dr Khrystyna Vakh | Politechnika Gdańska

Treść strony

dr Khrystyna Vakh

Kontakt:

email:
khrystyna.vakh@pg.edu.pl
strona:
https://mostwiedzy.pl/khrystyna-vakh,1398559-1

Zajmowane stanowiska:

Profesor uczelni ze stop. nauk. dr

dr Khrystyna Vakh

Publikacje:

Projekty: