faq

Rodzaje matur

 • Matura Polska

Zdałeś lub planujesz zdać polską maturę? Oto, o czym powinieneś pamiętać rekrutując się na PG.

 1. Skala obowiązująca na polskiej maturze to 0-100%. Przedmiot obowiązkowy zdany na minimum 30% można uznać za zaliczony. Niezaliczone przedmioty dodatkowe nie uniemożliwiają wzięcia udziału w rekrutacji.
 2. Pod uwagę bierzemy jedynie egzaminy pisemne.
 3. Podczas składania dokumentów pamiętaj, że nie przyjmujemy oryginałów ani odpisów dyplomów maturalnych. Wystarczy, że zrobisz kopię i potwierdzi ją członek komisji rekrutacyjnej lub notariusz. Więcej informacji w sekcji dokumenty.
 4. Niektórzy z was zdawali stary typ matury, w której obowiązywała skala ocen 1-5 lub 1-6. Takie dokumenty również akceptujemy.

 • Matura zagraniczna

Zdawałeś maturę inną niż polska? Oto kilka wskazówek niezbędnych przy rekrutacji na PG.

 1. Kandydaci z zagranicznymi maturami mogą brać udział w rekrutacji, o ile ich dyplomy uprawniają do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania tych dyplomów.
 2. Pamiętaj, że nie przyjmujemy dokumentów w oryginale. Wystarczy, że zrobisz kopię i potwierdzi ją członek komisji rekrutacyjnej lub notariusz.
 3. Dokumenty składane w naborze na studia I i II stopnia muszą zostać przetłumaczone u tłumacza przysięgłego.
 4. W przypadku matury IB lub EB nie wymagamy tłumaczeń.

Konto kandydata

Gdzie zgłosić problem z systemem eRekrutacja? Należy skontaktować się z pomocą techniczną poprzez formularz kontaktowy Helpdesku PG lub telefonicznie pod numerem: 58 348 63 37.

Jak założyć konto, jeżeli pojawiła się komunikat, że konto już istnieje? Taki komunikat oznacza, że założono już konto w systemie eRekrutacja. Jeśli kandydat nie pamięta hasła może skorzystać z opcji jego przypomnienia.

Jak należy się zalogować? Kandydat Posiada już konto w systemie moja.pg – należy korzystać z istniejącego konta podczas rekrutacji (Studenci, absolwenci i pracownicy PG). Kandydat dokonał już rejestracji konta w systemie eRekrutaja - twoje konto jest aktywne i powinieneś z niego korzystać (Kandydaci). UWAGA! Samo założenie konta rekrutacyjnego nie wystarczy! Należy załączyć również skan dokumentów w terminie określonym w harmonogramie.

Co wpisać w kroku 2 (szkoła średnia) w systemie eRekrutacja, jeżeli dyplom zostanie wydany w późniejszym terminie? Należy uzupełnić dane dotyczące szkoły. Gdy kandydat otrzyma świadectwo dojrzałości, powinien uzupełnić pozostałe informacje m.in. datę wystawienia i numer świadectwa oraz wyniki matury. UWAGA! Bez uzupełnionych wyników można podjąć inne kroki rekrutacji (wygenerować numer konta). Aby poruszać się pomiędzy zakładkami (krokami), należy za każdym razem zapisać dane wprowadzone w zakładce. W przypadku nie uzupełnienia, któregoś z pól, pojawi się komunikat "niekompletne dane", należy wcisnąć opcję "kontynuuj". Po kontynuacji można uzupełnić całą resztę, nie czekaj na ostatnią chwilę.

Czy do systemu wpisać tylko te wyniki, które kandydat uważa za najlepsze? Nie, należy uzupełnić wszystkie wyniki, ponieważ system automatycznie wybiera najkorzystniejszy.

Czy można dostać się na wszystkie wybrane kierunki i wtedy zdecydować na który kierunek się wybieram? Nie, można zostać przyjętym tylko na jeden kierunek. Umożliwiamy kandydatowi wybranie większej liczby kierunków alternatywnych, na wypadek, gdyby nie uzyskał wystarczającej liczby punktów na ten „wymarzony”. Kierunki należy ustawiać w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanych. PRZYKŁAD: Jeżeli dostaniesz się na swój pierwszy wybrany kierunek, to nie uczestniczysz w rekrutacji na kolejne.

