Artykuły i konferencje | Politechnika Gdańska

Treść strony

Artykuły i konferencje

Zgodnie z obowiązującymi przepisami artykuł naukowy jest to recenzowany artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym albo w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej, który przedstawia określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, problemowy albo przekrojowy, a także jest opatrzony przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny naukowej aparatem naukowym. Artykułem naukowym jest również artykuł recenzyjny opublikowany w czasopiśmie naukowym zamieszczonym w wykazie czasopism.

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych został przygotowany w oparciu o następujące źródła:

 • czasopisma naukowe ujęte w bazie Scopus
 • czasopisma naukowe ujęte w bazie Web of Science
 • recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych, którym w bazie informatycznych konferencji naukowych The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE) przyznano kategorię co najmniej C
 • polskie i zagraniczne czasopisma naukowe, ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+), które dostały rekomendację zespołu eksperckiego
 • czasopisma naukowe będące przedmiotem projektów finansowanych w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych"

Do każdego czasopisma została przypisana co najmniej jedna dyscyplina naukowa i w założeniu każdy naukowiec powinien publikować w czasopismach z taką samą dyscypliną, jak jego zadeklarowana. Możliwe jest jednak uwzględnienie artykułu w czasopiśmie spoza dyscypliny, jeżeli jego tematyka jest merytorycznie związana z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi, prowadzonymi w ramach ewaluowanej dyscypliny.

Najszybszym sposobem sprawdzenia punktacji czasopism oraz przypisanych im dyscyplin jest wyszukanie tytułu na platformie MOST Wiedzy.

Punktacja:
 • w wykazie wszystkie czasopisma mają przypisaną jedną z wartości punktowych niezależnie od dyscypliny naukowej: 200, 140, 100, 70, 40 i 20 punktów (wartość Pc)
 • czasopisma niewymienione w wykazie otrzymują 5 pkt
 • w przypadku publikacji wieloautorskich należy obliczyć przeliczeniową wartość punktową publikacji wieloautorskiej - P
Publikacja Wartość Pc Wartość P

Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym lub materiałach konferencyjnych zamieszczonych w wykazie czasopism

200 100% punktów przyznawanych za autorstwo bez względu na stosunek liczby autorów pochodzących z danej uczelni do liczby wszystkich autorów
140
100
70 j√k/m, ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za autorstwo
40
20 k/m, ale nie mniej niż 10% punktów przyznawanych za autorstwo
Artykuł naukowy w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie czasopism 5
 • wartość punktowa artykułu recenzyjnego opublikowanego w czasopismach z wykazu czasopism ogłoszonego przez Ministra wynosi 50% punktów wymienionych w powyższych zestawieniach tabelarycznych

k - liczba autorów artykułu naukowego, którzy upoważnili uczelnię do wykazania tego artykułu w danej dyscyplinie

m - liczba wszystkich współautorów – zarówno tych, którzy są pracownikami uczelni poddającej się ewaluacji, jak tych pochodzących z innych jednostek

Aby obliczyć, ile punktów przyniesie autorowi publikacja wieloautorska, należy:

 1. Obliczyć wartość P zgodnie z powyższą tabelą
 2. Obliczyć udział jednostkowy, czyli ułamek oznaczający jaką część slotu autora zapełni publikacja U=P/Pc*1/k
 3. Na koniec obliczyć, ile punktów przyniesie ta część zapełnionego slotu Pu= P/k
Lata 2017-2018
 • liczbę punktów przyznawanych za artykuł naukowy opublikowany w latach 2017-2018 punkty przyznaje się zgodnie z wykazem z dnia 25 stycznia 2017 r.
 • wartość punktowa artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie z 2017 r., ale ujętym w tych latach w bazach: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index, wynosi 15 pkt
 • całkowitą wartość punktową artykułu naukowego opublikowanego w latach 2017 i 2018 w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej ustala się zgodnie z ostatnim wykazem czasopism sporządzonym w okresie objętym ewaluacją
 • wartość punktowa artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w latach 2017 i 2018 w czasopiśmie naukowym niezamieszczonym w wykazie z 2017 r. a także nieujętym w tych latach w bazach: Scopus (bądź ujętym ale nieaktywnym), Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index wynosi 1 pkt
Punktacja za artykuły z lat 2017-2018
Publikacja Wartość Pc Wartość P
Artykuł naukowy
opublikowany w czasopiśmie
z wykazu z 2017 r.
30 pkt lub więcej 100% punktów przyznawanych za autorstwo bez względu na stosunek liczby autorów pochodzących z danej uczelni do liczby wszystkich autorów
20 lub 25 pkt √k/m, ale nie mniej niż 10%
punktów przyznawanych za autorstwo
mniej niż 20 pkt k/m, ale nie mniej niż 10%
punktów przyznawanych za autorstwo
Artykuł naukowy
opublikowany w czasopiśmie
spoza wykazu z 2017 r.
5