Celem projektu jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej. Programy te umożliwiać będą wzięcie udziału  w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji. Projekt przyczyni się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększy mobilność kadr zarówno zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.

Szczegółowe informacje o programie PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, a także o zasadach rekrutacji wniosków zostały przedstawione na spotkaniu informacyjnym, które odbyło się dnia 13 listopada 2019 roku (środa) o godzinie 14:15 w sali WN15 Budynku Wysokich Napięć (budynek nr 26 PG, ul. Własna Strzecha 18A).

W pozostałych sprawach informacji o projekcie udzielają drogą mailową kierownik projektu (prof. Arkadiusz Żak – dla WEiA) oraz koordynatorzy obszarowi projektu (prof. Maciej Bagiński – dla WCh i WFiMS, prof. Bogdan Pankiewicz – dla WETI, WM i WOiO, prof. Magdalena Rucka – WILiŚ, WA i WZiE), a także sekretarz projektu (mgr Monika Grzonkowska – z WEiA) oraz pracownik obsługi finansowej (mgr Agnieszka Kliem – z WEiA) pod adresem e-mail: prom@pg.edu.pl.

Aktualności


Nabór wniosków trwa ...

  1. Wnioski należy składać osobiście lub drogą mailową (uczestnicy zagraniczni) do Biura Projektu, do Pani Moniki Grzonkowskiej, do dnia 3 marca 2020 roku.
  2. Biuro Projektu mieści się w Budynku nr 26, pokój 102 (tel. 58 347-24-16) i jest otwarte w godzinach od 8:00 do 11:00.
  3. Złożone wnioski będa oceniane przez Komisję Rekrutacyjną Projektu na spotkaniu w dniu 4 marca 2020 roku.
  4. Do dnia 4 lutego 2020 roku wpłynęło łącznie 30 wniosków (6 wniosków wyjazdowych na pobyty stażowe, 14 wniosków konferencyjnych, 5 wniosków przyjazdowych na wizyty stydyjne oraz 5 wnioski przyjadowe dla przedstawicieli kadry akademickiej).
  5. Zaakceptowanych do finansowania zostało łącznie 27 wniosków (6 wniosków wyjazdowych na pobyty strażowe, 13 wniosków konferencyjnych, 4 wniosek przyjazdowe na wizyty studyjne oraz 4 wnioski dla przyjadowe przedstawicieli kadry akademickiej).

WAŻNE:

  1. Zgodnie z priorytetami programu PROM z dofinansowania skorzystać mogą doktoranci, którzy do dnia zakończenia projektu nie ukończyli 40. roku życia.
  2. Wyjazdy konferencyjne i wyjazdy o charakterze badawczym mogą być realizowane jedynie do dnia zakończenie projektu, tj. 20 września 2020 roku.
  3. Program PROM, w zakresie form uczestnictwa finansowanych w niniejszym Projekcie, nie przewiduje możliwości podwójnego finansowania, tj. równoczesnego pokrywania kosztów wyjazdu z więcej niż jednego źródła, a także otrzymywania wsparcia finansowanego lub współfinansowanego z Funduszy Europejskich w trakcie uczestnictwa w Projekcie PROM.
  4. Druga edycja programu PROM kierowana jest do osób, które nie uczestniczyły w pierwszej edycji Programu PROM. Uczestnictwo osób, które uczestniczyły w pierwszej edycji Programu, jest możliwe tylko w uzasadnionych merytorycznie przypadkach.
Rada Koordynacyjna Projektu zastrzega sobie prawo do wprowadzanie zmian w Regulaminie.