Czy kolejność wybranych kierunków ma znaczenie? Tak, kierunki należy ustawiać w kolejności od najbardziej do najmniej pożądanych. PRZYKŁAD: Jeżeli liczba punktów będzie wystarczająca na wyższą preferencję, to te kolejne nie będą sprawdzane.

Dlaczego system nie policzył punktów na kierunkach niższych preferencji? Kandydat dostał się na kierunek, który był wyżej według preferencji. Nie przeliczamy punktów na kierunkach, które są uszeregowane jako alternatywne, jeżeli kandydat dostał się na kierunek bardziej pożądany.

Czy wypełniać informacje o średniej ważonej ocen ze studiów na dyplomie I stopnia? Tak, informacje o średniej ważonej ze studiów są niezbędne. Na ich podstawie, jest rozpatrywana kandydatura. UWAGA! Pamiętaj, że informacja dotyczy średniej WAŻONEJ, więcej szczegółów na temat uzupełniania danych widnieje na stronie ZOBACZ.

Czy zaznaczyć udział rekrutacji na studia na innej uczelni? Nie, informacja na jakie uczelnie kandydat się rekrutuje nie jest potrzebna podczas procesu rekrutacyjnego. Rezygnacji można dokonać, na każdym etapie naboru. Status studenta uzyskują osoby przyjęte, po immatrykulacji, czyli akcie przyjęcia w poczet studentów odbywającego się podczas uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego.

Do kiedy można wprowadzać zmiany na koncie? Blokada danych na koncie rekrutacyjnym następuje w dwóch przypadkach, gdy zakończy się nabór na dany kierunek, bądź w przypadku gdy kandydatura została zatwierdzona na podstawie załączonych skanów dokumentów.


Opłata rekrutacyjna

Do kiedy należy dokonać opłaty rekrutacyjnej? Opłata musi wpłynąć w terminie, zgodnym z harmonogramem rekrutacyjnym. Należy pamiętać, że zaksięgowanie opłaty może trwać od 1 do 7 dni roboczych od daty jej uiszczenia.

Co zrobić, jeżeli dokonano opłaty tuż przed zakończeniem rejestracji ? Opłata może się nie zostać zaksięgowana na koncie PG. Kandydat musi skontaktować się z Komisją do Spraw Rekrutacji Cudzoziemców, aby zarejestrowała aplikację ręcznie na podstawie przesłanego przez kandydata potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

Ile wynosi opłata rekrutacyjna? W ramach jednej opłaty kandydat może wybrać dowolną liczbę kierunków studiów (w naborze), którymi jest zainteresowany. Opłata jest obowiązkowa. Wysokość opłaty w rekrutacji: architektura: 150 zł (tylko w przypadku studiów I stopnia); pozostałe kierunki: 85 zł.

Ile wynosi opłata, jeżeli rekrutuję się na kierunek Architektura studia I stopnia oraz inne kierunki? Jeśli wśród wybranych kierunków znajduje się Architektura, należy wnieść jedną opłatę rekrutacyjną w wysokości opłaty jak za udział w naborze na kierunek Architektura.

Czy za każdy wybrany kierunek należy wnieść opłatę rekrutacyjną? W ramach jednego naboru należy wnieść jedną opłatę, kolejny nabór to kolejna płatność. PRZYKŁAD: Biorąc udział w naborze na studia stacjonarne płacisz raz, niezależnie od ilości wybranych kierunków. Jeśli starasz się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne, powinieneś wykonać dwa przelewy.

Jakiej wysokości są opłaty za studia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym? Cennik dostępny jest na NASZEJ STRONIE.

Czy mogę studiować za darmo? Tak, będziesz zwolniony z opłat, jeśli jesteś osobą, posiadająca poniższy status:

1) cudzoziemca –obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art.159 ust.1 lub art.186 ust.1 pkt3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017r. poz.2206 i 2282 oraz z 2018r. poz.107, 138 i 771);

4) cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta zochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemca –posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art.11a ust.2 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz.U. z 2018r. poz.931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art.151ust.1 lub art.151b ust.1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art.156b ust.1 tej ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowychlub prac rozwojowych.

9) cudzoziemca, któremu przyznany stypendium NAWA

Czy opłaty rekrutacyjnej mogę dokonać z konta internetowego? Tak.

Czy przelew dojdzie pomimo braku odpowiednich danych w tytule? Tak, ponieważ dla każdego kandydata jest przypisany indywidualny numer konta.

Czy można dokonać opłaty na miejscu na uczelni? Nie, opłaty należy dokonać przelewem internetowym lub tradycyjnym, na poczcie lub w banku.

