W ewaluacji uwzględnia się patenty oraz prawa ochronne na wzory użytkowe i wyłączne prawa hodowców do odmian roślin, których tematyka jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi prowadzonymi w podmiocie w danej dyscyplinie naukowej oraz komercjalizację wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, których tematyka dotyczy danej dyscypliny naukowej.

Za patenty na wynalazki, przyznane podmiotom poddającym się ewaluacji, przyznaje się następujące liczby punktów:

  • 100 pkt – w przypadku przyznanego temu podmiotowi patentu europejskiego albo patentu przyznanego za granicą co najmniej w jednym z państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, pod warunkiem że wynalazek został zgłoszony również w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
  • 75 pkt – w przypadku patentu przyznanego temu podmiotowi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
  • 50 pkt – w przypadku patentu, o którym mowa w pkt 1 albo 2, przyznanego innemu podmiotowi niż ewaluowany, jeżeli autorem albo współautorem wynalazku, na który patent został przyznany, jest pracownik ewaluowanego podmiotu.
  • 50 pkt – w przypadku wyłącznego prawa hodowcy do odmiany rośliny przyznanego temu podmiotowi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych albo Wspólnotowy Urząd Ochrony Roślin (Community Plant Variety Office).
  • 30 pkt – w przypadku prawa ochronnego na wzór użytkowy przyznanego temu podmiotowi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej albo za granicą.

W przypadku przyznania więcej niż jednego patentu czy prawa ochronnego w ewaluacji uwzględnia się tylko jedno takie osiągnięcie o najwyższej punktacji.