Celem projektu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów  wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej.  Programy te umożliwiać będą wzięcie udziału  w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Projekt przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność kadr zarówno zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.

Szczegółowe informacje o programie PROM (Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej) pt. Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii i zasadach rekrutacji wniosków będą przedstawione na spotkaniu informacyjnym na początku stycznia 2019 roku. Dokładna informacja o dacie i miejscu spotkania będzie podana na stronie domowej projektu zakładce Aktualności.

W pozostałych sprawach informacji o projekcie udzielają drogą mailową kierownik projektu (prof. Arkadiusz Żak – WEiA) oraz koordynatorzy obszarowi projektu (prof. Maciej Bagiński – WCh, prof. Bogdan Pankiewicz – WETiI, prof. Magdalena Rucka – WILiŚ), a także sekretarz projektu (mgr Monika Grzonkowska – WEiA) oraz pracownik obsługi finansowej (mgr Agnieszka Kliem – WEiA) pod adresem e-mail: prom@pg.gda.pl.

WAŻNE:
 1. W związku z decyzją władz Politechniki Gdańskiej wszystkie zaplanowane wyjazdy zagraniczne pracowników i studentów PG, a także wizyty gości z zagranicy, zostają odwołane z dniem 10 marca br. Decyzja władz PG obowiązuje do odwołania !!!
 2. W związku z powyższym zostają również odwołane wszystkie mobilności w ramach Projektu PROM, a realizacja już podpisanych umów zostaje wstrzymana !!!

Aktualności


Nabór wniosków trwa ...

 1. Wnioski należy składać osobiście lub drogą mailową (uczestnicy zagraniczni) do Biura Projektu, do Pani Moniki Grzonkowskiej, do dnia 31 marca 2020 roku.
 2. Biuro Projektu mieści się w Budynku nr 26, pokój 102 (tel. 58 347-24-16) i jest otwarte w godzinach od 8:00 do 11:00.
 3. Złożone wnioski będa oceniane przez Komisję Rekrutacyjną Projektu na spotkaniu w dniu 1 kwietnia 2020 roku.
 4. Do dnia 3 marca 2020 roku wpłynęło łącznie 44 wnioski (8 wniosków wyjazdowych na pobyty stażowe, 18 wniosków konferencyjnych, 7 wniosków przyjazdowych na szkoły letnie, 6 wniosków przyjazdowych na wizyty stydyjne oraz 5 wnioski przyjadowe dla przedstawicieli kadry akademickiej).
 5. Zaakceptowanych do finansowania zostało łącznie 38 wniosków (8 wniosków wyjazdowych na pobyty strażowe, 17 wniosków konferencyjnych, 4 wnioski przyjazdowe na szkoły letnie, 5 wniosków przyjazdowe na wizyty studyjne oraz 4 wnioski dla przyjadowe przedstawicieli kadry akademickiej).

WAŻNE:

 1. Zgodnie z priorytetami programu PROM z dofinansowania skorzystać mogą doktoranci, którzy do dnia zakończenia projektu nie ukończyli 40. roku życia.
 2. Wyjazdy konferencyjne i wyjazdy o charakterze badawczym mogą być realizowane jedynie do dnia zakończenie projektu, tj. 20 września 2020 roku.
 3. Program PROM, w zakresie form uczestnictwa finansowanych w niniejszym Projekcie, nie przewiduje możliwości podwójnego finansowania, tj. równoczesnego pokrywania kosztów wyjazdu z więcej niż jednego źródła, a także otrzymywania wsparcia finansowanego lub współfinansowanego z Funduszy Europejskich w trakcie uczestnictwa w Projekcie PROM.
 4. Druga edycja programu PROM kierowana jest do osób, które nie uczestniczyły w pierwszej edycji Programu PROM. Uczestnictwo osób, które uczestniczyły w pierwszej edycji Programu, jest możliwe tylko w uzasadnionych merytorycznie przypadkach.
Rada Koordynacyjna Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzanie zmian w Regulaminie.