Jak zrobić przelew z zagranicznego konta? Do wykonania przelewu międzynarodowego jest potrzebny kod BIC (SWIFT): WBKPPLPP. Przed numerem konta należy również umieścić PL. Adres banku to Santander Bank Polska SA, 1 Oddział w Gdańsku, ul. 3 Maja 3, 80-958.


Zwrot opłaty rekrutacyjnej

Kiedy można ubiegać się o zwrot opłaty rekrutacyjnej? O zwrot opłaty można ubiegać się w dwóch przypadkach: 1) gdy żaden z kierunków na który kandydat aplikował nie został uruchomiony; 2) wniesiono więcej niż jedną opłatę za rekrutację na ten sam rodzaj i tryb studiów.

Co zrobić, jeżeli wniesiono dwie opłaty rekrutacyjne pomimo udziału tylko w jednym naborze? Można starać się o zwrot nadpłaty składając odpowiedni wniosek do DMWA.

Czy można uzyskać zwrot opłaty rekrutacyjnej, jeżeli złożono rezygnację z aplikacji na Politechnikę Gdańską? Nie, dlatego przed uiszczeniem opłaty należy się zastanowić nad wyborem studiów na Politechnice Gdańskiej.

Czy można otrzymać zwrot opłaty rekrutacyjnej, jeżeli nie zdano egzaminu maturalnego lub nie zdobyto minimalnego progu punktowego? Nie, w razie wątpliwości należy, uiścić opłatę dopiero po uzyskaniu wyników egzaminu maturalnego. UWAGA! Opłatę trzeba wnieść w czasie określonym w terminarzu.


Dokumenty

Jakie dokumenty są wymagane? Zapoznaj się z zakładką „dokumenty”.

Czy wymagane jest zaświadczenie lekarskie? Politechnika Gdańska nie wymaga zaświadczenia lekarskiego.

Czy trzeba dostarczyć zdjęcie legitymacyjne? Tak

Czy można się rekrutować na studia II stopnia, pomimo braku wydanego dyplomu? Nie.

Kto i jakie dokumenty załącza w systemie eRekrutacja?

1. Studia I stopnia:

 • Świadectwo dojrzałości w języku oryginalnym + Apostille w języku oryginalnym
 • Suplement z ocenami i przedmiotami do świadectwa dojrzałości w języku oryginalnym
 • Tłumaczenie świadectwa dojrzałości + suplementu z ocenami + Apostille na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • Wyniki z egzaminu państwowego uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Potwierdzenie uprawnień wydane przez szkołę/władze oświatowe do podjęcia studiów I stopnia w kraju, w którym wydano świadectwo maturalne/certyfikat uzyskania wykształcenia średniego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie jego wydania (dokument nie jest wymagany w przypadku świadectw wydanych przez kraje, z którymi obowiązuje międzynarodowa umowa o uznawaniu wyksztalcenia w celu kontynuacji kształcenia - Białoruś, Ukraina)
 • Dokument dający prawo do podjęcia studiów bez opłat (Karta Polaka itp.).
 • Certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie min B1(w przypadku studiów w j. polskim)
 • Aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (jak na paszport)
 • Upoważnienie rodziców dla osób niepełnoletnich

2. Studia II stopnia:

 • Dyplom bakałarza (bakalavr) w języku ojczystym + Apostille w języku oryginalnym
 • Suplement z ocenami i przedmiotami do dyplomu bakałarza (dodatek do dyplomu) w języku ojczystym
 • Tłumaczenie dyplomu bakałarza + suplementu z ocenami + Apostille na język polski przez tłumacza przysięgłego (w przypadku dyplomu wydanego m.in w języku angielskim - tłumaczenie tylko pieczątki Apostille)
 • Dokument dający prawo do podjęcia studiów bez opłat.
 • Certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie min B1 (w przypadku studiów w j. polskim)
 • Aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (jak na paszport)   

Kto składa dokumenty? Osoba, która otrzymała status przyjęty.

Kto i jakie dokumenty dostarcza w wersji papierowej?

