizacji projektu finansowanego: a) przez Narodowe Centrum Nauki, b) przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, c) w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, d) w ramach programu ramowego w zakresie wspierania badań i innowacji Unii Europejskiej albo w ramach programu związanego z wdrażaniem takiego programu – wtedy wartość ta wynosi 100% tej wartości

k - liczba autorów monografii naukowej, którzy upoważnili uczelnię do wykazania tego artykułu w danej dyscyplinie

m - liczba wszystkich współautorów – zarówno tych, którzy są pracownikami uczelni poddającej się ewaluacji, jak i tych pochodzących z innych jednostek

Aby obliczyć, ile punktów przyniesie autorowi publikacja wieloautorska należy:

  1. Obliczyć wartość P zgodnie z powyższą tabelą
  2. Obliczyć udział jednostkowy, czyli ułamek oznaczający jaką część slotu autora zapełni publikacja U=P/Pc*1/k
  3. Na koniec obliczyć ile punktów przyniesie ta część zapełnionego slotu Pu= P/k
Lata 2017-2018
  • liczbę punktów przyznawanych za monografie naukowe opublikowane w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018, rozdziały w tych monografiach i redakcję naukową tych monografii ustala się zgodnie z ostatnim wykazem wydawnictw sporządzonym i udostępnionym przez ministra w okresie objętym ewaluacją