Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Celem projektu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów  wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej.  Programy te umożliwiać będą wzięcie udziału  w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Projekt przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność kadr zarówno zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.

Szczegółowe informacje o programie PROM (Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej) pt. Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii i zasadach rekrutacji wniosków będą przedstawione na spotkaniu informacyjnym na początku stycznia 2019 roku. Dokładna informacja o dacie i miejscu spotkania będzie podana na stronie domowej projektu zakładce Aktualności.

W pozostałych sprawach informacji o projekcie udzielają drogą mailową kierownik projektu (prof. Arkadiusz Żak – WEiA) oraz koordynatorzy obszarowi projektu (prof. Maciej Bagiński – WCh, prof. Bogdan Pankiewicz – WETiI, prof. Magdalena Rucka – WILiŚ), a także sekretarz projektu (mgr Monika Grzonkowska – WEiA) oraz pracownik obsługi finansowej (mgr Agnieszka Kliem – WEiA) pod adresem e-mail: prom@pg.edu.pl.


Ważne:

 1. Projekt PROM przedłużony o 18 miesięcy z datą zakończenia 31 marca 2023 roku.
 2. W związku z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 38/2020 z 25 czerwca 2020 roku, odwołującym wcześniejsze Zarządzenie Rektora PG nr 30/2020 z 27 maja 2020 roku, w dniu 17 lipca br uzyskaliśmy oficjalne potwierdzenie od Władz Uczelni pozwalające nam na wznowienie Programu PROM.
 3. Politechnika Gdańska skorzystała z możliwości przedłużenia Programu PROM na kolejne 18 miesięcy, wobec czego aktualną datą zakończenia tej edycji programu jest 31 marca 2023 roku, co oznacza, że wszystkie mobilności finansowane ze środków Programu PROM muszą się ostatecznie zakończyć i zostać rozliczone do 20 marca 2023 roku.
 4. Jednocześnie należy mieć na uwadze ograniczenia dotyczące swobody podróżowania, które wynikają z panującej sytuacji epidemicznej tak w Europie jak i na świecie (link na stronie rządowej - https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych).
 5. Ponadto przypominamy, że z uwagi na obecną sytuację epidemiczną zalecamy wykupowanie biletów lotniczych z możliwością bezkosztowego ich zwrotu lub zmiany terminu, rezerwacji pobytu w miejscu realizacji krótkiej formy kształcenia z możliwością bezkosztowej jej anulacji etc.
 6. Dodatkowo chcielibyśmy poinformować, że w przypadku osób, które zakwalifikowały się do wyjazdów, a które nie zostały zrealizowane z powodu panującej sytuacji epidemicznej (odwołanie konferencji, warsztatów, itp.), możliwe jest złożenie nowych wniosków wyjazdowych drogą mailową (bez konieczności dołączania załączników oraz oświadczeń).

Aktualności

Nabór wniosków trwa...

 1. Wnioski należy składać osobiście lub drogą mailową (uczestnicy zagraniczni) do Biura Projektu, do Pani Moniki Grzonkowskiej -  złożone wnioski są oceniane na bieżąco przez członków Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Biuro Projektu mieści się w Budynku nr 26, pokój 102 (tel. 58 347-24-16) i jest otwarte w godzinach od 8:00 do 11:00.
 3. Do wykorzystania pozostało jeszcze 8 miejsc na wyjazdy konferencyjne (5-7 dni), a także 8 miejsc na wizyty stażowe/studyjne (do 10 dni) dla doktorantów PG. Nie ma już miejsc na przyjazdy na PG dla doktorantów uczelni zagranicznych oraz przedstawicieli kadry akademickiej tychże uczelni.

WAŻNE:

 1. Projekt PROM przedłużony o 18 miesięcy z datą zakończenia 31 marca 2023 roku.

 2. Zgodnie z priorytetami programu PROM z dofinansowania skorzystać mogą doktoranci, którzy do dnia zakończenia projektu nie ukończyli 40. roku życia.

 3. Wyjazdy konferencyjne i wyjazdy o charakterze badawczym mogą być realizowane jedynie do dnia zakończenie projektu, tj. 20 marca 2023 roku.

 4. Program PROM, w zakresie form uczestnictwa finansowanych w niniejszym Projekcie, nie przewiduje możliwości podwójnego finansowania, tj. równoczesnego pokrywania kosztów wyjazdu z więcej niż jednego źródła, a także otrzymywania wsparcia finansowanego lub współfinansowanego z Funduszy Europejskich w trakcie uczestnictwa w Projekcie PROM.

 5. Druga edycja programu PROM kierowana jest do osób, które nie uczestniczyły w pierwszej edycji Programu PROM. Uczestnictwo osób, które uczestniczyły w pierwszej edycji Programu, jest możliwe tylko w uzasadnionych merytorycznie przypadkach.


Rada Koordynacyjna Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzanie zmian w Regulaminie.