1. Studia I stopnia:

 • Świadectwo dojrzałości w języku oryginalnym + Apostille w języku oryginalnym
 • Suplement z ocenami i przedmiotami do świadectwa dojrzałości w języku oryginalnym
 • Tłumaczenie świadectwa dojrzałości + suplementu z ocenami + Apostille na język polski przez tłumacza przysięgłego
 • Wyniki z egzaminu państwowego uprawniającego do podjęcia studiów w kraju wydania świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem na język polski.
 • Potwierdzenie uprawnień wydane przez szkołę/władze oświatowe do podjęcia studiów I stopnia w kraju, w którym wydano świadectwo maturalne/certyfikat uzyskania wykształcenia średniego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie jego wydania (dokument nie jest wymagany w przypadku świadectw wydanych przez kraje, z którymi obowiązuje międzynarodowa umowa o uznawaniu wyksztalcenia w celu kontynuacji kształcenia - Białoruś, Ukraina)
 • Dokument dający prawo do podjęcia studiów bez opłat (Karta Polaka itp.).
 • Certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie min B1(w przypadku studiów w j. polskim)
 • Aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (jak na paszport)
 • Upoważnienie rodziców dla osób niepełnoletnich

2. Studia II stopnia:

 • Dyplom bakałarza (bakalavr) w języku ojczystym + Apostille w języku oryginalnym
 • Suplement z ocenami i przedmiotami do dyplomu bakałarza (dodatek do dyplomu) w języku ojczystym
 • Tłumaczenie dyplomu bakałarza + suplementu z ocenami + Apostille na język polski przez tłumacza przysięgłego (w przypadku dyplomu wydanego m.in w języku angielskim - tłumaczenie tylko pieczątki Apostille)
 • Dokument dający prawo do podjęcia studiów bez opłat.
 • Certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie min B1 (w przypadku studiów w j. polskim)
 • Aktualne zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (jak na paszport)   

Kiedy złożyć dokumenty? Po opublikowaniu wyników rekrutacji. Dokumenty należy złożyć zgodnie z terminarzem, nie można ich złożyć ani wcześniej ani później. UWAGA! Wcześniej należy załączyć skany danych dokumentów w systemie eRekrutacja w czasie określonym w terminarzu.

Czy kandydat musi składać dokumenty osobiście? Nie, w wyjątkowych sytuacjach będzie możliwość dostarczenia dokumentów za pośrednictwem osoby trzeciej wskazanej przez kandydata. Należy pamiętać, że kserokopie świadectwa dojrzałości/dyplomu ukończenia studiów muszą zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez uczelnię (PG – Należy przynieść wszystkie oryginały dokumentów do wglądu i ich kserokopii, komisja uwierzytelni kserokopię i zwróci oryginał dokumentu) lub przez notariusza.

Czy dokumenty można przesłać pocztą? Tak. Należy pamiętać, że kserokopii dokumentów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza. UWAGA! Nie bierzemy pod uwagę daty stempla pocztowego. Liczy się data wpływu dokumentów na Politechnikę Gdańską. Jeżeli dokumenty nie dojdą na czas (do końca września), osoba przyjęta zostanie skreślona.

Gdzie dostarczyć wymagane dokumenty? Dokumenty składa osoba przyjęta do Komisji do Spraw Rekrutacji Cudzoziemców, zgodnie z harmonogramem rekrutacji.

Na jaki adres wysłać uwierzytelnione dokumenty? DMWA, Komisji do Spraw Rekrutacji Cudzoziemców, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska.

Czy można zrobić ksero dokumentów w Wydziałowej Komisji? Nie, aby uzyskać uwierzytelnienia kandydat ma obowiązek posiadać przygotowane kserokopie.


Kierunek Architektura

Jakie kroki muszę uzupełnić w systemie eRekrutacja, aby móc podejść do egzaminu na architekturę? Należy podać swoje dane osobowe, wybrać kierunek architekturę i wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 150 zł. Na etapie egzaminu wyniki egzaminu maturalnego, nie mają znaczenia.

W jakiej formie odbywać się będzie tegoroczny sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta? W tym roku egzaminy mają postać zdalną. Kandydaci otrzymają zadania drogą elektroniczną. Czas na wykonanie prac i przesłanie listownie do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej określono w terminarzu.

Jak będzie wyglądać egzamin w formie zdalnej? Ze względu na sytuację epidemiologiczną Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta będzie miał w roku 2021 formę zdalną. Sprawdzian będzie polegał na wykonaniu 5 prac (rysunek ołówkiem, kolaż, format A3): 2 czarno-białe rysunki zawierające ludzką postać; 1 kompozycja rysunkowa złożona z brył geometrycznych; 1 rysunek o tematyce architektonicznej; 1 zadanie sprawdzające kreatywność kandydata. Następnie skany prac należy wgrać do systemu eRekrutacja a oryginały prac przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) wraz z oświadczeniem o autorstwie prac, na adres: Wydział Architektury, Politechnika Gdańska, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. UWAGA. Aby zapewnić bezstronna ocenę prac, nie mogą być one podpisane na arkuszach rysunkowych, do przesyłki zawierającej prace należy dołączyć zaklejoną kopertę z nazwiskiem i numerem PASZPORTU autora. W wyjątkowych sytuacjach prace będzie też można złożyć na terenie uczelni. Prace wraz kopertą z danymi i oświadczeniem muszą być zapakowane w kopertę A3.

Czy są jakieś przykładowe testy? Tak, znajdziesz je na stronie wydziału -  20042005200820092010201120122013201420152017 cz.12017 cz.22018 cz.12018 cz.2

Kiedy i w jaki sposób zostaną podane tematy prac do wykonania? Informacja zostanie wysłana na konto rekrutacyjne kandydata zgodnie z terminarzem.

Czy można się odwołać po otrzymaniu negatywnego wyniku egzaminu wstępnego? Jeżeli kandydat sądzi, że komisja popełniła jakiś błąd podczas sprawdzania rysunku/testu może, po zakończeniu rekrutacji na studia, odwołać się od jej decyzji. Kolejnym etapem postępowania rekrutacyjnego jest konkurs świadectw. Decyzja o nieprzyjęciu kandydata zostanie wysłana na adres podany w systemie eRekrutacja po publikacji wyników na studia stacjonarne I stopnia – zgodnie z terminarzem. Dopiero od otrzymanej decyzji może się od niej odwołać, wcześniej nie ma takiej możliwości.

Czy na studia II stopnia prowadzony jest egzamin wstępny? Nie, ale dodatkowo do standardowych dokumentów należy dostarczyć portfolio. Szczegóły znajdują się na stronie wydziału.


Inne

Czy można rozpocząć naukę na kilku kierunkach równocześnie? Nie, jest to niemożliwe.

W jaki sposób wykorzystać wygraną olimpiady/konkursu „wygraj indeks”, w procesie rekrutacyjnym? Należy zaznaczyć ten fakt w systemie rekrutacyjnym – zakładka ‘olimpiady i konkursy’ oraz załączyć skan dyplomu (potwierdzenia wygranej). Olimpiada/konkurs honorowana jest na kierunkach zawartych w uchwale >>ZOBACZ

Czym jest profil ogólnoakademicki studiów? Czym jest profil praktyczny studiów? Rozróżnienie na profil ogólnoakademicki i profil praktyczny kształcenia wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 11.07.2015 r. (przepisy weszły w życie z dniem 01.10.2014 r.). Profil ogólnoakademicki obejmuje moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi i jest realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów (określonego w punktach ECTS) obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy. Profil praktyczny natomiast obejmuje moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych i jest realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią. Profil prowadzonego kształcenia wpływa na wymagania dotyczące tzw. minimum kadrowego, a także wymiar praktyk studenckich (w przypadku profilu ogólnoakademickiego program studiów nie musi ich przewidywać). Jednostki prowadzące profil praktyczny mogą ponadto organizować kształcenie przemiennie w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy, a same studia mogą być prowadzone - na podstawie odpowiedniej - umowy z udziałem podmiotów gospodarczych.

W jaki sposób zrezygnować z nauki na Politechnice Gdańskiej? Aby zrezygnować ze studiów należy dostarczyć do dziekanatu wydziału, na który kandydat został przyjęty, druk rezygnacji, który jest do pobrania na stronie POBIERZ. Dokument ten możesz złożyć osobiście, przez osoby trzecie lub wysłać pocztą tradycyjną.

Czy można ponownie rekrutować się na ten sam kierunek studiów? Kandydat nie może aplikować na kierunek, na którym aktualnie studiuje w ramach tego samego stopnia i wydziału Politechniki Gdańskiej. W przypadku kierunków międzyuczelnianych i międzywydziałowych prowadzonych na Politechnice Gdańskiej zasada dotyczy również różnych uczelni i wydziałów współprowadzących.

Czy można się przenieść na Politechnikę Gdańską z innej uczelni? W tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z wydziałem Osoba ubiegająca się o przeniesienie powinna zapoznać się z regulaminem studiów na dany rok akademicki.


System mojapg


ELS - legitymacja


Pytania dotyczące konta i portalu Moja PG:


Pytania dotyczące loginów i haseł: